Prop. 48 L (2019–2020)

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Anmodningsvedtakene

Forslaget til lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer mv. ble behandlet i Prop. 54 L (2017–2018) og ble enstemmig vedtatt av Stortinget. Stortinget ba samtidig regjeringen fremme forslag om å innføre en angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler, og å videreføre reisegaranti for transportdelen av en pakkereise (anmodningsvedtak nr. 847 og 848 (2017–2018)). Reglene om reisegaranti for transport som skjer sammen med en pakkereise i pakkereiseloven av 1995 § 11-1 første ledd annet punktum ble opphevet ved den nye pakkereiseloven.

Anmodningsvedtak nr. 847 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre i den nye pakkereiseloven en angrerett på pakkereiser, som er kjøpt utenom faste forretningslokaler.»

Anmodningsvedtak nr. 848 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre reisegaranti for transportdelen av en pakkereise i den nye pakkereiseloven.»

Bakgrunnen for anmodningsvedtakene fremgår av Innst. 354 L (2017–2018):

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti merker seg at direktivet åpner for noen unntak, og angreretten er en av disse. Disse medlemmer registrerer at departementet ikke benytter seg av direktivets adgang til å innføre angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler.
Disse medlemmer viser til høringssvarene fra Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, og Norsk ReiselivsForum hvor de uttaler at en angrerett bør innføres. Forbrukerombudet gjør blant annet oppmerksom på at de gjennom sine tilsyn opplever at pakkereiser som selges utenfor fast utsalgssted, typisk skjer på salgsmøter eller lignende samlinger. Eldre er ofte en viktig målgruppe og reisene kan framstilles som gratis, som en premie, eller med en lav inngangssum. Slike tilbud kan framstå svært forlokkende, mens mindre fordelaktige sider blir underkommunisert.
Disse medlemmer er enig med Forbrukerombudet i at angreretten er ment å fungere som sikkerhetsventil mot avtaler som inngås i situasjoner der man lett kan påvirkes til å handle på impuls, og der man har liten mulighet til å søke informasjon eller sammenligne priser.
Disse medlemmer merker seg videre at departementet etter høringsrunden har frafalt forslaget om reisegaranti for transportdelen av en pakkereise (seat-only). Disse medlemmer mener at dagens ordning med reisegaranti for transportdelen av en pakkereise fungerer godt, og er i forbrukernes favør. Ordningen bør videreføres særlig når det hverken legges noen begrensninger eller føringer på dette området i direktivet.»

2.2 Høringen

Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne- og familiedepartementet) sendte 16. oktober 2018 et notat med forslag til oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 847 og 848 (2017–2018) på høring. Høringsfristen var 11. desember 2018. Følgende fikk høringsnotatet til uttalelse:

 • Departementene

 • Norges høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Bergen tingrett

 • Kristiansand tingrett

 • Nord-Troms tingrett

 • Oslo tingrett

 • Stavanger tingrett

 • Sør-Trøndelag tingrett

 • Domstoladministrasjonen

 • Regjeringsadvokaten

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Forbrukerklageutvalget

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

 • Konkurransetilsynet

 • Konkursrådet

 • Luftfartstilsynet

 • Markedsrådet

 • Regelrådet for næringslivet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens jernbanetilsyn

 • Fylkeskommunene

 • Bergen kommune

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Sivilombudsmannen

 • Forbruker Europa

 • Coop Norge SA

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Turistforening

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansklagenemnda

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • NHO Luftfart

 • NHO Reiseliv

 • NHO Sjøfart

 • NHO Transport

 • Norges Juristforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk ReiselivsForum

 • Reisegarantifondet

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Disse høringsinstansene avga realitetsuttalelse:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Luftfartstilsynet

 • Regelrådet for næringslivet

 • Forbruker Europa

 • Den norske Advokatforeningen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • NHO Luftfart

 • NHO Reiseliv

 • NHO Sjøfart

 • Norsk ReiselivsForum

 • Reisegarantifondet

Disse høringsinstansene har ikke hatt merknader, eller har ikke ønsket å avgi uttalelse:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Norges Høyesterett

 • Borgarting Lagmannsrett

 • Domstoladministrasjonen

 • Coop Norge SA

Til forsiden