Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens legemiddelverk vil bli ansvarlig myndighet for den nye registreringsordningen for e-sigaretter. Stortinget har vedtatt at Legemiddelverkets kostnader skal finansieres ved registreringsgebyr og en årlig sektoravgift som pålegges produsent eller importør, jf. lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven § 34 a.

Helsedirektoratet vil få nye myndighetsoppgaver knyttet til rapporterings- og produktkrav for tobakksvarer, registreringssystem for grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer og e-sigaretter, godkjenningsordning for nye tobakksvarer, sporingssystemet og sikkerhetsmerking samt markedsovervåking. Folkehelseinstituttet vil få nye oppgaver knyttet til analyser av ingrediens- og utslippsrapportering samt nye produkter. Også direktoratets og instituttets kostnader vil finansieres ved gebyr og sektoravgift, jf. tobakksskadeloven §§ 15, 32 og 34 d samt lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven § 21 a.

Til forsiden