Prop. 91 LS (2017–2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

A Forslag
til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)

I

I lov 18. juni 1965 nr.4 om vegtrafikk skal § 13 b lyde

§ 13 b Krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy

For å ivareta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen kan departementet i forskrift fastsette regler om utslippskrav mv. for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy (N1), herunder regler om

  • a) en øvre grense for tillatt utslipp av CO2 fra personbiler og lette nyttekjøretøy (N1),

  • b) overtredelsesgebyr,

  • c) overvåkning,

  • d) rapportering

  • e) innovative teknologier, herunder godkjenning

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside