Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om det delegerte kommisjonsdirektivet

Tobakksdirektivet artikkel 10 krever at enkeltpakninger og eventuell ytre emballasje for røyketobakksvarer skal være påført kombinerte helseadvarsler. Artikkel 10 nr. 3 bokstav b fastslår at Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med direktivets artikkel 27 for å opprette og tilpasse den nevnte bildesamlingen. I samsvar med dette har Kommisjonen fastsatt delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer. Det delegerte kommisjonsdirektivet inneholder en bildesamling med tekstadvarsler som erstatter bildesamlingen angitt i vedlegg II til tobakksdirektivet.

Til forsiden