Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF1, rettet ved EUT L 150 av 17.6.2015, s. 24, skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Direktiv 2014/40/EU opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF3, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 4) Norge skal beholde sin tilpasning til direktiv 2001/37/EF med hensyn til tobakk til bruk i munnen som definert i artikkel 2 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU («tobakk til bruk i munnen»).

 • 5) Sett i lys av tilpasningen med hensyn til tobakk til bruk i munnen og på bakgrunn av særlige nasjonale forhold støttet av statistikk om helserisiko knyttet til bruk av og forbruksmønstre for tobakk til bruk i munnen bør Norge stå fritt til å tillate alternative helseadvarsler mot tobakk til bruk i munnen som angitt i denne beslutning.

 • 6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXV skal teksten i nr. 3 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF) lyde:

«32014 L 0040: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1), rettet ved EUT L 150 av 17.6.2015, s. 24, endret ved:
 • 32014 L 0109: Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 (EUT L 360 av 17.12.2014, s. 22).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

  • a) I artikkel 5 nr. 1 andre ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘innen 20. november 2016’ forstås som ‘senest seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’.

  • b) I artikkel 6 nr. 4 og artikkel 7 nr. 13 skal nytt ledd lyde:

   ‘I saker som gjelder produsenter og importører i EFTA-statene, skal EFTAs overvåkingsorgan kreve inn alle avgifter pålagt av Kommisjonen.’

  • c) I artikkel 12 nr. 1, når det gjelder Norge, skal nytt ledd lyde:

   ‘På bakgrunn av særlige nasjonale forhold støttet av statistikk om helserisikoer knyttet til bruk av og bruksmønstre for tobakk til bruk i munnen kan tobakk til bruk i munnen som bringes i omsetning i Norge, være påført følgende alternative helseadvarsel:

   «Denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel»‘.

  • d) I artikkel 15 nr. 13, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘20. mai 2019’ forstås som ‘16 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’.

  • e) I artikkel 16 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘20. mai 2019’ forstås som ‘16 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’.

  • f) Forbudet i artikkel 17 får ikke anvendelse på omsetning i Norge av produktet definert i artikkel 2 nr. 8. Norge skal forby eksport av produktet definert i artikkel 2 nr. 8 til alle øvrige parter i denne avtale, med unntak av Sverige.

  • g) I artikkel 30, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘20. mai 2017’ forstås som ‘ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’.

   I artikkel 30 bokstav a) og c), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘20. mai 2016’ forstås som ‘ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’.

   I artikkel 30 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘20. november 2016’ forstås som ‘seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/40/EU, rettet ved EUT L 150 av 17.6.2015, s. 24, og delegert direktiv 2014/109/EU på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 4. februar 2022.

For EØS-komiteen

Nicolas von Lingen

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1.

2.

EUT L 360 av 17.12.2014, s. 22.

3.

EUT L 194 av 18.7.2001, s. 26.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden