Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

5 Departementets vurdering og forslag

Utviklingen av koronapandemien gjør det fortsatt ønskelig å legge til rette for at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor. I den forbindelse foreslår departementet at dagens unntaksregel for avkorting av alderspensjon videreføres.

Mobiliseringen kan skje ved at det legges til rette for at personene frivillig melder seg til tjeneste. Avkortingsreglene medfører at pensjonen på nærmere vilkår kan avkortes eller falle bort, og det vil sannsynligvis være mindre interessant for pensjonister å frivillig melde seg til tjeneste. I en pandemisituasjon er det overordnede formålet at den offentlige helsetjenesten opprettholder nødvendig helsehjelp. For å realisere dette formålet, foreslår departementet at inntekt fra frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon. Som et virkemiddel foreslås det at løpende alderspensjon ikke avkortes eller faller bort på grunn av arbeidsinntekt i forbindelse med utbruddet av covid-19 også i en tidsbegrenset periode fra 1. november 2020.

KLP og Pensjonskasseforeningen ønsker av praktiske årsaker at forlengelsen settes til utløpet av et kvartal, f.eks. 1. juli 2021. De peker på at ulike regler for inntekt ved siden av alderspensjon midt i et kvartal, skaper utfordringer for lønnsleverandører, kunder og pensjonsleverandører. Departementet har fulgt opp dette ønsket og foreslår at videreføringen av unntaket forlenges fram til 1. juli 2021.

Begrepet offentlig helsetjeneste skal forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m. og helse- og omsorgstjenesteloven. Arbeid for private som i henhold til lov eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles. Også arbeid for private etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav c, likestilles.

I lys av formålet med endringsforslaget, oppstilles for frivillig tjeneste et vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Dersom frivillig tjeneste viser seg ikke å være tilstrekkelig for å håndtere en pandemisituasjon, kan myndighetene med hjemmel i helseberedskapsloven § 4-1 første ledd beordre personell til tjeneste. Det er ikke grunnlag for å sette dem som beordres i en annen stilling enn de frivillige når det gjelder avkorting eller bortfall av pensjon. Departementet foreslår derfor tilsvarende regler også for disse.

LO Norge, Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene påpeker at også andre pensjonister kan ha behov for omfattes av unntaket dersom koronapandemien fører til behov innen andre deler av det offentlige. Departementet vil vurdere behovet for en utvidelse av unntaksgruppen fortløpende i tilknytning til utviklingen av pandemien.

Departementet har ikke fulgt forslaget fra Norges Farmaceutiske Forening om å utvide omfanget av dem som omfattes av unntaksreglene. Det er vektlagt at unntakets omfang er det samme som under utbruddet av influensa A (H1N1) i 2009. Norges Farmaceutiske Forening nevner særlig at ansatte ved sykehusapotek burde vært omfattet av unntaksregelen. Forslaget deres om å utvide unntaket til å omfatte virksomheter etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav h, vil inkludere flere virksomheter enn sykehusapotek. Under denne bestemmelsen faller apotek, grossister og tilvirkere av legemidler.

Unio mener det er behov for å avklare hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c. Departementet mener slik avklaring må skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglene for avkorting av alderspensjon i tjenestepensjonsordningene er knyttet opp til at pensjonisten igjen tar en medlemsberettiget stilling. Forslaget innebærer at inntekt i forbindelse med pandemien ikke avkorter pensjonen. Dersom inntekten medfører at vedkommende fyller vilkårene for en medlemsberettiget stilling, vil pensjonisten fortsatt kunne få rett til medlemskap og de rettigheter som følger medlemskapet. Departementet legger som nevnt i Prop. 53 LS (2019–2020) til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på den ekstra tjenesten som følge av reglene i tjenestepensjonslovene og samordningsloven. Departementet følger opp dette særskilt og har fremmet et eget høringsnotat om forholdet der det foreslås innført en egen forskrift med hjemmel i samordningsloven § 30.

Enkelte alderspensjonister kan ha pensjon fra kommunale tjenestepensjonsordninger som ikke omfattes av dette fremlegget. Disse ordningene følger i stor grad de samme regler som gjelder for Statens pensjonskasse. I den grad aktuelt personell får pensjon fra en slik tjenestepensjonsordning, forutsetter departementet at disse ordningene følger samme endring som foreslås her.