Skatteavtale Norge - Frankrike vedlegg9

St prp nr 65
(1994-95)
Om samtykke til å sette i kraft en Tilleggsoverenskomst
til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Frankrike av 19. desember 1980

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 2. juni 1995,

godkjent i statsråd samme dag.

1.Innledning

Den 7. april 1995 ble det i Oslo undertegnet en Tilleggsoverenskomst til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Frankrike av 19. desember 1980. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 24. mars 1995. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av utenriksminister Bjørn Tore Godal og på Frankrikes vegne av ambassadør Philippe Guelly.

Overenskomsten vil tre i kraft på den første dag i den andre måned etter at begge stater har gitt hverandre underretning om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Overenskomsten vil i Norge få virkning med hensyn til skatter på inntekt som holdes tilbake ved kilden, på beløp som er skattbare fra og med den datoen hvor Tilleggsoverenskomsten trer i kraft og med hensyn til skatter som ikke holdes tilbake ved kilden, på inntekt som vedkommer det kalenderåret eller regnskapsåret som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft. Med hensyn til andre skatter får Tilleggsoverenskomsten virkning på beskatning der den skattbare begivenhet inntrer etter det kalenderåret hvor Tilleggsoverenskomsten trer i kraft.

2.Generelle bemerkninger

Overenskomsten av 19. desember 1980 mellom Norge og Frankrike til unngåelse av dobbeltbeskatning, forbyggelse av skatteunndragelse og gjennomføring av gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue, trådte ikraft i 1981 med virkning fra samme inntektsår. Overenskomsten ble endret ved Tilleggsoverenskomst av 14. november 1984.

Herværende Tilleggsoverenskomst kom istand i forbindelse med avtaleforhandlingene mellom Norge og Frankrike vedrørende overføring av gass fra den norske kontinentalsokkel og andre områder til Frankrike (NorFra). Det ble fra fransk side uttrykt et ønske om at skattebestemmelsene i tilknytning til rørledningsavtalen inntas i skatteavtalen mellom Norge og Frankrike.

Den 10. november 1994, ble det i Paris parafert et utkast til Tilleggsoverenskomst som inneholder de nødvendige tilleggs- og endringsbestemmelser i tilknytning til rørledningsavtalen. Samtidig har en benyttet anledningen til å foreta visse presiseringer og oppdateringer av den gjeldende skatteavtalen. Den vesentligste oppdateringen fra norsk side er overgangen fra fordelingsmetoden til godskrivelsesmetoden (kreditmetoden) i bestemmelsen om unngåelse av dobbeltbeskatning. Denne metoden er benyttet i alle skatteavtaler Norge har inngått etter 1992.

Tilleggsoverenskomsten består av i alt 7 artikler, hvorav 6 inneholder endringsbestemmelser og den siste regler om ikrafttredelse. Tilleggsoverenskomstens bestemmelser skal inkorporeres i skatteavtalen.

Tilleggsoverenskomsten er inngått på fransk. Den franske teksten og norsk oversettelse følger som vedlegg.

3.Merknader til de enkelte artikler i tilleggsoverenskomsten

Artikkel 1 gjelder enkelte endringer i skatteavtalens artikkel 10 om dividender. Endringene innebærer en tredelt løsning m.h.t. kildeskattesatsene.

Når dividender utbetales til en person bosatt i den annen stat, skal kildestatens skattesats ikke overstige 15 prosent av dividendens bruttobeløp. Dette er i samsvar med den gjeldende avtale.

Ved utdeling fra Norge til Frankrike, skal imidlertid Norge redusere kildeskatten til 5 prosent dersom dividendens virkelige rettighetshaver innehar direkte eller indirekte minst 10 prosent av kapitalen i det selskap som utbetaler dividenden. Dersom dividenden utbetales, under de samme vilkår som nevnt foran, fra Frankrike til Norge, skal imidlertid dividenden bare kunne skattlegges i Norge, d.v.s. at Frankrike har fraskrevet seg adgangen til å trekke kildeskatt.

Når det gjelder dividender som utbetales fra Norge til en rettighetshaver bosatt i Frankrike som direkte eier minst 25 prosent av kapitalen i det selskap som utbetaler dividenden, har Norge fraskrevet seg adgangen til å kreve kildeskatt. Når dette vilkåret er oppfylt, skal dividenden således bare kunne skattlegges i Frankrike. Samme løsning er lagt til grunn i den nordiske skatteavtalen og skatteavtalen med Nederland.

Bestemmelsen i punkt 8 a) i artikkel 10 oppheves. Dette innebærer at når et selskap hjemmehørende i Norge driver virksomhet gjennom et fast driftssted i Frankrike, kan Frankrike ikke lenger trekke 5 prosent kildeskatt på overskudd som utbetales fra det faste driftssted til Norge.

Også punkt 8 b) i artikkel 10 oppheves. Bestemmelsen er opphevet på grunn av skattereformen. Bestemmelsen kom til anvendelse tidligere, da Norge benyttet det såkalte to-sats system ved beskatning av dividender.

Artikkel 2 gjelder endringer i skatteavtalens artikkel 11 om renter.

Endringene innebærer at renter bare skal kunne skattlegges der mottageren er bosatt. Dette er i tråd med norsk intern lovgivning.

Artikkel 3 gjelder endringer i skatteavtalens artikkel 24 om metode for unngåelse av dobbeltbeskatning. Endringen innebærer at Norge går over til godskrivelsesmetoden (kreditmetoden) for unngåelse av dobbeltbeskatning. Godskrivelsesmetoden innebærer at Norge overfor personer bosatt i Norge, kan skattlegge en inntekt også når det av avtalens materielle bestemmelser fremgår at inntekten kan skattlegges i Frankrike. Norge må imidlertid innrømme som fradrag i den utlignende skatt et beløp som svarer til den skatt som er betalt i Frankrike. Frankrike benytter også godskrivelsesmetoden for unngåelse av dobbeltbeskatning.

Artikkel 4 gjelder endringer i skatteavtalens artikkel 25 om ikke-diskriminering. Endringene innebærer en presisering og ingen realitetsforandring, men er foretatt for å bringe bestemmelsen ajour med ordlyden i OECD-modellen for skatteavtaler.

Artikkel 5 gjelder endringer i Protokollen tilhørende skatteavtalen. Protokollens artikkel 1 punkt 7 underpunkt b) oppheves på bakgrunn av at regelen om særskilte skattelettelser for norske statsborgere og personer med norsk innfødsrett i skattelovens _ 22 er opphevet. Samtidig er det etter fransk ønske inntatt et nytt underpunkt b) med en presisering av forståelsen av artikkel 25 punkt 2 på bakgrunn av en rettsavgjørelse i Frankrike.

Artikkel 6 gjelder endringer i Tilleggsprotokollen til skatteavtalen om virksomhet utenfor kysten. Det tilføyes her en ny Seksjon II som gjelder transport av gass gjennom rørledning.

Begrepet rørledning og norsk selskap er særskilt definert i artikkelen. Det er viktig å merke seg at definisjonen av norsk selskap avviker fra gjeldende skatteavtales alminnelige definisjon i artikkel 2. Norsk selskap skal omfatte alle norske lisensinnehavere. Det betyr at fast driftsted i Norge av et selskap hjemmehørende i utlandet skal omfattes, dersom selskapets eierinteresser i rørledningen eller terminalen er faktisk knyttet til dette faste driftssted.

I første punkt fastsettes hovedregelen om eksklusiv norsk beskatningsrett for fortjeneste som oppebæres av den norske stat eller av et norsk selskap som eier eller driver rørledningen og/eller terminalen på land i Frankrike. Det samme gjelder m.h.t. gevinstbeskatningen.

Hovedregelen om eksklusiv norsk beskatningsrett gjelder imidlertid ikke i den utstrekning kapitalen i det norske selskapet som eier og driver terminalen er, direkte eller indirekte, eiet av et eller flere selskaper som er hjemmehørende i Frankrike, jf. artikkelens punkt 3 a). Det betyr at den del av det norske selskaps fortjeneste eller gevinst som refererer seg til de franske eierandelene bare skal kunne skattlegges i Frankrike. Frankrike får m.a.o. eksklusiv beskatningsrett til denne inntekten.

Det er satt to viktige unntak som innsnevrer området for unntaksbestemmelsen i punkt 3 a):

Et selskap skal ikke anses hjemmehørende i Frankrike dersom det har et fast driftssted i Norge som selskapets eierinteresser i terminalen faktisk er knyttet til. Slike selskaper skattlegges i henhold til hovedregelen i Norge.

Det er videre satt en viktig bergensning m.h.t. indirekte fransk eie i det norske terminalselskapet. Indirekte fransk eie i det norske terminalselskapet gjennom et annet norsk selskap skal ikke bli tatt i betraktning når reglene i artikkelens 3 a) skal anvendes. Slike selskaper skattlegges således etter hovedregelen i Norge. Det bemerkes at det i denne sammenheng ikke bare er selskaper hjemmehørende i Norge som skal regnes som norsk selskap, men også selskap hjemmehørende i utlandet som har et fast driftssted i Norge som eierinteressen i terminalen er tilknyttet, jf. definisjonen av norsk selskap i punkt 1 b) ii). Unntaket skal forhindre at franske aksjonærer i andre norske selskaper som driver virksomhet på sokkelen og som eventuelt går inn som eiere i terminalen, skal bli skattlagt i Frankrike. Derimot anses det akseptabelt fra norsk side at franske aksjonærer i selskaper hjemmehørende i utlandet som har eierinteresser i terminalen ikke skattlegges i Norge for sine eierinteresser.

Artikkel 7 innholder regler om ikraftredelse og varighet av overenskomsten.

Det fremgår av artikkelens punkt 2 at Tilleggsoverenskomsten skal forbli i kraft like lenge som selve skatteavtalen. Det fremgår imidlertid av rørledningsavtalen artikkel 14 at skattebestemmelsen angående transport av gass forblir i kraft så lenge rørledningsavtalen mellom Norge og Frankrike er i kraft.

Finans- og tolldepartementet

t i l r å r:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til å sette i kraft en Tilleggsoverenskomst til Overenskomst av 19. desember 1980 mellom Kongeriket Norges Regjering og den Franske Republikks Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning, forebyggelse av skatteunndragelse og gjennomføring av gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue (inkludert en Protokoll og en Tilleggsprotokoll) endret ved Tillegg av 14. november 1984.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir innbudt til å fatte vedtak om samtykke til at Norge setter i kraft en Tilleggsoverenskomst til Overenskomst av 19. desember 1980 mellom Kongeriket Norges Regjering og den Franske Republikks Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning, forebyggelse av skatteunndragelse og gjennomføring av gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue (inkludert en Protokoll og en Tilleggsprotokoll) endret ved Tillegg av 14. november 1984, undertegnet i Oslo den 7. april 1995, i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved i avtrykk.