Reguleringsplan

Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Veileder (2011): Reguleringsplan - Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (pdf)

Veilederen er ikke trykket og finnes kun på digitalt format.

Veilederen om reguleringsplaner inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen til kart- og planforskriften og den nasjonale produktspesifikasjonen for arealplan og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. For veiledning om behandling av planforslag i kommunen se lovkommentaren.

Det utarbeides hvert år mellom 2000 og 3000 nye reguleringsplaner i Norge. Til nå har over 70 % av disse vært basert på private planforslag. Denne veilederen legger hovedvekt på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeidingen av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Veilederen er utformet til bruk for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Veilederen tar ikke opp hvordan planforslag skal behandles av kommunen. For veiledning om dette vises det til lovkommentaren.

Innholdet i veilederen er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den inneholder derfor lenker til annen informasjon som kan utdype spesielle problemstillinger.

For fylkeskommunene skal denne veilederen være et grunnlag for det lovpålagte veiledningsarbeidet overfor kommunene. For fylkesmennene skal den være et hjelpemiddel i arbeidet med veiledning og opplæring om juridiske spørsmål.

Kommunene bør søke råd og veiledning hos fylkeskommunen og fylkesmannen om spørsmål som går ut over det som er tatt opp her. Se også temasiden Planlegging etter plan- og bygningsloven.

Dette er en første utgave av veilederen. Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og andre som medvirker i utformingen av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Den vil derfor bli oppdatert og supplert etter hvert som behovet tilsier det. Vi er følgelig interessert i alle forslag til forbedringer. 

På en egen side kan du finne maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser. 

Maler for behandling av reguleringsplaner