Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

6 Ikrafttredelse og opphør. Økonomiske og administrative konsekvenser

6.1 Ikrafttredelse og opphør

Det foreslås at endringene trer i kraft straks. Det tidsbegrensede unntaket fra avkortingsreglene opphører å gjelde 1. juli 2021.

6.2 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha budsjettmessige konsekvenser for tjenestepensjonsordningene. Det er vanskelig å anslå hva eventuelle innsparte pensjonsutgifter ville ha vært dersom unntaket ikke ble videreført. Dette avhenger av den enkeltes pensjonssituasjon. Det må antas at færre ville meldt seg til tjeneste dersom pensjonen blir avkortet for arbeidsinntekten.

En videreføring av unntaket gir enkelte administrative konsekvenser for de offentlige tjenestepensjonsleverandørene i forbindelse med inntektskontroll.

Erfaring hittil er at i underkant av 300 sykepleiere er omfattet av det midlertidige unntaket fra avkortingsreglene i Pensjonsordning for sykepleiere. For Statens pensjonskasse er det om lag 10 pensjonister som er omfattet.