Prop. 68 S (2021–2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Til innholdsfortegnelse

8 Konklusjon og tilråding

Tobakksdirektivets hovedformål er å fremme et velfungerende indre marked i EØS-området for tobakksvarer og relaterte produkter, beskytte menneskers – og særlig unges – helse og å oppfylle EUs forpliktelser i henhold til tobakkskonvensjonen. Direktivet ble vedtatt som følge av behovet for et nytt og oppdatert felleseuropeisk tobakksregelverk som gjenspeiler den vitenskapelige, internasjonale og markedsmessige utviklingen på tobakksområdet. Rettsakten vil skape en oppdatert og helhetlig regulering av tobakksvarer og relaterte produkter i EØS-området, samtidig som folkehelsen beskyttes.

Direktivet viderefører og forsterker flere virkemidler brukt i det tidligere direktivet. Samtidig inneholder rettsakten bestemmelser som regulerer nye områder. Dette gjelder blant annet registreringsordningen for e-sigaretter, som er innført som en følge av markedsutviklingen som har funnet sted siden vedtagelsen av forrige direktiv. Selv om direktivet viderefører forbudet mot snus i EØS-området, har Norge fått aksept for å beholde unntaket fra dette forbudet. I tillegg har Norge fått aksept for å innføre en ny helseadvarsel på snusbokser om risikoen for fosterskader ved snusbruk i svangerskapet, som en følge av den særskilte situasjonen i Norge med svært høy andel unge kvinner som bruker snus.

Helse- og omsorgsdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om å endre vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), kapittel XXV (Tobakk), i EØS-avtalen om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU innlemmes i EØS-avtalen. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til forsiden