Prop. 91 LS (2017–2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget

2.1 EØS-komiteens beslutninger og formålet med forordningene

EØS-komitéen besluttet 16. juni 2017 å endre EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) ved innlemmelse av følgende 18 rettsakter: Beslutningene ble gitt med forbehold om Stortingets samtykke.

 • Forordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer.

 • Forordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

 • Forordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 443/2009.

 • Forordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en fremgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med forordning (EF) nr. 443/2009.

 • Forordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for melding om feil fra produsenter av personbiler.

 • Forordning (EU) nr. 396/2013 av 30. april 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler.

 • Forordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av forordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler.

 • Forordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 443/2009 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp fra nye personbiler innen 2020.

 • Forordning (EU) nr. 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2011, 2012 og 2013.

 • Forordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer.

 • Forordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til datakilden og dataparametrene som skal rapporteres av medlemsstatene.

 • Forordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011.

 • Forordning (EU) nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling av forordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til regler for søknaden om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer.

 • Forordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 om endring av forordning (EU) nr. 114/2013 for å korrigere det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet for 2010 som er angitt for produsenten Piaggio.

 • Forordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis.

 • Forordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 510/2011 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer innen 2020.

 • Forordning (EU) nr. 410/2014 av 23. april 2014 om endring av forordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis.

 • Forordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en fremgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011.

EU har sluttet seg til målet om at den globale temperaturen i 2100 ikke skal være mer enn to grader høyere enn i 1850 (to-gradersmålet). For transportsektoren er EUs mål for 2050 at klimagassutslippene skal reduseres med 60 prosent sammenlignet med 1990.

Formålet med forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 er å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Videre skal forordningene bidra til at bilindustrien utvikler ny teknologi, noe som skal fremme konkurranseevnen til europeisk industri og skape arbeidsplasser.

2.2 Høring

Utkast til lov om krav til gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011, samt tilknyttede rettsakter, ble sendt på høring 10. februar 2016 med frist 24. mars 2016.

Høringsutkastet ble lagt ut på regjeringen.no og sendt til følgende høringsinstanser:

 • Alle departement

 • Vegdirektoratet

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Landsorganisasjonen (LO)

 • NHO

 • Naturvernforbundet

 • Framtiden i våre hender

 • Bellona

 • Zero

Av 7 innkomne høringsuttalelser var det kun Justis- og beredskapsdepartement og Vegdirektoratet som hadde merknader til høringsutkastet. Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helsa og omsorgsdepartementet og Landsorganisasjonen i Norge hadde ingen merknader. De konkrete høringskommentarene omtales i kapittel 5.

Til dokumentets forside