Skatteavtale Norge - Barbados

Overenskomst
mellom Kongeriket Norge og Barbados
til unngåelse av dobbeltbeskatning og
forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn
til skatter av inntekt og av formue

Kongeriket Norges Regjering og Barbados' Regjering som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, er blitt enige om følgende:

KAPITTEL I

Overenskomstens anvendelsesområde

Artikkel 1

DE PERSONER SOM OVERENSKOMSTEN GJELDER

Denne overenskomst får anvendelse på personer som er bosatt i en av eller i begge de kontraherende stater.

Artikkel 2

SKATTER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN

1.De gjeldende skatter som overenskomsten får anvendelse på er:

a)i Norge:

(i)inntektsskatt til staten;

(ii)inntektsskatt til fylkeskommunen;

(iii)inntektsskatt til kommunen;

(iv)fellesskatt til Skattefordelingsfondet;

(v)formuesskatt til staten;

(vi)formuesskatt til kommunen;

(vii)skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum;

(viii)avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet;

(i det følgende kalt "norsk skatt");

b)i Barbados;

(i)inntektsskatten (the income tax, including premium income tax)

(ii) selskapsskatten (the corporation tax, including tax on branch profits)

(iii)petroleumsutvinningsavgiften (the petroleum winning operations tax)

(i det følgende kalt "barbadiansk skatt").

2.Overenskomsten skal også få anvendelse på alle skatter av samme eller vesentlig lignende art, som i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter blir utskrevet av en av de kontraherende stater etter tidspunktet for undertegningen av denne overenskomst.

KAPITTEL II

Definisjoner

Artikkel 3

ALMINNELIGE DEFINISJONER

1.Hvis ikke annet fremgår av sammenhengen har følgende uttrykk i overenskomsten denne betydning:

a)"Norge" betyr Kongeriket Norge, herunder ethvert område utenfor Kongeriket Norges sjøterritorium, hvor Kongeriket Norge overensstemmende med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

b)"Barbados" betyr øya Barbados med tilhørende sjøterritorium, herunder ethvert område utenfor dette sjøterritorium hvor Barbados overensstemmende med folkeretten og barbadiansk lovgivning, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster;

c)"statsborgere" betyr:

(i)alle fysiske personer som er borgere av en kontraherende stat;

(ii)alle juridiske personer, interessentskap og sammenslutninger som erverver sin status som sådan i henhold til gjeldende lovgivning i en kontraherende stat;

d)"person" omfatter en fysisk person, et selskap og enhver annen sammenslutning;

e)"selskap" betyr enhver juridisk person eller enhver enhet som i skattemessig henseende behandles som en juridisk person;

f)"en kontraherende stat" og "den annen kontraherende stat" betyr Norge eller Barbados slik det fremgår av sammenhengen;

g)"foretagende i en kontraherende stat" og "foretagende i den annen kontraherende stat" betyr henholdsvis et foretagende som drives av en person bosatt i en kontraherende stat og et foretagende som drives av en person bosatt i den annen kontraherende stat;

h)"internasjonal fart" betyr enhver transport med skip eller luftfartøy drevet av et foretagende hvis virkelige ledelse har sitt sete i en kontraherende stat, unntatt når skipet eller luftfartøyet går i fart bare mellom steder i den annen kontraherende stat;

i)"kompetent myndighet" betyr:

(i)i Norge, finans- og tollministeren eller den som har fullmakt fra ham;

(ii)i Barbados, finansministeren eller den som har fullmakt fra ham.

2.Ved en kontraherende stats anvendelse av overenskomsten skal ethvert uttrykk som ikke er definert i den, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som følger av lovgivningen i vedkommende stat med hensyn til de skatter som overenskomsten får anvendelse på.

Artikkel 4

SKATTEMESSIG BOPEL

1.I denne overenskomst betyr uttrykket "person bosatt i en kontraherende stat" enhver person som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel, sete for styre eller ethvert annet lignende kriterium. Uttrykket omfatter imidlertid ikke noen person som er skattepliktig i denne stat bare på grunnlag av inntekt fra kilder i denne stat eller formue som befinner seg der.

2.Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i begge kontraherende stater, skal hans status avgjøres etter følgende regler:

a)han skal anses for bosatt i den stat hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge stater, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

b)hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken stat han har sentrum for livsinteressene, eller hvis han ikke disponerer en fast bolig i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har vanlig opphold;

c)hvis han har vanlig opphold i begge stater eller ikke i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han er statsborger;

d)hvis han er statsborger av begge stater eller ikke av noen av dem, skal de kompetente myndigheter i de kontraherende stater avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

3.Når en annen person enn en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 anses for bosatt (hjemmehørende) i begge kontraherende stater, skal den anses for bosatt (hjemmehørende) i den stat hvor den virkelige ledelse har sitt sete.

Artikkel 5

FAST DRIFTSSTED

1.Uttrykket "fast driftssted" betyr i denne overenskomst et fast forretningssted gjennom hvilket et foretagendes virksomhet helt eller delvis blir utøvet.

2.Uttrykket "fast driftssted" omfatter særlig:

a)et sted hvor foretagendet har sin ledelse;

b)en filial;

c)et kontor;

d)en fabrikk;

e)et verksted;

f)en lagerbygning med hensyn til en person som stiller lagerplass til disposisjon for andre;

g) en butikk eller annet utsalgssted;

h) et bergverk, en olje- eller gasskilde, et stenbrudd eller ethvert annet sted hvor naturforekomster utvinnes;

i) opprettholdelse av større utstyr og maskiner i mer enn 6 måneder.

3.Stedet for et bygningsarbeid, et anleggs-, monterings- eller installasjonsprosjekt, eller kontrollvirksomhet i tilknytning til slike utgjør et fast driftssted bare hvis stedet opprettholdes, eller prosjektet eller virksomheten varer mer enn seks måneder.

4.Uansett de foranstående bestemmelser i denne artikkel, skal uttrykket "fast driftssted" ikke anses å omfatte:

a)bruk av innretninger utelukkende til lagring, utstilling eller utlevering av varer som tilhører foretagendet;

b)opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretagendet utelukkende for lagring, utstilling eller utlevering;

c)opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretagendet utelukkende for bearbeidelse ved et annet foretagende;

d)opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for innkjøp av varer eller til innsamling av opplysninger for foretagendet;

e)opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for å drive annen virksomhet som for foretagendet er av forberedende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet;

f)opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for en kombinasjon av aktiviteter som nevnt i underpunktene a) til e), forutsatt at det faste forretningssteds samlede virksomhet som skriver seg fra denne kombinasjon, er av forberedende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet.

5.Når en person som ikke er en uavhengig mellommann som punkt 6 gjelder for, opptrer på vegne av et foretagende og har, og vanligvis utøver, i en kontraherende stat fullmakt til å slutte kontrakter på vegne av foretagendet, skal foretagendet uansett bestemmelsene i punktene 1 og 2 anses for å ha et fast driftssted i denne stat for enhver virksomhet som denne person påtar seg for foretagendet. Dette gjelder dog ikke hvis virksomheten er begrenset til å omfatte aktiviteter nevnt i punkt 4, og som hvis de ble utøvet gjennom et fast forretningssted ikke ville ha gjort dette faste forretningssted til et fast driftssted etter bestemmelsene i nevnte punkt.

6.Et foretagende skal ikke anses for å ha et fast driftssted i en kontraherende stat bare av den grunn at det driver forretningsvirksomhet i denne stat gjennom en megler, kommisjonær eller annen uavhengig mellommann, såfremt disse personer opptrer innenfor rammen av sin ordinære forretningsvirksomhet.

7.Den omstendighet at et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat kontrollerer eller blir kontrollert av et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, eller som utøver forretningsvirksomhet i denne annen stat (enten gjennom et fast driftssted eller på annen måte), medfører ikke i seg selv at et av disse selskaper anses for et fast driftssted for det annet.

KAPITTEL III

Beskatning av inntekt

Artikkel 6

INNTEKT AV FAST EIENDOM

1.Inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer av fast eiendom (herunder inntekt av jordbruk eller skogbruk) som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Uttrykket "fast eiendom" skal ha den betydning som det har etter lovgivningen i den kontraherende stat hvor vedkommende eiendom ligger. Uttrykket omfatter under enhver omstendighet tilbehør til fast eiendom, besetning og redskaper som anvendes i jordbruk og skogbruk, rettigheter som er undergitt privatrettens regler om fast eiendom, bruksrett til fast eiendom og rett til varierende eller faste ytelser som vederlag for utnyttelse av eller retten til å utnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster. Skip og luftfartøy anses ikke som fast eiendom.

3.Bestemmelsene i punkt 1 får anvendelse på inntekt som oppebæres ved direkte bruk, utleie eller ved enhver annen form for utnyttelse av fast eiendom.

4.Bestemmelsene i punktene 1 og 3 får også anvendelse på inntekt av fast eiendom som tilhører et foretagende, og på inntekt av fast eiendom som anvendes ved utøvelse av selvstendige personlige tjenester.

Artikkel 7

FORTJENESTE VED FORRETNINGSVIRKSOMHET

1.Fortjeneste som oppebæres av et foretagende i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre foretagendet utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der. Hvis foretagendet utøver slik forretningsvirksomhet, kan dets fortjeneste skattlegges i den annen stat, men bare så meget av den som kan tilskrives det faste driftssted.

2.Når et foretagende i en kontraherende stat har et fast driftssted i den annen kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet i denne stat på annen måte enn gjennom det faste driftssted, av samme eller lignende art som den forretningsvirksomhet som utøves av det faste driftssted, da kan fortjenesten ved slik virksomhet uansett bestemmelsene i punkt 1, tilskrives det faste driftssted, medmindre foretagendet viser at virksomheten ikke med rimelighet kunne ha blitt utøvet av det faste driftssted.

3.Når et foretagende i en kontraherende stat utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der, skal det, med forbehold av bestemmelsene i punkt 4, i hver kontraherende stat tilskrives det faste driftssted den fortjeneste som det ventelig ville ha ervervet hvis det hadde vært et særskilt og selvstendig foretagende som utøvet samme eller lignende virksomhet under de samme eller lignende forhold og som opptrådte helt uavhengig i forhold til det foretagende hvis faste driftssted det er.

4.Ved fastsettelsen av et fast driftssteds fortjeneste skal det innrømmes fradrag for utgifter som er påløpt i forbindelse med det faste driftssted, herunder direksjons- og alminnelige administrasjonsutgifter, uansett om de er påløpt i den stat hvor det faste driftssted ligger eller andre steder.

5.I den utstrekning det har vært vanlig praksis i en kontraherende stat å fastsette den fortjeneste som skal tilskrives et fast driftssted på grunnlag av en fordeling av foretagendets samlede fortjeneste på dets forskjellige avdelinger, skal intet i punkt 3 utelukke denne kontraherende stat fra å fastsette den skattbare fortjeneste ved en slik fordeling som måtte være vanlig. Den fordelingsmetode som anvendes skal imidlertid være slik at resultatet blir overensstemmende med de prinsipper som er fastsatt i denne artikkel.

6.Ingen fortjeneste skal henføres til et fast driftssted utelukkende i anledning av dettes innkjøp av varer for foretagendet.

7.Dersom de opplysninger som er tilgjengelige for vedkommende ligningsmyndighet er utilstrekkelige for å fastsette den fortjenesten som skal tilskrives det faste driftssted og dette skyldes at foretagendet ikke har fremskaffet slike opplysninger som loven krever, da kan denne myndighet fastsette fortjenesten ved utøvelse av skjønn eller ved anslag, forutsatt at slikt skjønn blir utøvet eller slikt anslag blir fastsatt i overensstemmelse med de prinsipper som er fastlagt i denne artikkel.

8.Ved anvendelse av de foranstående punkter skal den fortjeneste som tilskrives det faste driftssted fastsettes etter den samme fremgangsmåte hvert år, med mindre det er fyldestgjørende grunn for noe annet.

9.Hvor fortjenesten omfatter inntekter som er særskilt omhandlet i andre

artikler i denne overenskomst, skal bestemmelsene i disse artikler ikke berøres av reglene i nærværende artikkel.

Artikkel 8

SKIPSFART, LUFTFART OG CONTAINERE

1.Fortjeneste ved driften av skip eller luftfartøy i internasjonal fart skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor den virkelige ledelse for foretagendet har sitt sete. Hvis denne staten ikke kan skattlegge hele foretagendets fortjeneste, kan slik fortjeneste skattlegges i den stat hvor mottakeren er hjemmehørende.

2.Hvis den virkelige ledelse for et skipsfartsforetagende er om bord i et skip, skal den anses for å ha sitt sete i den kontraherende stat hvor skipet har sitt hjemsted, eller hvis slikt hjemsted ikke finnes, i den kontraherende stat hvor den som driver skipet er bosatt.

3.Bestemmelsene i punkt 1 får også anvendelse på fortjeneste oppebåret ved deltakelse i en "pool", et felles forretningsforetagende eller i et internasjonalt driftskontor.

4.Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 7 skal fortjeneste oppebåret av et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat ved bruk, disposisjon eller leie av containere (innbefattet tilhengere og tilknyttet utstyr for transport av containere) benyttet til transport av gods eller varer, bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor den virkelige ledelse for dette foretagendet har sitt sete, med mindre slike containere eller tilhengere og tilknyttet utstyr benyttes til transport bare mellom steder i den annen kontraherende stat.

5.Når skip eller luftfartøyer i internasjonal fart drives av et interessentskap som omfatter en eller flere interessenter bosatt i en kontraherende stat og en eller flere interessenter bosatt i den annen kontraherende stat og forutsatt at den virkelige ledelse for foretagendet ikke blir utøvet utelukkende i en av de kontraherende stater, skal fortjenesten, uansett de foregående bestemmelser i denne artikkel, bare kunne skattlegges i den stat hvor de enkeltes interessenter er bosatt og i forhold til deres andel av fortjenesten.

6.Bestemmelsene i punktene 1 og 3 skal få anvendelse på fortjeneste oppebåret av det felles norske, danske og svenske luftfartskonsortium Scandinavian Airlines System (SAS), men bare i den utstrekning fortjenesten oppebåret av Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), den norske interessent i Scandinavian Airlines System (SAS), svarer til dens andel i nevnte organisasjon.

Artikkel 9

FORETAGENDER MED FAST TILKNYTNING TIL HVERANDRE

I tilfelle hvor

a)et foretagende i en kontraherende stat deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretagende i den annen kontraherende stat, eller

b)samme personer deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretagende i en kontraherende stat og et foretagende i den annen kontraherende stat,

skal følgende gjelde:

Dersom det i slike tilfelle mellom de to foretagender blir avtalt eller pålagt vilkår i deres kommersielle eller finansielle samkvem som avviker fra dem som ville ha vært avtalt mellom uavhengige foretagender, kan enhver fortjeneste som uten disse vilkår ville ha tilfalt et av foretagendene, men i kraft av disse vilkår ikke har tilfalt dette, medregnes i og skattlegges sammen med dette foretagendets fortjeneste.

Artikkel 10

DIVIDENDER

1.Dividender som utdeles av et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Slike dividender kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor det selskap som utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til dividendene skal den skatt som ilegges ikke overstige:

a)5 prosent av dividendenes bruttobeløp hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som direkte innehar minst 10 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene,

b)15 prosent av dividendenes bruttobeløp i alle andre tilfelle.

Dette punkt berører ikke skattleggingen av selskapet for så vidt angår den fortjeneste hvorav dividendene utdeles.

3.Uansett bestemmelsene i punkt 2 kan dividender mottatt fra et selskap hjemmehørende i Norge av en person hjemmehørende i Barbados skattlegges i Norge etter en sats som ikke må overstige 15 prosent. Dette gjelder så lenge dividender som utdeles av norske selskaper tillates fratrukket deres fortjeneste ved beregningen av norsk statsskatt.

4.Uttrykket "dividender" i denne artikkel betyr inntekt av aksjer, bergverksaksjer, stifterandeler eller andre rettigheter som ikke er gjeldsfordringer, med rett til andel i overskudd, samt inntekt av andre selskapsrettigheter som etter lovgivningen i den stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, er undergitt den samme skattemessige behandling som inntekt av aksjer.

5.Bestemmelsene i punktene 1, 2 og 3 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til dividendene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og de aksjer hvorav dividendene utdeles reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 15 anvendelse.

6.Når et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat oppebærer fortjeneste eller inntekt fra den annen kontraherende stat, kan denne annen stat ikke skattlegge dividender utdelt av selskapet, med mindre dividendene er utdelt til en person bosatt i denne annen stat, eller de aksjer hvorav dividendene utdeles reelt er knyttet til et fast driftssted eller et fast sted i denne annen stat, og kan heller ikke skattlegge selskapets ikke-utdelte overskudd selv om de utdelte dividender eller det ikke- utdelte overskudd består helt eller delvis av fortjeneste eller inntekt som skriver seg fra denne annen stat.

7.Når et selskap som er hjemmehørende i en kontraherende stat og som har et fast driftssted i den annen kontraherende stat, oppebærer fortjeneste eller inntekt fra dette faste driftssted, kan uansett enhver annen bestemmelse i denne overenskomst, enhver overføring av slik fortjeneste eller inntekt fra det faste driftssted til selskapet som er hjemmehørende i den førstnevnte kontraherende stat, skattlegges i samsvar med lovgivningen i den annen kontraherende stat, men den skattesats som anvendes på slike overføringer skal ikke overstige 10 prosent. Slik skatt skal imidlertid ikke anvendes i den utstrekning den overførte fortjeneste eller inntekt er blitt reinvestert i denne annen kontraherende stat.

Artikkel 11

RENTER

1.Renter som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Slike renter kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til rentene skal den skatt som ilegges ikke overstige 5 prosent av rentenes bruttobeløp.

3.Uansett bestemmelsene i punkt 2 skal renter være unntatt fra skatt i den kontraherende stat som de skriver seg fra hvis:

a)rentene rettmessig tilkommer en kontraherende stat, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller en institusjon eller forvaltningsmyndighet i en kontraherende stat som ikke er skattepliktig i denne stat;

b)rentene rettmessig tilkommer en person bosatt i en kontraherende stat og knytter seg til gjeldsforhold garantert eller forsikret av denne stat, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller en institusjon eller forvaltningsmyndighet i en slik stat som ikke er skattepliktig i denne stat.

4.Uttrykket "renter" i denne artikkel betyr inntekt av fordringer av enhver art, uansett om de er sikret ved pant i fast eiendom eller ikke. Uttrykket omfatter særlig inntekt av statsobligasjoner, andre obligasjoner eller gjeldsbrev, herunder premie- og tilleggsbeløp som knytter seg til slike obligasjoner eller gjeldsbrev. Straffetillegg for sen betaling (herunder morarenter) anses ikke som renter etter denne artikkel.

5.Bestemmelsene i punktene 1, 2 og 3 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til rentene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den fordring som foranlediger rentebetalingen reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 15 anvendelse.

6.Renter skal anses å skrive seg fra en kontraherende stat når betaleren er denne stat selv, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller en person bosatt i denne stat. Når imidlertid den person som betaler rentene, enten han er bosatt i en kontraherende stat eller ikke, i en kontraherende stat har et fast driftssted eller et fast sted som den gjeld rentene betales av er knyttet til, og som rentene belastes, da skal slike renter anses å skrive seg fra den kontraherende stat hvor det faste driftssted eller det faste sted ligger.

7.Når rentebeløpet, på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den gjeld som det erlegges for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 12

ROYALTY

1.Royalty som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Slik royalty kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor royaltyen skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til royaltyen skal den skatt som ilegges ikke overstige 5 prosent av royaltyens bruttobeløp.

3.Uttrykket "royalty" i denne artikkel betyr betaling av enhver art som mottas som vederlag for bruken av, eller retten til å bruke, enhver opphavsrett til verker av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig karakter, herunder kinematografiske filmer, filmer eller bånd for radio- eller fjernsynsutsendelse, alle slags patenter, varemerker, mønstre eller modeller, tegninger, hemmelige formler eller fremstillingsmåter, eller for opplysninger om industrielle, kommersielle eller vitenskapelige erfaringer.

4.Uten hensyn til bestemmelsene i punktene 1 og 2 skal royalty for opphavsrett og andre lignende utbetalinger i forbindelse med produksjon eller reproduksjon av ethvert verk av litterær, dramatisk, musikalsk eller artistisk karakter (herunder royalty og lignende betalinger for spillefilmer og filmer eller videokasetter til bruk for fjernsyn samt bånd brukt i forbindelse med radio), som skriver seg fra en kontraherende stat og er betalt til en person bosatt i den annen kontraherende stat, være fritatt for skatt i den førstnevnte stat.

5.Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til royaltyen er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor royaltyen skriver seg fra, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den rettighet eller eiendom som foranlediger betalingen av royaltyen reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 15 anvendelse.

6.Royalty skal anses å skrive seg fra en kontraherende stat når betaleren er denne stat selv, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, eller en person bosatt i denne stat. Når imidlertid den person som betaler royaltyen enten han er bosatt i en kontraherende stat eller ikke, i en kontraherende stat har et fast driftssted eller et fast sted som forpliktelsen til å erlegge royaltyen er knyttet til, og slik royalty blir belastet det faste driftssted eller faste sted, da skal slik royalty anses å skrive seg fra den stat hvor det faste driftssted eller faste sted ligger.

7.Når royaltybeløpet, på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den bruk, rettighet eller opplysning som det er vederlag for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 13

LEDELSESGODTGJØRELSE

1.Ledelsesgodtgjørelse betalt av en person bosatt i en kontraherende stat til et foretagende i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2Slik ledelsesgodtgjørelse kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor den person som betaler ledelsesgodtgjørelsen er bosatt, og i henhold til denne stats lovgivning, men den skatt som ilegges skal ikke overstige 5 prosent av ledelsesgodtgjørelsens bruttobeløp.

3.Uttrykket "ledelsesgodtgjørelse" i denne artikkel betyr betalinger av enhver art til enhver person, som ikke er arbeidstaker hos den person som foretar utbetalinger angående industrielle eller forretningsmessige råd, eller administrative eller tekniske tjenester, eller lignende tjenester eller hjelpemidler, men det omfatter ikke betalinger for selvstendige personlige tjenester som nevnt i artikkel 15.

4.Bestemmelsene i punktene 1 og 2 kommer ikke til anvendelse dersom det foretagendet som ledelsesgodtgjørelsen utbetales til er et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat som utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted hvorfra honoraret er betalt, og de tjenester som foranlediger betalingen reelt er knyttet til:

a) slikt fast driftssted, eller

b)forretningsvirksomhet som nevnt i artikkel 7 punkt 2.

I såfall får bestemmelsene i artikkel 7 anvendelse.

5.Når ledelsesgodtgjørelse på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og mottakeren eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den tjeneste ledelsesgodtgjørelsen er en ytelse for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 14

FORMUESGEVINST

1.Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av fast eiendom som omhandlet i artikkel 6, og som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Gevinst ved avhendelse av løsøre som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted som et foretagende i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat. Dette gjelder også løsøre knyttet til et fast sted som en person bosatt i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat for utøvelse av selvstendige personlige tjenester. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av slikt fast driftssted (alene eller sammen med hele foretagendet) eller av fast sted som nevnt.

3.Gevinst ved avhendelse av skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart eller løsøre knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor foretagendets fortjeneste kan skattlegges i henhold til artikkel 8 i denne overenskomst.

4.Gevinst oppebåret av et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat ved avhendelse av containere (innbefattet tilhengere og tilknyttet utstyr for transport av containere) benyttet til transport av gods eller varer, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor den virkelige ledelse for dette foretagendet har sitt sete, med mindre slike containere eller tilhengere og tilknyttet utstyr benyttes til transport bare mellom steder i den annen kontraherende stat.

5.Gevinst ved avhendelse av aksjer i et selskap som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan skattlegges i denne stat.

6.Gevinst ved avhendelse av enhver annen formuesgjenstand enn omhandlet i de foranstående punkter skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor avhenderen er bosatt.

Artikkel 15

SELVSTENDIGE PERSONLIGE TJENESTER (FRITT YRKE)

1.Inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter, skal bare kunne skattlegges i denne stat. Imidlertid kan slik inntekt også skattlegges i den annen kontraherende stat dersom:

a)han oppholder seg i den annen stat i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 90 dager i løpet av enhver tolv-måneders periode; eller

b)han i den annen stat har et fast sted som regelmessig står til hans rådighet for utøvelse av hans virksomhet;

men bare så meget av inntekten som kan tilskrives tjenester som er utført i denne annen stat.

2.Uttrykket "fritt yrke" omfatter særlig selvstendig virksomhet av vitenskapelig, litterær, kunstnerisk, pedagogisk eller undervisningsmessig art, så vel som selvstendig virksomhet som lege, advokat, ingeniør, arkitekt, tannlege og revisor.

Artikkel 16

USELVSTENDIGE PERSONLIGE TJENESTER (LØNNSARBEID)

1.Med forbehold av bestemmelsene i artiklene 17, 18, 19 og 20 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen kontraherende stat. Hvis arbeidet er utført der, kan godtgjørelse som skriver seg fra dette skattlegges i denne annen stat.

2.Uansett bestemmelsene i punkt 1, skal godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid utført i den annen kontraherende stat, bare kunne skattlegges i den førstnevnte stat, dersom:

a)mottakeren oppholder seg i denne annen stat i ett eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 183 dager i løpet av enhver tolv-måneders periode; og

b)godtgjørelsen er betalt av, eller på vegne av en arbeidsgiver som er bosatt i den stat der mottakeren er bosatt, og hvis virksomhet ikke består i utleie av arbeidskraft; og

c)godtgjørelsen ikke belastes et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i denne annen stat.

I den utstrekning slik godtgjørelse ikke er skattepliktig i den førstnevnte kontraherende stat, kan den imidlertid skattlegges i den annen stat.

3.Uansett de foranstående bestemmelser i denne artikkel kan godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart skattlegges i den kontraherende stat hvor foretagendets fortjeneste kan skattlegges i henhold til artikkel 8 i denne overenskomst. Når imidlertid bestemmelsene i artikkel 8 punkt 5 kommer til anvendelse, skal slik godtgjørelse bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor mottakeren er bosatt.

4.Hvor en person bosatt i Norge mottar godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et luftfartøy drevet i internasjonal fart av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), skal slik godtgjørelse bare kunne skattlegges i Norge.

Artikkel 17

STYREGODTGJØRELSE OG GODTGJØRELSE TIL PERSONER I HØYERE ADMINISTRATIVE STILLINGER

1.Styregodtgjørelse og lignende vederlag som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, i egenskap av medlem av styret eller lignende organ i et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Lønn og annen lignende godtgjørelse som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat i hans egenskap av ansatt i en høyere administrativ stilling i et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

Artikkel 18

ARTISTER OG IDRETTSUTØVERE

1.Uansett bestemmelsene i artiklene 15 og 16, kan inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved personlig virksomhet utøvet i den annen kontraherende stat som artist, så som skuespiller, filmskuespiller, radio- eller fjernsynsartist, musiker eller idrettsutøver, skattlegges i denne annen stat.

2.Når inntekt som skriver seg fra personlig virksomhet utøvet av en artist eller en idrettsutøver i denne egenskap, ikke tilfaller artisten eller idrettsutøveren selv, men en annen person, kan inntekten, uansett bestemmelsene i artiklene 7, 15 og 16, skattlegges i den kontraherende stat hvor artisten eller idrettsutøveren utøver virksomheten.

3.Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse på inntekt som skriver seg fra virksomhet som artister eller idrettsutøvere utøver i en kontraherende stat hvis besøket i denne staten hovedsakelig er understøttet av offentlige fond i den annen kontraherende stat eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter. I et slikt tilfelle skal inntekten bare kunne skattlegges i den stat hvor artisten eller idrettsutøveren er bosatt.

Artikkel 19

PENSJONER

Med forbehold av bestemmelsene i artikkel 20 punkt 2 kan pensjoner som skriver seg fra en kontraherende stat skattlegges i denne stat.

Artikkel 20

OFFENTLIG TJENESTE

1.a)Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person, for tjenester som er ytet denne stat eller en av de nevnte forvaltningsmyndigheter, skal bare kunne skattlegges i denne stat.

b)Slik godtgjørelse skal imidlertid kunne skattlegges bare i den annen kontraherende stat hvis tjenestene er utført i denne stat og mottakeren er bosatt i denne stat og:

(i)er statsborger av denne stat; eller

(ii)ikke bosatte seg i denne stat bare i den hensikt å utføre de nevnte tjenester der.

2.Enhver pensjon som utredes av, eller belastes fond opprettet av, en kontraherende stat eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, til en fysisk person for tjenester som er ytet denne stat eller en av de nevnte forvaltningsmyndigheter skal bare kunne skattlegges i denne stat.

3.Bestemmelsene i artiklene 16 og 17 skal få anvendelse på godtgjørelse og pensjoner i anledning av tjenester som er ytet i forbindelse med forretningsvirksomhet drevet av en kontraherende stat eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter.

Artikkel 21

STUDENTER

En student eller forretningslærling som er, eller umiddelbart før sitt opphold i en kontraherende stat var, bosatt i den annen kontraherende stat, og som oppholder seg i den førstnevnte stat utelukkende for sin utdannelse eller opplæring, skal ikke skattlegges i denne stat for beløp som han mottar til underhold, utdannelse eller opplæring, forutsatt at disse beløp skriver seg fra kilder utenfor denne stat.

Artikkel 22

VIRKSOMHET UTENFOR KYSTEN

1.Bestemmelsene i denne artikkel skal få anvendelse uansett enhver annen bestemmelse i denne overenskomst.

2.En person bosatt i en kontraherende stat som driver virksomhet utenfor kysten av den annen kontraherende stat knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i denne annen stat, skal, med forbehold av punktene 3 og 4 i denne artikkel, med hensyn til denne virksomhet anses for å drive virksomhet i denne annen stat gjennom et fast driftssted eller et fast sted der.

3.Bestemmelsene i punkt 2 får ikke anvendelse dersom virksomheten er utøvet i et tidsrom som til sammen ikke overstiger 30 dager i løpet av en tolv-måneders periode. Ved anvendelsen av dette punkt skal imidlertid følgende gjelde:

a)virksomhet utøvet av et foretagende som er tilknyttet et annet foretagende skal anses for å være utøvet av det foretagendet som det er knyttet til, hvis den angjeldende virksomhet i vesentlig grad er den samme som den virksomhet som det sistnevnte foretagendet utøver;

b)to foretagender skal anses for å ha fast tilknytning til hverandre hvis det ene er direkte eller indirekte kontrollert av det andre, eller begge er kontrollert direkte eller indirekte av en tredje person eller flere andre personer.

4.Fortjeneste oppebåret av en person bosatt i en kontraherende stat ved transport av forsyninger eller personell til eller innen et område hvor det foregår virksomhet knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i en kontraherende stat, eller ved driften av taubåter og andre hjelpefartøy knyttet til slik virksomhet, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor den virkelige ledelse for foretagendet har sitt sete.

5.a)Med forbehold av underpunkt b) i dette punkt, kan lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i den annen kontraherende stat, skattlegges i denne annen stat i den utstrekning arbeidet er utført utenfor kysten av denne stat og forutsatt at arbeidet utenfor kysten er utøvet i et tidsrom som til sammen overstiger 30 dager i løpet av en tolv-måneders periode.

b)Lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer i anledning av lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy som benyttes til transport av forsyninger eller personell til eller innen et område hvor det foregår virksomhet knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i en kontraherende stat, eller for lønnsarbeid utført om bord i taubåter eller andre hjelpefartøy knyttet til slik virksomhet, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor den virkelige ledelse for foretagendet har sitt sete.

6.Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av:

a)rettigheter til undersøkelse eller utnyttelse; eller

b)eiendom som befinner seg i den annen kontraherende stat og som benyttes i forbindelse med undersøkelsen eller utnyttelsen av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i denne annen stat; eller

c)aksjer hvis verdi helt eller for den vesentligste del, direkte eller indirekte, skriver seg fra slike rettigheter eller slik eiendom, eller fra slike rettigheter og slik eiendom sett under ett,

kan skattlegges i denne annen stat.

I dette punkt betyr uttrykket "rettigheter til undersøkelse eller utnyttelse" rettigheter til aktiva som skal utvinnes ved undersøkelsen eller utnyttelsen av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i den annen kontraherende stat, herunder rettigheter til andeler i eller fordeler av slike aktiva.

Artikkel 23

ANNEN INNTEKT

1.Inntekter som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, og som ikke er omhandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, skal uansett hvor de skriver seg fra bare kunne skattlegges i denne stat.

2.Bestemmelsene i punkt 1 får ikke anvendelse på inntekt, bortsett fra inntekt av fast eiendom som definert i artikkel 6 punkt 2, når mottakeren av slik inntekt er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den rettighet eller eiendom som inntekten skriver seg fra, reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 15 anvendelse.

3.Uten hensyn til bestemmelsene i punkt 1 og 2 kan inntekter som tilfaller en person som er bosatt i en kontraherende stat og som ikke er omhandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, og som skriver seg fra den annen kontraherende stat, skattlegges i denne annen stat.

KAPITTEL IV

Beskatning av formue

Artikkel 24

FORMUE

1.Formue som består av fast eiendom som omhandlet i artikkel 6, tilhørende en person bosatt i en kontraherende stat, og som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

2.Formue som består av løsøre som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted som et foretagende i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, eller av løsøre knyttet til et fast sted som en person bosatt i en kontraherende stat har til rådighet i den annen kontraherende stat for utøvelse av selvstendige personlige tjenester, kan skattlegges i denne annen stat.

3.Formue som består av skip eller luftfartøy som drives i internasjonal fart og løsøre knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor foretagendets fortjeneste kan skattlegges i henhold til artikkel 8 i denne overenskomst.

4.Formue som tilhører et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat og som består av containere (innbefattet tilhengere og tilknyttet utstyr for transport av containere) benyttet til transport av gods eller varer, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor den virkelige ledelse for dette foretagendet har sitt sete, med mindre slike containere eller tilhengere og tilknyttet utstyr benyttes til transport bare mellom steder i den annen kontraherende stat.

5.All annen formue som tilhører en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat.

KAPITTEL V

Fremgangsmåte til unngåelse av dobbeltbeskatning

Artikkel 25

UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING

1.I Norge skal dobbeltbeskatning unngås på følgende måte:

a)Når en person bosatt i Norge oppebærer inntekt eller eier formue som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i Barbados, skal Norge med forbehold av bestemmelsene i underpunktene b), c) og d) unnta slik inntekt eller formue fra beskatning, men kan ved beregningen av skatten på denne persons gjenværende inntekt eller formue anvende den skattesats som ville ha kommet til anvendelse dersom den unntatte inntekt eller formue ikke således hadde blitt unntatt.

b)Når en person bosatt i Norge oppebærer inntekter som i henhold til bestemmelsene i artiklene 10, 11, 12 og 13, artikkel 14 punkt 5, artiklene 17, 19 og 22 samt artikkel 23 punkt 3 kan skattlegges i Barbados, skal Norge innrømme som fradrag i vedkommende persons inntektsskatt et beløp som tilsvarer den skatt som er betalt i Barbados. Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av skatten, beregnet før fradraget er gitt, som svares av den inntekt som skriver seg fra Barbados.

c)Når imidlertid et selskap hjemmehørende i Norge oppebærer dividender som i henhold til artikkel 10 underpunkt 2 a) kan skattlegges i Barbados skal Norge innrømme som fradrag i skatten på dividendene et beløp som tilsvarer 10 prosent av dividendenes bruttobeløp. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse forsåvidt gjelder dividender som oppebæres fra et selskap som nevnt i artikkel 29 punkt 1, dersom slike dividender ikke kan skattlegges i Barbados i henhold til barbadiansk lovgivning.

d)Når det gjelder fradrag som nevnt i underpunkt b) ovenfor, skal uttrykket "skatt som er betalt i Barbados" for såvidt angår inntekt som omfattes av artiklene 11, 12 eller 13, anses å gjelde ethvert beløp som for ethvert inntektsår ville ha vært betalbart som barbadiansk skatt i henhold til lovgivningen i Barbados og i overensstemmelse med denne overenskomst hvis det ikke hadde blitt innrømmet fritak for, eller reduksjon i skatt i dette år i henhold til bestemmelsene i Hotel Aids Act (Cap. 72) og Fiscal Incentives Act (Cap. 71 A).

e)Bestemmelsene i underpunktene c) og d) skal få anvendelse for de første 10 år som denne overenskomst har virkning, men de kompetente myndigheter i de kontraherende stater kan rådføre seg med hverandre for å avgjøre om denne perioden skal forlenges.

2.I Barbados skal dobbeltbeskatning unngås på følgende måte:

a)Med forbehold av bestemmelsene i Barbados' lovgivning om godskriving mot barbadianske skatter som skal betales i et område utenfor Barbados (som ikke må stride mot de generelle regler om godskrivelse),

(i)skal norsk skatt som skal betales i henhold til Norges lovgivning og i overensstemmelse med denne overenskomst enten direkte eller gjennom avkorting av fortjeneste eller inntekt fra kilder i Norge (for såvidt angår dividender gjelder dette ikke skatt som skal betales av den fortjeneste hvorav dividende er utdelt), tillates godskrevet mot enhver barbadiansk skatt beregnet av den samme fortjeneste eller inntekt som beregningen av den norske skatt refererer seg til;

(ii)i tilfelle hvor dividende er utdelt fra et selskap hjemmehørende i Norge til et selskap hjemmehørende i Barbados som kontrollerer direkte eller indirekte minst 10 prosent av stemmene i det selskap som utdeler dividender, skal det ved godskrivelsen (i tillegg til enhver norsk skatt som skal godskrives i henhold til underpunkt a) (i)) tas i betraktning den norske skatt som det selskap som utdeler dividendene skal betale av den fortjeneste hvorav dividendene er utdelt.

b)Fradraget skal imidlertid ikke i noe tilfelle overstige den del av skatten, beregnet før fradraget er gitt, som kan henføres til den inntekt som kan skattlegges i Norge.

KAPITTEL VI

Særlige bestemmelser

Artikkel 26

IKKE-DISKRIMINERING

1.Statsborgere av en kontraherende stat skal ikke i den annen kontraherende stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning og dermed sammenhengende forpliktelser som er eller måtte bli pålagt denne annen stats egne borgere under de samme forhold.

2.Statsløse personer som er bosatt i en kontraherende stat skal ikke i den annen kontraherende stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning og dermed sammenhengende forpliktelser som er eller måtte bli pålagt denne annen stats egne borgere under de samme forhold.

3.Beskatningen av et fast driftssted som et foretagende i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, skal i denne annen stat ikke være mindre gunstig enn beskatningen av foretagender i denne annen stat som utøver samme virksomhet. Denne bestemmelse skal ikke tolkes slik at den forplikter en kontraherende stat til å innrømme personer bosatt i den annen kontraherende stat slike personlige fradrag, fritak og nedsettelser ved beskatningen, som den på grunn av sivilstand eller forsørgelsesbyrde innrømmer personer som er bosatt på dens eget område.

Hvis et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat har et fast driftssted i den annen kontraherende stat, kan den annen stat skattlegge det faste driftssted etter den sats som gjelder for et selskaps ikke-utdelte overskudd i den annen stat.

4.Med mindre bestemmelsene i artikkel 9, artikkel 11 punkt 7, artikkel 12 punkt 7 eller artikkel 13 punkt 5 kommer til anvendelse, skal renter, royalty, ledelsesgodtgjørelse og andre utbetalinger fra et foretagende i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, være fradragsberettiget ved fastsettelsen av foretagendets skattepliktige inntekt på de samme vilkår som tilsvarende utbetalinger til personer bosatt i den førstnevnte stat. På samme måte skal gjeld som et foretagende i en kontraherende stat har til en person bosatt i den annen kontraherende stat være fradragsberettiget ved fastsettelsen av foretagendets skattepliktige formue på de samme vilkår som gjeld til en person bosatt i den førstnevnte stat.

5.Foretagender i en kontraherende stat hvis kapital helt eller delvis eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en eller flere personer som er bosatt i den annen kontraherende stat, skal ikke i den førstnevnte stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning eller forpliktelser i sammenheng hermed som andre lignende foretagender i den førstnevnte stat er eller måtte bli undergitt.

6.Bestemmelsene i punkt 3 skal ikke fortolkes slik at de forhindrer Barbados i å anvende sin skatt på en filials fortjeneste og sin skatt på premieinntekt til ikke bosatte assurandører eller utenlandske forsikringsselskaper med de satser som er nevnt i inntektsskatteloven ("The Income Tax Act").

7.I denne artikkel betyr uttrykket "beskatning" skatter som er omfattet av denne overenskomst.

Artikkel 27

FREMGANGSMÅTE VED INNGÅELSE AV GJENSIDIGE AVTALER

1.Når en person mener at tiltak som er truffet i den ene eller begge kontraherende stater i forhold til ham medfører eller vil medføre en beskatning som ikke er overensstemmende med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han fremme sin sak for den kompetente myndighet i den kontraherende stat hvor han er bosatt, eller hvis saken faller inn under artikkel 26 punkt 1, for den kompetente myndighet i den kontraherende stat hvor han er statsborger. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til å anvende de rettsmidler som finnes i de to staters interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra mottakelsen av den første underretning om tiltak som medfører beskatning i strid med bestemmelsene i overenskomsten.

2.Hvis den kompetente myndighet finner at innvendingen synes begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende løsning, skal den søke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med den kompetente myndighet i den annen kontraherende stat med sikte på å unngå beskatning som ikke er overensstemmende med denne overenskomst. Enhver avtale som måtte komme i stand skal legges til grunn uansett tidsfristene i de kontraherende staters interne lovgivning.

3.De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal ved gjensidig avtale søke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkningen eller anvendelsen av overenskomsten måtte fremby. De kan også rådføre seg med hverandre med sikte på å unngå dobbeltbeskatning i tilfeller som ikke er løst i overenskomsten.

4.De kompetente myndigheter i de kontraherende stater kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand en avtale som omhandlet i de foranstående punkter. Hvis det synes tilrådelig å ha en muntlig utveksling av synspunkter for å nå frem til en avtale, kan utvekslingen skje i et utvalg bestående av representanter for de kompetente myndigheter i de kontraherende stater.

Artikkel 28

UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER

1.De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal utveksle slike opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelsene i denne overenskomst og de interne lovbestemmelser i de kontraherende stater som angår skatter som kommer inn under overenskomsten. Utveksling skal bare skje i den utstrekning den beskatning som foreskrives ikke er i strid med overenskomsten. Utvekslingen av opplysninger er ikke begrenset av artikkel 1. Opplysninger som er mottatt av en kontraherende stat skal behandles som hemmelige på samme måte som opplysninger skaffet til veie med hjemmel i intern lovgivning i denne stat. Opplysningene må bare åpenbares for personer eller myndigheter (herunder domstoler og forvaltningsorganer) som har til oppgave å utligne eller innkreve de skatter som kommer inn under overenskomsten, eller å gjennomføre tvangsforføyninger eller annen rettsforfølgning eller avgjøre klager vedrørende disse skatter. Slike personer eller myndigheter skal nytte opplysningene bare til nevnte formål, men kan åpenbare opplysningene under offentlige rettsmøter eller i judisielle avgjørelser. De kompetente myndigheter kan gjennom konsultasjoner utvikle passende betingelser, metoder og teknikker for å fastslå i hvilken grad informasjon av det nevnte slag skal utveksles, herunder innbefattet, der dette er hensiktsmessig, utveksling av informasjon med hensyn til skatteunngåelse.

2.Bestemmelsene i punkt 1 skal ikke i noe tilfelle tolkes slik at de pålegger en kontraherende stat en forpliktelse til:

a)å sette i verk administrative tiltak som er i strid med dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning og administrative praksis;

b)å gi opplysninger som ikke kan fremskaffes i henhold til dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning eller vanlige administrative praksis;

c)å gi opplysninger som ville åpenbare næringsmessige, forretningsmessige, industrielle, kommersielle eller yrkesmessige hemmeligheter eller forretningsmetoder, eller opplysninger hvis åpenbaring ville stride mot allmenne interesser (ordre public).

Artikkel 29

BEGRENSNINGER AV FORDELER

1.En person som er bosatt i en kontraherende stat og som oppebærer inntekt fra kilder i den annen kontraherende stat skal i den annen stat ikke være berettiget til de fordeler som er omhandlet i artikkel 6 (inntekt av fast eiendom) til og med artikkel 25 (unngåelse av dobbeltbeskatning) såfremt:

a)personen er et selskap som er berettiget til noen av de særskilte skattefordeler etter:

(i)den barbadianske lov om "Exempt Insurance"; eller

(ii)den barbadianske lov om "Off-Shore Banking"; eller

(iii)den barbadianske lov om "International Business Companies (Exemption from Business Income Tax)" dersom selskapet ikke utøver aktiv forretningsvirksomhet i Barbados. Finans- og holdingselskaper regnes ikke for å utøve aktiv forretningsvirksomhet i henhold til denne bestemmelse,

slik denne lovgivningen lyder på datoen for undertegningen av denne overenskomst samt enhver i det vesentlige lignende lov som er vedtatt i Barbados etter denne dato, eller

b)personen som oppebærer inntekten ikke utøver aktiv nærings- eller forretningsvirksomhet i den stat hvor han er bosatt, eller

c)50 prosent eller mindre av den reelle eierinteresse i en slik person (eller hvor det gjelder et selskap; i hver klasse av selskapets aksjer) er eid direkte eller indirekte av enhver kombinasjon av en eller flere fysiske personer bosatt i en kontraherende stat. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom inntekten som er oppebåret fra den annen kontraherende stat er oppebåret i sammenheng med at en slik person driver aktiv nærings- eller forretningsvirksomhet i den førstnevnte kontraherende stat, eller dersom personen som oppebærer inntekten er et selskap som er hjemmehørende i en kontraherende stat hvor a-aksjene i selskapet regelmessig og i et betydelig omfang blir omsatt på en anerkjent aksjebørs.

2.Dersom en av de kontraherende stater foreslår å nekte en person som er hjemmehørende i en kontraherende stat fordeler på grunnlag av denne artikkel, skal den kompetente myndighet i en kontraherende stat etter forespørsel fra den kompetente myndighet i den annen kontraherende stat rådføre seg med hverandre.

Artikkel 30

DIPLOMATISKE OG KONSULÆRE TJENESTEMENN

Intet i denne overenskomst skal berøre de skattemessige privilegier som tilkommer diplomatiske eller konsulære tjenestemenn i henhold til folkerettens alminnelige regler eller bestemmelser i særlige avtaler.

KAPITTEL VII

Sluttbestemmelser

Artikkel 31

IKRAFTTREDELSE

1.Hver av de kontraherende stater skal gjøre kjent for den annen stat når de krav som stilles etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft, er gjennomført.

2.Overenskomsten trer i kraft på datoen for mottakelsen av den siste av disse bekjentgjørelser og skal deretter ha virkning.

a)i Norge:

med hensyn til skatter av inntekt eller formue som vedkommer det kalenderår (herunder regnskapsperiode som begynner i dette år) som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft og etterfølgende år;

b)i Barbados:

(i)med hensyn til skatter tilbakeholdt ved kilden av beløp som er betalt eller overført til ikke-bosatte personer på eller etter den første dagen i januar i det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft og de derpå følgende år; og

(ii) med hensyn til andre skatter på inntekt mottatt på eller etter den første dagen i januar i det kalenderår som følger etter det år overenskomsten trer i kraft, og de derpå følgende år.

Artikkel 32

OPPHØR

Denne overenskomst skal forbli i kraft på ubestemt tid, men hver av de kontraherende stater kan på eller før den 30. juni i ethvert kalenderår som begynner etter utløpet av et tidsrom på fem år fra ikrafttredelsesdatoen, gjennom diplomatiske kanaler, gi den annen kontraherende stat skriftlig varsel om opphør. I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning:

a)i Norge:

med hensyn til skatter av inntekt eller formue som vedkommer det kalenderår (herunder regnskapsperiode som begynner i dette år) som følger etter det år varselet blir gitt;

b)i Barbados:

(i)med hensyn til skatter tilbakeholdt ved kilden av beløp som er betalt eller overført til ikke bosatte personer på eller etter den første dagen i januar som følger etter varselet om opphør; og

(ii) med hensyn til andre skatter på inntekt mottatt på eller etter den første dagen i januar som følger etter varselet om opphør.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i London denne 15. dag i november 1990, på det norske og det engelske språk, slik at begge tekster har lik gyldighet.

For Kongeriket Norges For Barbados'

regjering regjering

Kjell EliassenRoy Marshall