Prop. 91 LS (2017–2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

(uoffisiell oversettelse)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til datakilden og dataparametrene som skal rapporteres av medlemsstatene2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/20113 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til regler for søknaden om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer4 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 for å korrigere de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene for 2010 som er angitt for produsenten Piaggio5 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 510/2011 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer innen 20206 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 7) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis7 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 410/2014 av 23. april 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis8 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/20119 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 10) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX etter nr. 21aw (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757) skal nye numre 21ay–21ayc lyde:

 • «21ay. 32011 R 0510: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1), endret ved:

  • 32012 R 0205: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 (EUT L 72 av 10.3.2012, s. 2),

  • 32014 R 0253: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 (EUT L 84 av 20.3.2014, s. 38),

  • 32014 R 0404: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 (EUT L 121 av 24.4.2014, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) I artikkel 7 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal produsentene legge fram opplysningene for EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-statene, skal produsentene legge fram opplysningene for Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan.»

  • b) I artikkel 7 nr. 3 skal nytt ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal underrette produsenter etablert i EFTA-statene.»

  • c) I artikkel 7 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal produsentene i fellesskap informere EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter eller utvides til å omfatte minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-statene, skal produsentene i fellesskap informere både Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan.»

  • d) I artikkel 7 nr. 5 skal ordene «artikkel 101 og 102 i TEUV» forstås som «artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen», og ordet «Unionens» skal forstås som «EØS-avtalens».

  • e) I artikkel 7 nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • f) Dataene som EFTA-statene innrapporterer, skal også føres i det sentrale registeret nevnt i artikkel 8 nr. 4.

  • g) I artikkel 8 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal foreta beregningene nevnt i første ledd for produsenter etablert i EFTA-statene og underrette hver produsent etablert i EFTA-statene i samsvar med annet ledd.»

  • h) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» i artikkel 8 nr. 5 og 6 og artikkel 11 nr. 3, 4, 5 og 6.

  • i) I artikkel 9 nr. 1 skal nye ledd lyde:

   «Dersom produsenten eller lederen av sammenslutningen er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan ilegge overtredelsesgebyret.

   Overtredelsesgebyrene skal fordeles forholdsmessig mellom Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med andelen registreringer av nye lette nyttekjøretøyer i henholdsvis EU eller EFTA-statene sett i forhold til det samlede antallet nye lette nyttekjøretøyer registrert innen EØS.»

  • j) I artikkel 9 nr. 3 skal nye ledd lyde:

   «Kommisjonen skal bruke metoden fastsatt i kommisjonsbeslutning 2012/99/EU for innkreving av overtredelsesgebyrer nevnt i nr. 1, også med hensyn til registreringer i EFTA-stater av produsenter etablert i EU.

   EFTAs overvåkingsorgan skal fastsette metoden for innkreving av overtredelsesgebyrer nevnt i nr. 1. Denne metoden skal baseres på Kommisjonens metode.»

  • k) I artikkel 9 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTA-statene fastsette fordelingen av overtredelsesgebyrene.»

  • l) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene «eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» i artikkel 11 nr. 2.

  • m) I artikkel 12 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   «Leverandører eller produsenter etablert i EFTA-statene skal sende søknader i henhold til denne artikkel til Kommisjonen. Kommisjonen skal gi slike søknader samme prioritet som andre søknader i henhold til denne artikkel.»

  • n) I artikkel 12 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Kommisjonsbeslutninger om godkjenning av innovative teknologier i henhold til denne artikkel får generell anvendelse og skal innlemmes i EØS-avtalen.»

  • o) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.

 • 21aya. 32012 R 0293: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1), endret ved:

  • 32014 R 0410: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 410/2014 av 23. april 2014 (EUT L 121 av 24.4.2014, s. 21).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtalens formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) I artikkel 9 og 10 skal ordene «eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • b) Artikkel 10a nr. 3 får ikke anvendelse for EFTAs overvåkingsorgan.

 • 21ayb. 32013 R 0114: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til regler for søknaden om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer (EUT L 38 av 9.2.2013, s. 1), endret ved:

  • 32013 R 1047: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 (EUT L 285 av 29.10.2013, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtalens formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» i artikkel 6 nr. 1.

  • b) Artikkel 6 nr. 2 og e-postadressen angitt i vedlegg I får ikke anvendelse for EFTAs overvåkingsorgan.

 • 21ayc. 32014 R 0427: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57).»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 510/2011 og (EU) nr. 253/2014, delegert forordning (EU) nr. 205/2012, (EU) nr. 114/2013, (EU) nr. 1047/2013 og (EU) nr. 404/2014 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012, (EU) nr. 410/2014 og (EU) nr. 427/2014 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 17. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt10.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 16. juni 2017.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1.

2.

EUT L 72 av 10.3.2012, s. 2.

3.

EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1.

4.

EUT L 38 av 9.2.2013, s. 1.

5.

EUT L 285 av 29.10.2013, s. 1.

6.

EUT L 84 av 20.3.2014, s. 38.

7.

EUT L 121 av 24.4.2014, s. 1.

8.

EUT L 121 av 24.4.2014, s. 21.

9.

EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57.

10.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside