Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

I

I lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse gjøres følgende endring:

Romertall II nr. 2 skal lyde:

2. Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 26 nytt sjette ledd opphører å gjelde 1. juli 2021.

II

I lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endring:

Romertall II nr. 2 skal lyde:

2. Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd nytt femte og sjette punktum opphører å gjelde 1. juli 2021.

III

I lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endring:

Romertall II nr. 2 skal lyde:

2. Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd nytt andre og tredje punktum opphører å gjelde 1. juli 2021.

IV

Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.