Prop. 2 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

7.1 Til endringen i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse

I lov om Statens pensjonskasse § 26 sjette ledd, gjøres unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon i tredje ledd. Sjette ledd første punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. I sjette ledd andre punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste når arbeidet er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Unntaksreglene foreslås videreført til 1. juli 2021. Det vises til omtale over.

7.2 Til endringen i lov om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

I lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum, fastsettes at løpende alderspensjon ikke avkortes eller faller bort. Femte punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. I sjette punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste når arbeidet er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Unntaksreglene foreslås videreført til 1. juli 2021. Det vises til omtale over.

7.3 Til endringen i lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere

I lov om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd andre og tredje punktum gjøres unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon i tredje ledd første punktum. Andre punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. I tredje punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste når arbeidet er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Unntaksreglene foreslås videreført til 1. juli 2021. Det vises til omtale over.