Prop. 91 LS (2017–2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

(Uoffisiell oversettelse)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/20092 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/20093 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/20094 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for melding om feil fra produsenter av personbiler5 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 396/2013 av 30. april 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler6 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler7 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 443/2009 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp fra nye personbiler innen 20208 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2011, 2012 og 20139 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 10) Forordning (EF) nr. 443/2009 opphever europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF10, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 11) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer:

 • 1. Teksten i nr. 21ae (europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF) skal lyde:

  «32009 R 0443: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1), endret ved:

  • 32013 R 0397: Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 (EUT L 120 av 1.5.2013, s. 4),

  • 32014 R 0333: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 (EUT L 103 av 5.4.2014, s. 15),

  • 32015 R 0006: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/6 av 31. oktober 2014 (EUT L 3 av 7.1.2015, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) I artikkel 7 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal produsentene legge fram opplysningene for EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-statene, skal produsentene legge fram opplysningene for Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan.»

  • b) I artikkel 7 nr. 3 skal nytt ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal underrette produsenter etablert i EFTA-statene.»

  • c) I artikkel 7 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal produsentene i fellesskap informere EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter eller utvides til å omfatte minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-statene, skal produsentene i fellesskap informere både Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan.»

  • d) I artikkel 7 nr. 5 skal ordene «traktatens artikkel 81 og 82» forstås som «artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen», og ordet «Fellesskapets» skal forstås som «EØS-avtalens».

  • e) I artikkel 7 nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • f) Dataene som EFTA-statene innrapporterer, skal også føres i det sentrale registeret nevnt i artikkel 8 nr. 4.

  • g) I artikkel 8 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal foreta beregningene nevnt i første ledd for produsenter etablert i EFTA-statene og underrette hver produsent etablert i EFTA-statene i samsvar med annet ledd.»

  • h) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» i artikkel 8 nr. 5 og 6 og artikkel 11 nr. 3, 4, 5 og 6.

  • i) I artikkel 9 nr. 1 skal nye ledd lyde:

   «Dersom produsenten eller lederen av sammenslutningen er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan ilegge overtredelsesgebyret.

   Overtredelsesgebyrene skal fordeles forholdsmessig mellom Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med andelen registreringer av nye personbiler i henholdsvis EU eller EFTA-statene sett i forhold til det samlede antallet nye personbiler registrert innen EØS.»

  • j) I artikkel 9 nr. 3 skal nye ledd lyde:

   «Kommisjonen skal bruke metoden fastsatt i kommisjonsbeslutning 2012/100/EU for innkreving av overtredelsesgebyrer nevnt i nr. 1, også med hensyn til registreringer i EFTA-stater av produsenter etablert i EU.

   EFTAs overvåkingsorgan skal fastsette metoden for innkreving av overtredelsesgebyrer nevnt i nr. 1. Denne metoden skal baseres på Kommisjonens metode.»

  • k) I artikkel 9 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTA-statene fastsette fordelingen av overtredelsesgebyrene.»

  • l) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene «eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» i artikkel 11 nr. 2 og 4 annet ledd.

  • m) I artikkel 12 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   «Leverandører eller produsenter etablert i EFTA-statene skal sende søknader i henhold til denne artikkel til Kommisjonen. Kommisjonen skal gi slike søknader samme prioritet som andre søknader i henhold til denne artikkel.»

  • n) I artikkel 12 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Kommisjonsbeslutninger om godkjenning av innovative teknologier i henhold til denne artikkel får generell anvendelse og skal innlemmes i EØS-avtalen.»

  • o) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

 • 2. Etter nr. 21ae (europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF) tilføyes følgende:

  • «21aea. 32011 R 0063: Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 23 av 27.1.2011, s. 16).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtalens formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» i artikkel 7 nr. 1.

   • b) Artikkel 7 nr. 2 og e-postadressen angitt i vedlegg I får ikke anvendelse for EFTAs overvåkingsorgan.

  • 21aeb. 32011 R 0725: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19).

  • 21aec. 32010 R 1014: Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15), endret ved:

   • 32012 R 0429: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 (EUT L 132 av 23.5.2012, s. 11),

   • 32013 R 0396: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 396/2013 av 30. april 2013 (EUT L 120 av 1.5.2013, s. 1).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtalens formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) I artikkel 8 og 9 skal ordene «eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

   • b) Artikkel 9 nr. 5 får ikke anvendelse for EFTAs overvåkingsorgan.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 443/2009, (EU) nr. 1014/2010, (EU) nr. 63/2011, (EU) nr. 397/2013 og (EU) nr. 333/2014 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, (EU) nr. 429/2012 og (EU) nr. 396/2013 og delegert forordning (EU) 2015/6 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 17. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt11.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 16. juni 2017.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1.

2.

EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15.

3.

EUT L 23 av 27.1.2011, s. 16.

4.

EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19.

5.

EUT L 132 av 23.5.2012, s. 11.

6.

EUT L 120 av 1.5.2013, s. 1.

7.

EUT L 120 av 1.5.2013, s. 4.

8.

EUT L 103 av 5.4.2014, s. 15.

9.

EUT L 3 av 7.1.2015, s. 1.

10.

EUT L 202 av 10.8.2000, s. 1.

11.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside