Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Departementet fremmer i denne proposisjonen forslag om forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Lovforslaget gjelder endringer i følgende lover:

  • lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse

  • lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

  • lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Det tidsbegrensede unntaket for avkortingsreglene av løpende alderspensjon fra Statens pensjonskasse, Pensjonsordning for apotekvirksomhet og Pensjonsordning for sykepleiere gjelder i tilfeller ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, er likestilt med beordret tjeneste.

Tidsbegrensningen gjelder fram til 1. november 2020. Utviklingen i pandemien tilsier at unntaket bør videreføres. Det er fortsatt aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov. Departementet foreslår derfor at unntaket fra avkortingsreglene forlenges fram til 1. juli 2021, dvs. at unntaket opphører å gjelde 1. juli 2021.