Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

2 Om unntaket fra avkortingsreglene

2.1 Lov om Statens pensjonskasse

Et medlem kan fratre med løpende alderspensjon ved stillingens aldersgrense, jf. lov om Statens pensjonskasse § 21 første ledd. Aldersgrensen er som hovedregel 70 år. Fratredelsen kan også skje ved 67 år. For noen stillinger gjelder en lavere aldersgrense enn 70 år (65, 63 og 60 år). Er summen av alder og tjenestetid minst 85 år, kan medlemmet fratre inntil 3 år før stillingens aldersgrense.

Forholdet til inntekt ved siden av alderspensjonen er regulert i lovens § 26 tredje ledd, hvor tredje og fjerde punktum lyder:

«Løpende alderspensjon faller også bort ved ny innskottsplikt dersom grunnlaget i den nye stilling er minst like stort som grunnlaget i den tidligere stilling. Er grunnlaget i den nye stilling mindre, utbetales pensjon av forskjellen mellom grunnlagene.»

Avkorting av alderspensjon er altså knyttet til at man igjen tar en stilling som gir rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen. Tar man en stilling som gir rett til medlemskap i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil dette også medføre avkorting av pensjonen fra Statens pensjonskasse som følge av overføringsavtalen som gjelder mellom offentlige tjenestepensjonsordninger.

I forbindelse med utbruddet at covid-19, ble det ved lov 20. mars 2020 nr. 3 innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene i § 26 sjette ledd:

«Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres etter tredje ledd ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.»

Unntaket gjelder fram til 1. november 2020.

2.2 Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Et medlem får alderspensjon når vedkommende fratrer sin stilling ved eller etter nådd aldersgrensen på 70 år eller har fylt 67 år, jf. lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd, første og andre punktum. Når det gjelder arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon, følger pensjonsordningen samme system som lov om Statens pensjonskasse. Alderspensjonen skal avkortes dersom man igjen tar medlemsberettiget stilling.

I forbindelse med utbruddet at covid-19, ble det ved lov 20. mars 2020 nr. 4 innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene i § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum:

«Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.»

Unntaket gjelder fram til 1. november 2020.

2.3 Lov om pensjonsordning for sykepleiere

Et medlem kan ta ut alderspensjon ved aldersgrensen for stillingen, jf. lov om pensjonsordning for sykepleiere § 7 første ledd. Aldersgrensen er enten 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger, eller 65 år for underordnede sykepleiere, jf. § 6. Dersom summen av medlemmets tjenestetid og alder er minst 85 år, kan alderspensjon tas ut inntil 3 år før aldersgrensen. For dem med 70 års aldersgrense kan pensjonen uansett tas ut fra 67 år.

Når det gjelder arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon, følger pensjonsordningen samme system som lov om Statens pensjonskasse. Alderspensjonen skal avkortes dersom man igjen tar medlemsberettiget stilling. Det samme gjelder medlemsberettiget stilling i en annen offentlig tjenestepensjonsordning

I forbindelse med utbruddet at covid-19, ble det ved lov 20. mars 2020 nr. 5 innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene i § 11 tredje ledd andre og tredje punktum:

«Dette gjelder likevel ikke ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.»

Unntaket gjelder fram til 1. november 2020.