Prop. 48 L (2019–2020)

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

I

I lov 15. juni 2018 nr. 32 om pakkereiser og reisegaranti mv. gjøres følgende endringer:

§ 9 tredje ledd skal lyde:

Dersom avtalen er inngått utenom faste forretningslokaler, jf. angrerettloven § 5 bokstav d, skal arrangøren eller formidleren opplyse om at det foreligger angrerett, og om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, jf. § 22 annet ledd. Formidleren eller arrangøren skal også gi den reisende et standardisert skjema for bruk av angreretten (angreskjema).

§ 22 overskriften skal lyde:

Avbestilling av pakkereisen uten gebyr. Angrerett

§ 22 annet ledd skal lyde:

Når en avtale om pakkereise til den reisendes personlige bruk er inngått utenom faste forretningslokaler, jf. angrerettloven § 5 bokstav d, har den reisende rett til å gå fra avtalen (angrerett) i 14 dager fra avtalen ble inngått, uten å betale gebyr. Dersom arrangøren eller formidleren ikke har gitt den reisende opplysninger om angreretten etter § 9 tredje ledd, gjelder angreretten frem til pakkereisen begynner. Den næringsdrivende har bevisbyrden for at opplysningsplikten er oppfylt. Angrerettloven § 6, § 20, § 21 første ledd første punktum, § 23, § 24 første ledd første punktum, § 24 annet ledd og § 27 gjelder tilsvarende.

Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

§ 42 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Arrangøren skal også stille reisegaranti ved salg av kun transport, forutsatt at transporten hovedsakelig er til personlig bruk for den reisende.

II

  1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  2. Departementet kan gi nærmere overgangsregler.

Til forsiden