Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Et forslag om å forlenge det midlertidige unntaket fra avkortingsreglene for alderspensjon fra de tre lovfestede tjenestepensjonsordningene som følge av covid-19 ble sendt på høring 28. august 2020. Det ble foreslått en forlengelse fram til 1. juni 2021. Forslaget ble offentliggjort på departementets hjemmesider slik at det var allment tilgjengelig. Fristen for merknader ble satt 11. september 2020. Den korte høringsfristen ble satt for at lovendringene skulle kunne vedtas av Stortinget innen de midlertidige lovene opphørte å gjelde.

Høringsnotatet ble sendt direkte til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Finanstilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Senior Norge

 • Statens pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den Norske Aktuarforening

 • Farmasiforbundet

 • Finans Norge

 • Forsvarets seniorforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gabler

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • KS

 • Landsforbundet for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • LO Kommune

 • LO Stat

 • NITO

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norsk Pensjon AS

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo kommune

 • Oslo Pensjonsforsikring AS

 • Pensjonistforbundet

 • Pensjonskasseforeningen

 • Pensjonskontoret

 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

 • Pensjonsordningen for sykepleiere

 • Samfunnsbedriftene

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Seniorenes Fellesorganisasjon

 • Senter for seniorpolitikk

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader til forslaget:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Politihøgskolen

 • Senior Norge

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Den Norske Aktuarforening

 • Hovedorganisasjonen Virke

Følgende instanser har uttalt at de støtter forslaget:

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Farmasiforbundet

 • KS

 • Landsforbundet for offentlige pensjonister

 • Samfunnsbedriftene

Følgende instanser støtter forslaget, men har tilleggsmerknader:

KLP ønsker av praktiske og administrative årsaker at de midlertidige reglene forlenges til utløpet av et kvartal, for eksempel 1. juli 2021. Det skyldes at arbeidsgivere etter gjeldende regelverk gjennomfører medlems- og pensjonsrapporteringen til tjenestepensjonsleverandøren kvartalsvis. Ulike regler for inntekt ved siden av alderspensjon midt i et kvartal, vil skape utfordringer både for lønnsleverandører, kunder og KLP. KLP oppgir at for sykepleierpensjonsordningen viser foreløpige tall for andre kvartal 2020 at i underkant av 300 sykepleiere er omfattet av det midlertidige unntaket fra avkortingsreglene.

LO Norge påpeker at dersom koronapandemien fører til behov innen andre deler av det offentlige, bør også andre pensjonister med offentlig tjenestepensjon kunne gjøre en jobb innen slike områder uten at pensjonen avkortes. Det samme mener Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens Forbund).

Norges Farmaceutiske Forening mener unntaket fra avkortingsreglene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. også bør omfatte pensjonerte farmasøyter som ønsker å bidra i apotek. Da unntaket ble innført i mars 2020, ba de sammen med Farmasiforbundet – Parat om at unntaket ble utvidet til å omfatte virksomheter etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav h: apotek, grossister og tilvirkere av legemidler. De viser til at forslaget ikke ble fulgt opp av departementet og mener erfaringene fra vårens situasjon viser dette har ført til problemer for blant annet sykehusapotekene. Sykehusapotekene bistår sykehusene med livsnødvendige legemiddelleveranser, -tilberedning, -produksjon, og klinisk kvalitetssikring. Norges Farmaceutiske Forening mener det er svært uheldig for offentlig beredskap at unntaksbestemmelsen ikke omfatter slikt arbeid. I tillegg er det skuffelse over at pensjonerte farmasøyter som har bidratt i dette viktige arbeidet har fått avkortet pensjonen.

Pensjonskasseforeningen bemerker at for kommunal tjenestepensjon er det tariffpartene som har endringskompetanse til framforhandlet pensjonsdekning, herunder avkortningsregler. I likhet med KLP viser de til at arbeidsgivere i offentlig sektor foretar kvartalsvis innrapportering til pensjonsleverandørene, og mener det er ønskelig og forenklende om unntaksperioden kan avsluttes til utløpet av et kvartal.

Unio viser til at enkelte medlemsforbund har mottatt henvendelser fra medlemmer om hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c.