Prop. 80 L (2019–2020)

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Stortingets anmodningsvedtak nr. 466 (2016–2017)

Stortinget fattet 21. februar 2017 anmodningsvedtak nr. 466 (2016–2017):

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en revidert lov om Etterretningstjenesten.»

Om bakgrunnen for vedtaket vises det til Innst. 164 S (2016–2017) fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet.

Anmodningsvedtaket følges opp gjennom at det i denne proposisjonen legges frem forslag til ny lov om Etterretningstjenesten.

2.2 Høringen

Høringsnotatet med forslag til ny lov om Etterretningstjenesten ble sendt på høring 12. november 2018 med høringsfrist 12. februar 2019. Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Oslo tingrett

 • Bergen tingrett

 • Sør-Trøndelag tingrett

 • Forsvarsstaben

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)

 • Generaladvokaten

 • Kripos

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Økokrim

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Finanstilsynet

 • Forsvaret

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS)

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kystverket

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Norges Bank

 • Riksrevisjonen

 • Skatteetaten

 • Statens strålevern

 • Teknologirådet

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Sivilombudsmannen

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 • Institutt for forsvarsstudier (IFS)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Politihøgskolen

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Befalets fellesorganisasjon (BFO)

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Atlanterhavskomité (DNAK)

 • Den norske dataforening

 • Den norske dommerforening

 • Det norske Veritas

 • Finans Norge

 • FinansCERT

 • Folk og Forsvar

 • IKT Norge

 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret

 • Norges forskningsråd

 • Norges forsvarsforening

 • Norges Juristforbund

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norsk offisersforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Norsk Personvernforening

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

 • Norsk Studentorganisasjon

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • Rettspolitisk forening

 • Statsadvokatenes forening

 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • DNB ASA

 • Equinor ASA

 • IBM AS

 • Kongsberg Våpenfabrikk

 • Microsoft Norge AS

 • NAMMO AS

 • NetCom GSM AS

 • Norges Bank

 • Norsk Hydro ASA

 • Software Innovation

 • Statnett SF

 • Tele2 Norge AS

 • Telenor Norge AS

 • Teleplan AS

 • Telia Norge AS

 • Uninett AS

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rikskringkasting

 • Norsk Telegrambyrå

 • TV2 AS

Følgende høringsinstanser hadde merknader til forslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Borgarting lagmannsrett

 • Oslo tingrett

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Etisk råd for forsvarssektoren

 • Generaladvokatembetet

 • Innlandet politidistrikt

 • Kripos

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Riksadvokatembetet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

 • Kystverket

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Skattedirektoratet

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Abelia

 • Amnesty International

 • Befalets fellesorganisasjon (BFO)

 • Dataskydd.net og Föreningen för digitala fri- och rättigheter

 • Den Norske Advokatforening

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)

 • Den norske dataforening – IT-politisk råd (DND)

 • Elektronisk Forpost Norge

 • ICJ Norge – studentnettverk Bergen

 • NUPI – Norsk utenrikspolitisk institutt

 • Norges offisers- og spesialistforbund

 • Norsk senter for informasjonssikring

 • Næringslivets Sikkerhetsråd

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Piratpartiet

 • SINTEF

 • STAFO Etatsforeningen

 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Vær- og klimagruppen Blå Himmel

 • Digital Projects Consulting AS

 • International Business Machines AS (IBM )

 • Runbox Solutions AS

 • Telenor Norge AS

 • Telia Norge AS

 • Uninett AS

 • Norsk Journalistlag (NJ)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • NRK

 • Dommerne Åsne Julsrud, Erland Flaterud, Elizabeth Baumann, Anne Horn, Heidi Heggdal og Finn-Arne Selfors

 • Professor Morten Holmboe

 • Andreas Kjærstad

 • Arve To

 • Eldar Stangeland Austvoll

 • Emil Wisborg

 • Frode Roxrud Gill

 • Harald Øverby

 • Henning Norli Andersen

 • Marius Kjærstad

 • Martin Torp Dahl

 • Nikolai Dragnes

 • Oddbjørn Pedersen

 • Reidar I. Paasche

 • Richard Foss

 • Roland Kaufmann

 • Stian Oksavik

I tillegg kom det inn 18 anonyme høringsuttalelser.

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader til forslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Høyesterett

 • Forsvarsstaben (FST)

 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

Noen høringsinstanser gir uttrykk for at høringsfristen på tre måneder var for kort. Dette gjelder Advokatforeningen, Datatilsynet, Den norske dataforening – IT-politisk råd, Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling, Elektronisk Forpost Norge, Kripos, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, NRK, Piratpartiet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. Departementet bemerker at det følger av utredningsinstruksen at forslag til lov normalt skal legges ut på høring. Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. Fristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Forslaget til ny etterretningstjenestelov ble lagt ut på høring med en frist på tre måneder, i samsvar med utredningsinstruksens normalfrist.

De fleste høringsinstansene har ingen innvendinger mot fristen, men departementet tar på alvor at flere mener at den var for kort. Høringsinstansene må få tilstrekkelig tid til å sette seg inn i forslaget og utarbeide sine høringsuttalelser. Samtidig må det ved fastsettelsen av høringsfristen tas hensyn til sakens fremdrift. Høringsfristen ble satt til normalfristen på tre måneder etter en avveining av disse to hensynene.

Noen høringsinstanser viser til høringsfristen for NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov, som var seks måneder. Departementet bemerker at den utredningen har et større omfang enn høringsnotatet med forslag til ny etterretningstjenestelov. En høringsfrist må uansett fastsettes konkret, blant annet med hensyn til sakens bakgrunn, omfang, kompleksitet og krav til fremdrift. Det har i denne saken blitt vektlagt at arbeidet med lovforslaget har høy prioritet, blant annet på grunn av den sikkerhetspolitiske og menneskerettslige betydningen av forslaget. Forslaget følger dessuten opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 466 (2016–2017) av 21. februar 2017.

Departementet bemerker at delen av lovforslaget som under høringen har møtt sterkest kritikk, forslaget om tilrettelagt innhenting, bygger på Lysne II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar, som var på høring i 2016. Høringsinstansene har derfor i noen grad allerede vært kjent med og hatt mulighet til å kommentere sentrale spørsmål som forslaget reiser.

Etter høringen har departementet hatt dialog med enkelte høringsinstanser for å få utdypet og drøftet temaer som er berørt under høringen. Departementet har blant annet hatt møter med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og medlemmer av EOS-utvalgets sekretariat.

Til forsiden