Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

6 Forholdet til norsk rett

I Norge er det lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven), med tilhørende forskrifter, som i hovedsak regulerer import, salg og utforming av tobakksvarer.

Av hensyn til at direktivets bestemmelser skulle tre i kraft i Norge så nært i tid som mulig som i EUs medlemsstater, ble nødvendige lovendringer for gjennomføring av tobakksdirektivet, med unntak av direktivets art. 15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerke, foreslått og vedtatt i 2016, jf. Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) og lovvedtak 26 (2016–2017). Nødvendige lovendringer knyttet til sporingssystemet og sikkerhetsmerking ble foreslått og vedtatt i 2018, jf. Prop. 75 L (2017–2018) Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) og lovvedtak 73 (2017–2018). Bakgrunnen for at disse elementene ble behandlet separat, var at det var nødvendig å se dem i sammenheng med tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer, som Norge ratifiserte i 2018. Lovvedtakene ble fattet under forutsetning av at ikrafttredelse skulle avvente til Stortinget har gitt sitt samtykke til godkjenning av innlemmelse av tobakksdirektivet i EØS-avtalen. Dersom Stortinget samtykker til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, vil de tidligere vedtatte lovendringene bli satt i kraft.

Prosessen fram mot beslutning i EØS-komiteen har imidlertid tatt lenger tid enn forventet. Det har vært ulike årsaker til forsinkelsene underveis i forhandlingene mellom EU og EFTA-landene. Norge fikk tidlig gehør for at det var behov for særskilte tilpasninger for snus, både fortsatt unntak fra EUs forbud mot import og salg av snus og en helseadvarsel om risikoen for fosterskader ved snusing under graviditet. Bakgrunnen for sistnevnte tilpasning er at Norge, som eneste EØS-land sammen med Sverige, tillater salg av snus, og vi har de siste årene sett en sterk økning i bruk av snus blant unge kvinner. Forsinkelsene i forhandlingene har imidlertid primært omhandlet andre spørsmål, bl.a. knyttet til behov for overgangsperioder mv.

På bakgrunn av anmodningsvedtak nr. 164 av 3. desember 2020 ble tobakksskadeloven § 34 d om godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter satt i kraft 1. juli 2021 på nasjonalt grunnlag. Ordningen er basert på tobakksdirektivet artikkel 19, med enkelte nasjonale tilpasninger.

Det delegerte kommisjonsdirektivet om nye helseadvarsler medfører ikke behov for lovendringer, kun forskriftsendring.

Til forsiden