Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 å endre vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), kapittel XXV (Tobakk), til EØS-avtalen slik at følgende rettsakter innlemmes i EØS-avtalen:

  • Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (heretter omtalt som tobakksdirektivet).

  • Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer.

For å gjennomføre tobakksdirektivet i norsk rett er det nødvendig med lovvedtak og budsjettvedtak, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Vedtaket i EØS-komiteen ble derfor truffet med forbehold om Stortingets samtykke. I denne proposisjonen inviteres Stortinget til å gi sitt samtykke til å godkjenne EØS-komiteens beslutning.

Lovendringer som er nødvendige for å innarbeide direktivet i norsk rett, ble vedtatt av Stortinget i 2016 og 2018, jf. Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) og Prop. 75 L (2017–2018) Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.). Ikrafttredelse av lovendringene avventer imidlertid Stortingets samtykke til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Se nærmere om dette i kapittel 6.

Vedtaket fra EØS-komiteen og de to rettsaktene i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

I kapittel 2 i denne proposisjon gjennomgås bakgrunn for, formålet med og hovedinnhold i tobakksdirektivet. I kapittel 3 redegjøres det for det delegerte kommisjonsdirektivet.

I kapittel 4 gjennomgås konstitusjonelle forhold, da det foreslås at Stortinget skal samtykke til en avgrenset myndighetsoverføring. I kapittel 5 redegjøres det for EØS-komiteens beslutning, herunder særlige tilpasninger.

I kapittel 6 beskrives forholdet til norsk rett og i kapittel 7 økonomiske og administrative konsekvenser. Kapittel 8 inneholder konklusjon og tilråding.

Til forsiden