Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

3 Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF1, særlig artikkel 10 nr. 3 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

  • 1) I artikkel 10 i direktiv 2014/40/EU er det fastsatt at hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for røyketobakksvarer skal være påført kombinerte helseadvarsler, med mindre det er gitt unntak i samsvar med artikkel 11. De kombinerte helseadvarslene skal blant annet inneholde en av tekstadvarslene som er oppført i vedlegg I, og et tilhørende fargefotografi som er angitt i bildesamlingen i vedlegg II til nevnte direktiv.

  • 2) Ved direktiv 2014/40/EU gis Kommisjonen også myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å opprette og tilpasse bildesamlingen i vedlegg II med hensyn til den vitenskapelige og markedsmessige utviklingen.

  • 3) Vedlegg II til direktiv 2014/40/EU bør derfor endres.

VEDTATT DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 2014/40/EU erstattes med vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

  • 1. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2016 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

    De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2016.

  • 2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktivet omhandler, blir oversendt til Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2014.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

Vedlegg

«Vedlegg II

Bildesamling (av kombinerte helseadvarsler)

(nevnt i artikkel 10 nr. 1)

Sett 1:

Figur 3.1 

Figur 3.1

Sett 2:

Figur 3.2 

Figur 3.2

Sett 3:

Figur 3.3 

Figur 3.3

Fotnoter

1.

EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1.
Til forsiden