Prop. 149 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Til innholdsfortegnelse

14 Forslag om mindre rettinger mv. i loven

Det er behov for klargjøringer og rettinger av noen mindre feil i plan- og bygningsloven. Dette er i det vesentlige endringer av teknisk karakter som ikke innebærer realitetsendringer.

Endringene berører følgende lovbestemmelser:

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom.

Det har ikke kommet merknader fra høringsinstansene til de foreslåtte endringene. Departementet finner derfor grunnlag for å videreføre forslagene uendret.

En kort omtale av endringene er tatt inn i merknadene til endringsforslagene i kapittel 16.

Til forsiden