Skatteavtale Norge - Japan

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Japan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Kongeriket Norges Regjering og Japans Regjering,

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

(DE PERSONER SOM OVERENSKOMSTEN GJELDER)

Denne overenskomst får anvendelse på personer som er bosatt i en av eller i begge de kontraherende stater.

Artikkel 2

(SKATTER SOM OMFATTES AV

OVERENSKOMSTEN)

1.Denne overenskomst får anvendelse på de følgende skatter:

(a)I Japan:

(i)inntektsskatten;

(ii)selskapsskatten; og

(iii)provinsskattene;

(i det følgende kalt "japansk skatt").

(b)I Norge:

(i)inntektsskatt til staten;

(ii)inntektsskatt til fylkeskommunen;

(iii)inntektsskatt til kommunen;

(iv)fellesskatt til Skattefordelingsfondet;

(v)skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum; og

(vi)avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet;

(i det følgende kalt "norsk skatt");

2.Denne overenskomst skal også få anvendelse på alle skatter av samme eller vesentlig lignende art, som i tillegg til eller i stedet for de i punkt 1 nevnte skatter blir utskrevet etter tidspunktet for undertegningen av denne overenskomst. De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal underrette hverandre om enhver vesentlig endring som er blitt foretatt i deres respektive skattelover innen rimelig tid etter slike endringer.

Artikkel 3

(ALMINNELIGE DEFINISJONER)

1.Hvis ikke annet fremgår av sammenhengen har følgende uttrykk i overenskomsten denne betydning:

(a)"Japan", når uttrykket anvendes i geografisk forstand, betyr hele Japans territorium, herunder dets sjøterritorium, hvor japansk skattelovgivning er i kraft, samt ethvert område utenfor dets sjøterritorium, herunder havbunnen og undergrunnen, som Japan har jurisdiksjon over i overensstemmelse med folkeretten og hvor japansk skattelovgivning er i kraft;

(b)"Norge" betyr Kongeriket Norge, herunder ethvert område utenfor Kongeriket Norges sjøterritorium, hvor Kongeriket Norge overensstemmende med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland utenfor Europa;

(c)"en kontraherende stat" og "den annen kontraherende stat" betyr Norge eller Japan, slik det fremgår av sammenhengen;

(d)"skatt" betyr norsk skatt eller japansk skatt, slik det fremgår av sammenhengen;

(e)"person" omfatter en fysisk person, et selskap og enhver annen sammenslutning;

(f)"selskap" betyr enhver juridisk person eller enhver enhet som i skattemessig henseende behandles som en juridisk person;

(g)"foretak i en kontraherende stat" og "foretak i den annen kontraherende stat" betyr henholdsvis et foretak som drives av en person bosatt i en kontraherende stat og et foretak som drives av en person bosatt i den annen kontraherende stat;

(h)"statsborgere" betyr:

(i)for så vidt angår Japan, alle fysiske personer som har japansk statsborgerskap, alle juridiske personer som er opprettet eller organisert i henhold til japansk lovgivning og alle sammenslutninger som ikke er juridiske personer, men som med hensyn til japansk skatt, behandles som juridiske personer opprettet eller organisert i henhold til japansk lovgivning;

(ii)for så vidt angår Norge, alle fysiske personer som har norsk statsborgerskap og alle juridiske personer, interessentskap og sammenslutninger som erverver sin status som sådan i henhold til gjeldende lovgivning i Norge;

(i)"internasjonal fart" betyr enhver transport med skip eller luftfartøy drevet av et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat, unntatt når skipet eller luftfartøyet går i fart bare mellom steder i den annen kontraherende stat; og

(j)"kompetent myndighet" betyr:

(i)for så vidt angår Japan, finansministeren eller den som har fullmakt fra ham;

(ii)for så vidt angår Norge, finans- og tollministeren eller den som har fullmakt fra ham;

2.Ved en kontraherende stats anvendelse av denne overenskomst, skal ethvert uttrykk som ikke er definert i den, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som følger av lovgivningen i vedkommende kontraherende stat med hensyn til de skatter som denne overenskomst får anvendelse på.

Artikkel 4

(SKATTEMESSIG BOPEL)

1.I denne overenskomst betyr uttrykket "person bosatt i en kontraherende stat" enhver person som i henhold til lovgivningen i denne kontraherende stat er skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel, sete for ledelse eller hovedkontor, sete for styre eller ethvert annet lignende kriterium.

2.Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i begge kontraherende stater, skal hans status avgjøres i etter følgende regler:

(a)han skal anses for bosatt i den kontraherende stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

(b)hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken kontraherende stat han har sentrum for livsinteressene, skal han anses for bosatt i den kontraherende stat hvor han har vanlig opphold;

(c)hvis han har vanlig opphold i begge kontraherende stater eller ikke i noen av dem, skal han anses for bosatt i den kontraherende stat hvor han er statsborger;

(d)hvis han er statsborger av begge kontraherende stater eller ikke av noen av dem, skal de kompetente myndigheter i de kontraherende stater avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

3.Når en annen person enn en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 anses for bosatt (hjemmehørende) i begge kontraherende stater, skal de kompetente myndigheter i de kontraherende stater ved gjensidig avtale avgjøre i hvilken kontraherende stat denne person skal anses for bosatt (hjemmehørende) for så vidt gjelder denne overenskomst.

Artikkel 5

(FAST DRIFTSSTED)

1.Uttrykket "fast driftssted" betyr i denne overenskomst et fast forretningssted gjennom hvilket et foretaks virksomhet helt eller delvis blir utøvet.

2.Uttrykket "fast driftssted" omfatter særlig:

(a)et sted hvor foretaket har sin ledelse;

(b)en filial;

(c)et kontor;

(d)en fabrikk;

(e)et verksted; og

(f)et bergverk, en olje- eller gasskilde, et stenbrudd eller ethvert annet sted hvor naturforekomster utvinnes.

3.Stedet for et bygningsarbeid, et anleggs-, monterings- eller installasjonsprosjekt, eller kontroll- eller rådgivningsvirksomhet tilknyttet slike, utgjør et fast driftssted bare hvis stedet opprettholdes, eller prosjektet eller virksomheten varer i mer enn tolv måneder.

4.Uansett de foranstående punkter i denne artikkel, skal uttrykket "fast driftssted" ikke anses å omfatte:

(a)bruk av innretninger utelukkende til lagring, utstilling eller utlevering av varer som tilhører foretak;

(b)opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretaket utelukkende for lagring, utstilling eller utlevering;

(c)opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretaket utelukkende for bearbeidelse ved et annet foretak;

(d)opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for innkjøp av varer eller til innsamling av opplysninger for foretaket;

(e)opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for å drive annen virksomhet som for foretaket er av forberedende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet;

(f)opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for en kombinasjon av aktiviteter som nevnt i underpunktene (a) til (e), forutsatt at det faste forretningssteds samlede virksomhet som skriver seg fra denne kombinasjon, er av forberedende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet.

5.Når en person, som ikke er en uavhengig mellommann som punkt 6 gjelder for, opptrer på vegne av et foretak og har, og vanligvis utøver, i en kontraherende stat fullmakt til å slutte kontrakter på vegne av foretaket, skal foretaket uansett bestemmelsene i punktene 1 og 2 anses for å ha et fast driftssted i denne kontraherende stat for enhver virksomhet som denne person påtar seg for foretaket. Dette gjelder dog ikke hvis virksomheten er begrenset til å omfatte aktiviteter nevnt i punkt 4, og som hvis de ble utøvet gjennom et fast forretningssted ikke ville ha gjort dette faste forretningssted til et fast driftssted etter bestemmelsene i nevnte punkt.

6.Et foretak skal ikke anses for å ha et fast driftssted i en kontraherende stat bare av den grunn at det driver forretningsvirksomhet i denne kontraherende stat gjennom en megler, kommisjonær eller annen uavhengig mellommann, såfremt disse personer opptrer innenfor rammen av sin ordinære forretningsvirksomhet.

7.Den omstendighet at et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat kontrollerer eller blir kontrollert av et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, eller som utøver forretningsvirksomhet i denne annen kontraherende stat (enten gjennom et fast driftssted eller på annen måte), medfører ikke i seg selv at et av disse selskaper anses for et fast driftssted for det annet.

Artikkel 6

(INNTEKT AV FAST EIENDOM)

1.Inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer av fast eiendom (herunder inntekt av jordbruk eller skogbruk) som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

2.Uttrykket "fast eiendom" skal ha den betydning som det har etter lovgivningen i den kontraherende stat hvor vedkommende eiendom ligger. Uttrykket omfatter under enhver omstendighet tilbehør til fast eiendom, besetning og redskaper som anvendes i jordbruk og skogbruk, rettigheter som er undergitt privatrettens regler om fast eiendom, bruksrett til fast eiendom og rett til varierende eller faste ytelser som vederlag for utnyttelse av eller retten til å utnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster. Skip og luftfartøy anses ikke som fast eiendom.

3.Bestemmelsene i punkt 1 får anvendelse på inntekt som oppebæres ved direkte bruk, utleie eller ved enhver annen form for utnyttelse av fast eiendom.

4.Bestemmelsene i punktene 1 og 3 får også anvendelse på inntekt av fast eiendom som tilhører et foretak, og på inntekt av fast eiendom som anvendes ved utøvelse av selvstendige personlige tjenester.

Artikkel 7

(FORTJENESTE VED FORRETNINGS-

VIRKSOMHET)

1.Fortjeneste som oppebæres av et foretak i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat, med mindre foretaket utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der. Hvis foretaket utøver slik forretningsvirksomhet, kan dets fortjeneste skattlegges i den annen kontraherende stat, men bare så meget av den som kan tilskrives det faste driftssted.

2.Når et foretak i en kontraherende stat utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der, skal det, med forbehold av bestemmelsene i punkt 3, i hver kontraherende stat tilskrives det faste driftssted den fortjeneste som det ventelig ville ha ervervet hvis det hadde vært et særskilt og selvstendig foretak som utøvet samme eller lignende virksomhet under de samme eller lignende forhold og som opptrådte helt uavhengig i forhold til det foretak hvis faste driftssted det er.

3.Ved fastsettelsen av et fast driftssteds fortjeneste skal det innrømmes fradrag for utgifter som er påløpt i forbindelse med det faste driftssted, herunder direksjons- og alminnelige administrasjonsutgifter, uansett om de er påløpt i den kontraherende stat hvor det faste driftssted ligger eller andre steder.

4.I den utstrekning det har vært vanlig praksis i en kontraherende stat å fastsette den fortjeneste som skal tilskrives et fast driftssted på grunnlag av en fordeling av foretakets samlede fortjeneste på dets forskjellige avdelinger, skal intet i punkt 2 utelukke denne kontraherende stat fra å fastsette den skattbare fortjeneste ved en slik fordeling som måtte være vanlig. Den fordelingsmetode som anvendes skal imidlertid være slik at resultatet blir overensstemmende med de prinsipper som er fastsatt i denne artikkel.

5.Ingen fortjeneste skal henføres til et fast driftssted utelukkende i anledning av dettes innkjøp av varer for foretaket.

6.Ved anvendelse av de foranstående punkter skal den fortjeneste som tilskrives det faste driftssted fastsettes etter den samme fremgangsmåte hvert år, med mindre det er fyldestgjørende grunn for noe annet.

7.Hvor fortjenesten omfatter inntekter som er særskilt omhandlet i andre artikler i denne overenskomst, skal bestemmelsene i disse artikler ikke berøres av reglene i nærværende artikkel.

Artikkel 8

(SKIPSFART, LUFTFART OG CONTAINERE)

1.Fortjeneste ved driften av skip eller luftfartøy i internasjonal fart som blir drevet av et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

2.Bestemmelsene i punkt 1 i denne artikkel får også anvendelse på fortjeneste ved deltakelse i en "pool", et felles forretningsforetak eller i et internasjonalt driftskontor.

3.Fortjeneste oppebåret av et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat ved bruk av containere som blir benyttet i internasjonal trafikk samt tilknyttet utstyr for transport av slike containere skal bare kunne skattlegges denne kontraherende stat.

4.Bestemmelsene i denne artikkel skal uansett bestemmelsene i artikkel 2, få tilsvarende anvendelse på foretaksskatten i Japan og formueskatten i Norge.

Artikkel 9

(FORETAK MED FAST TILKNYTNING TIL HVERANDRE)

1.I tilfelle hvor

(a)et foretak i en kontraherende stat deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i den kontraherende stat, eller

(b)samme personer deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i en kontraherende stat og et foretak i den annen kontraherende stat,

skal følgende gjelde:

Dersom det i slike tilfelle mellom de to foretak blir avtalt eller pålagt vilkår i deres kommersielle eller finansielle samkvem som avviker fra dem som ville ha vært avtalt mellom uavhengige foretak, kan enhver fortjeneste som uten disse vilkår ville ha tilfalt et av foretakene, men i kraft av disse vilkår ikke har tilfalt dette, medregnes i og skattlegges sammen med dette foretakets fortjeneste.

2.I tilfelle hvor en kontraherende stat, i overensstemmelse med bestemmelsene i punkt 1, medregner i fortjenesten til et foretak som er hjemmehørende i denne kontraherende stat --- og skattlegger i samsvar med dette --- fortjeneste som et foretak i den annen kontraherende stat er blitt skattlagt for i denne annen kontraherende stat, og denne medregnede fortjeneste er fortjeneste som ville ha tilfalt foretaket i den førstnevnte kontraherende stat dersom vilkårene som ble avtalt mellom foretakene hadde vært slike som ville ha blitt avtalt mellom uavhengige foretak, da kan den annen kontraherende stat, hvor dette er hensiktsmessig, foreta en passende justering av den skatt som er beregnet av denne fortjeneste. Ved slik justering skal det tas hensyn til denne overenskomsts øvrige bestemmelser og de kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal om nødvendig rådføre seg med hverandre.

Artikkel 10

(DIVIDENDER)

1.Dividender som utdeles av et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

2.Slike dividender kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor det selskap som utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til denne kontraherende stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til dividendene skal den skatt som ilegges ikke overstige:

(a)5 prosent av dividendenes bruttobeløp hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som - i løpet av et tidsrom på seks måneder umiddelbart før avslutningen av den regnskapsperiode som utdelingen av fortjenesten gjelder - direkte innehar minst 25 prosent av de stemmeberettigede aksjer i det selskap som utdeler slike dividender;

(b)15 prosent av dividendenes bruttobeløp i alle andre tilfelle.

Bestemmelsene i dette punkt berører ikke skattleggingen av selskapet for så vidt angår den fortjeneste som dividendene utdeles av.

3.Uttrykket "dividender" i denne artikkel betyr inntekt av aksjer, eller andre rettigheter som ikke er gjeldsfordringer, med rett til andel i overskudd, samt inntekt av andre selskapsrettigheter som etter skattelovgivningen i den kontraherende stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, er undergitt den samme skattemessige behandling som inntekt av aksjer.

4.Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til dividendene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, eller i denne annen kontraherende stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og de aksjer hvorav dividendene utdeles reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

5.Når et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat oppebærer fortjeneste eller inntekt fra den annen kontraherende stat, kan denne annen kontraherende stat ikke skattlegge dividender utdelt av selskapet, med mindre dividendene er utdelt til en person bosatt i denne annen kontraherende stat, eller de aksjer som dividendene utdeles av reelt er knyttet til et fast driftssted eller et fast sted i denne annen kontraherende stat, og kan heller ikke skattlegge selskapets ikke-utdelte overskudd selv om de utdelte dividender eller det ikke-utdelte overskudd består helt eller delvis av fortjeneste eller inntekt som skriver seg fra denne annen kontraherende stat.

Artikkel 11

(RENTER)

1.Renter som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

2.Slike renter kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra og i henhold til denne kontraherende stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til rentene skal den skatt som ilegges ikke overstige 10 prosent av rentenes bruttobeløp.

3.Uansett bestemmelsene i punkt 2, skal renter som skriver seg fra en kontraherende stat og som oppebæres av regjeringen i den annen kontraherende stat, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, sentralbanken i denne annen kontraherende stat eller enhver finansiell institusjon som fullt ut er eiet av denne regjering, eller av enhver person bosatt i denne annen kontraherende stat for så vidt gjelder fordringer som er garantert, forsikret eller indirekte finansiert av regjeringen i denne annen kontraherende stat, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, sentralbanken i denne annen kontraherende stat eller enhver finansiell institusjon som fullt ut er eiet av denne regjering, være unntatt fra skatt i den førstnevnte kontraherende stat.

4.Ved anvendelsen av punkt 3 betyr utrykket "sentralbanken" og "finansiell institusjon som fullt ut er eiet av regjeringen"

(a)For så vidt angår Japan:

(i)the Bank of Japan;

(ii)the Export-Import Bank of Japan;

(iii)the Overseas Economic Cooperation Fund;

(iv)the Japan International Cooperation Agency; og

(v)enhver annen finansiell institusjon hvis kapital fullt ut er eiet av regjeringen og som regjeringene i de kontraherende stater til enhver tid blir enige om.

(b)For så vidt angår Norge:

(i)Norges Bank;

(ii)Garanti-instituttet for eksportkreditt; og

(iii)enhver annen finansiell institusjon hvis kapital fullt ut er eiet av regjeringen og som regjeringene i de kontraherende stater til enhver tid blir enige om.

5.Uttrykket "renter" i denne artikkel betyr inntekt av fordringer av enhver art, uansett om de er sikret ved pant i fast eiendom eller ikke. Uttrykket omfatter særlig inntekt av statsobligasjoner og andre obligasjoner eller gjeldsbrev, herunder premie- og tilleggsbeløp som knytter seg til slike obligasjoner eller gjeldsbrev.

6.Bestemmelsene i punktene 1, 2 og 3 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til rentene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra, eller i denne annen kontraherende stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den fordring som foranlediger rentebetalingen reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

7.Renter skal anses å skrive seg fra en kontraherende stat når betaleren er denne kontraherende stat selv, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller en person bosatt i denne kontraherende stat. Når imidlertid den person som betaler rentene, enten han er bosatt i en kontraherende stat eller ikke, i en kontraherende stat har et fast driftssted eller et fast sted som den gjeld rentene betales av er knyttet til, og som rentene belastes, da skal slike renter anses å skrive seg fra den kontraherende stat hvor det faste driftssted eller det faste sted ligger.

8.Når rentebeløpet, på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den gjeld som det erlegges for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 12

(ROYALTY)

1.Royalty som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

2.Slik royalty kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor royaltyen skriver seg fra og i henhold til denne kontraherende stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til royaltyen skal den skatt som ilegges ikke overstige 10 prosent av royaltyens bruttobeløp.

3.Uttrykket "royalty" i denne artikkel betyr betaling av enhver art som mottas som vederlag for bruken av, eller retten til å bruke, enhver opphavsrett til verker av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig karakter, herunder kinematografiske filmer, filmer eller bånd for radio- eller fjernsynsutsendelse, alle slags patenter, varemerker, mønster eller modeller, tegninger, hemmelige formler eller fremstillingsmåter, eller for opplysninger om industrielle, kommersielle eller vitenskapelige erfaringer.

4.Royalty skal anses å skrive seg fra en kontraherende stat når betaleren er denne kontraherende stat selv, en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, eller en person bosatt i denne kontraherende stat. Når imidlertid den person som betaler royaltyen enten han er bosatt i en kontraherende stat eller ikke, i en kontraherende stat har et fast driftssted eller et fast sted som forpliktelsen til å erlegge royaltyen er knyttet til, og slik royalty blir belastet det faste driftssted eller faste sted, da skal slik royalty anses å skrive seg fra den kontraherende stat hvor det faste driftssted eller faste sted ligger.

5.Bestemmelsene i punkt 1, 2 og 4 i denne artikkel får tilsvarende anvendelse med hensyn til gevinst som skriver seg fra avhendelse av enhver opphavsrett til verk av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig karakter, herunder kinematografiske filmer og filmer eller bånd for radio- eller fjernsynsutsendelse, enhver patent, varemerke, tegning eller modell, plan, hemmelig formel eller fremstillingsmåte, unntatt når bestemmelsene i artikkel 13, punkt 2, får anvendelse med hensyn til gevinst som nevnt.

6.Bestemmelsene i punktene 1, 2 og 5 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til royaltyen eller gevinsten er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor royaltyen eller gevinsten skriver seg fra, eller i denne annen kontraherende stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den rettighet eller eiendom som foranlediger betalingen av royaltyen eller gevinsten reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

7.Når royaltybeløpet eller gevinsten, på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den bruk, rettighet eller opplysning som det er vederlag for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 13

(FORMUESGEVINST)

1.Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av fast eiendom som omhandlet i artikkel 6, og som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

2.Gevinst ved avhendelse av enhver annen formuesgjenstand enn fast eiendom som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted som et foretak i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat. Dette gjelder også enhver annen formuesgjenstand enn fast eiendom knyttet til et fast sted som en person bosatt i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat for utøvelse av selvstendige personlige tjenester. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av slikt fast driftssted (alene eller sammen med hele foretaket) eller av fast sted som nevnt.

3.Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart samt enhver annen formuesgjenstand enn fast eiendom knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy, skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

4.Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av containere benyttet i internasjonal trafikk samt tilknyttet utstyr for transport av containere, skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

6.Gevinst ved avhendelse av enhver annen formuesgjenstand enn de som er omhandlet i artikkel 12 punkt 5 og de foranstående punkter i nærværende artikkel, og som skriver seg fra den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

Artikkel 14

(SELVSTENDIGE PERSONLIGE

TJENESTER -- FRITT YRKE)

1.Inntekt som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter, skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat, med mindre han har et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen kontraherende stat for utøvelse av hans virksomhet eller han oppholder seg i den annen kontraherende stat i et eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver sammenhengende tolv-måneders periode. Hvis han har et slikt fast sted eller oppholder seg i denne annen kontraherende stat i nevnte tidsrom, kan inntekten skattlegges i denne annen kontraherende stat, men bare så meget av inntekten som kan tilskrives det faste sted eller er oppebåret i denne annen kontraherende stat i løpet av nevnte tidsrom.

2.Uttrykket "fritt yrke" omfatter særlig selvstendig virksomhet av vitenskapelig, litterær, kunstnerisk, pedagogisk eller undervisningsmessig art, så vel som selvstendig virksomhet som lege, advokat, ingeniør, arkitekt, tannlege og revisor.

Artikkel 15

(USELVSTENDIGE PERSONLIGE

TJENESTER -- LØNNSARBEID)

1.Med forbehold av bestemmelsene i artiklene 16, 18 og 19 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen kontraherende stat. Hvis arbeidet er utført der, kan godtgjørelse som skriver seg fra dette skattlegges i denne annen kontraherende stat.

2.Uansett bestemmelsene i punkt 1, skal godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid utført i den annen kontraherende stat, bare kunne skattlegges i den førstnevnte kontraherende stat, dersom:

(a)mottakeren oppholder seg i denne annen kontraherende stat i et eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 183 dager i løpet av enhver sammenhengende tolv-måneders periode; og

(b)godtgjørelsen er betalt av, eller på vegne av en arbeidsgiver som ikke er bosatt i denne annen kontraherende stat; og

(c)godtgjørelsen ikke belastes et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i denne annen kontraherende stat.

3.Uansett bestemmelsene i de foranstående punkter i denne artikkel, kan godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart av et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat, skattlegges i denne kontraherende stat.

Artikkel 16

(STYREGODTGJØRELSE)

Styregodtgjørelse og lignende vederlag som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, i egenskap av medlem av styret i et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen kontraherende stat.

Artikkel 17

(ARTISTER OG IDRETTSUTØVERE)

1.Uansett bestemmelsene i artiklene 14 og 15, kan inntekt som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved personlig virksomhet utøvet i den annen kontraherende stat som artist, så som skuespiller, filmskuespiller, radio- eller fjernsynsartist og musiker eller idrettsutøver, skattlegges i denne annen kontraherende stat.

Slik inntekt skal imidlertid være unntatt fra beskatning i denne annen kontraherende stat dersom virksomheten, som er utøvet av en fysisk person bosatt i den førstnevnte kontraherende stat, er utøvet i henhold til et særskilt kulturutvekslingsprogram avtalt mellom regjeringene i de to kontraherende stater og for en vesentlig del blir støttet av offentlige midler fra en av de kontraherende stater eller en av deres regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller deres offentligrettslige institusjoner eller organisasjoner som ikke har erverv til formål.

2.Når inntekt som skriver seg fra personlig virksomhet utøvet i en kontraherende stat av en artist eller en idrettsutøver i denne egenskap, ikke tilfaller artisten eller idrettsutøveren selv, men en annen person som er bosatt i den annen kontraherende stat, kan inntekten, uansett bestemmelsene i artiklene 7, 14 og 15, skattlegges i den kontraherende stat hvor artisten eller idrettsutøveren utøver virksomheten.

Slik inntekt skal imidlertid være unntatt fra beskatning i denne kontraherende stat dersom inntekten som er oppebåret ved virksomhet utøvet av en fysisk person bosatt i den annen kontraherende stat tilfaller en annen person som er bosatt i denne annen kontraherende stat, og virksomheten er utøvet i henhold til et særskilt kulturutvekslingsprogram avtalt mellom regjeringene i de to kontraherende stater og for en vesentlig del blir støttet av offentlige midler fra en av de kontraherende stater eller en av deres regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller deres offentligrettslige institusjoner eller organisasjoner som ikke har erverv til formål.

Artikkel 18

(PRIVATE PENSJONER)

Med forbehold av bestemmelsene i artikkel 19 punkt 2, skal pensjoner og lignende godtgjørelse som utbetales som vederlag for tidligere lønnsarbeid til en person bosatt i en kontraherende stat, bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

Artikkel 19

(OFFENTLIG TJENESTE OG PENSJONER)

1. (a)Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat, eller av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person for tjenester som er ytet denne kontraherende stat, eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter i anledning av offentlig myndighetsutøvelse, skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

(b)Slik godtgjørelse skal imidlertid bare kunne skattlegges i den annen kontraherende stat hvis tjenestene er utført i denne annen kontraherende stat og mottakeren er bosatt i denne annen kontraherende stat og:

(i)er statsborger av denne annen kontraherende stat; eller

(ii)ikke bosatte seg i denne annen kontraherende stat bare i den hensikt å utføre de nevnte tjenester.

2.(a)Enhver pensjon som utbetales av, eller belastes fonds opprettet av en kontraherende stat, eller av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, til en fysisk person i anledning tjenester som er ytet denne kontraherende stat, eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

(b)Slik pensjon skal imidlertid bare kunne skattlegges i den annen kontraherende stat:

(i)hvis den fysiske personen er bosatt i, og er statsborger av denne annen kontraherende stat, eller

(ii)hvis slik pensjon ikke er skattepliktig i den kontraherende stat som utreder slik pensjon.

3.Bestemmelsene i artiklene 15, 16, 17 og 18 skal få anvendelse på godtgjørelse og pensjoner i anledning av tjenester som er ytet i forbindelse med forretningsvirksomhet drevet av en kontraherende stat, eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter.

Artikkel 20

(STUDENTER)

En student eller forretningslærling som er, eller umiddelbart før sitt opphold i en kontraherende stat var, bosatt i den annen kontraherende stat, og som oppholder seg i den førstnevnte kontraherende stat utelukkende for sin utdannelse eller opplæring, skal være unntatt fra skatt i den førstnevnte kontraherende stat for beløp som han mottar til underhold, utdannelse eller opplæring, forutsatt at disse beløp skriver seg fra kilder utenfor denne kontraherende stat.

Artikkel 21

(VIRKSOMHET UTENFOR KYSTEN)

1.Bestemmelsene i denne artikkel skal få anvendelse på virksomhet eller inntekt omfattet av denne artikkel, uansett enhver annen bestemmelse i denne overenskomst.

2.(a)En person bosatt i en kontraherende stat som driver virksomhet utenfor kysten av den annen kontraherende stat knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster i havbunnen og undergrunnen i denne annen kontraherende stat, skal med hensyn til denne virksomhet anses for å ha et fast driftssted i denne annen kontraherende stat og for å drive virksomhet gjennom dette faste driftsstedet eller å ha et fast sted i denne annen kontraherende stat.

(b)Bestemmelsene i underpunkt (a) får ikke anvendelse dersom slik virksomhet er utøvet i ett eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 30 dager i løpet av enhver sammenhengende tolv-måneders periode. Ved anvendelsen av dette punkt skal imidlertid følgende gjelde:

(i)virksomhet utøvet i en denne annen kontraherende stat av et foretak som er tilknyttet et annet foretak skal anses for å være utøvet av det foretaket som det er knyttet til, hvis denne virksomhet har forbindelse med virksomhet som det sistnevnte foretak utøver i denne annen kontraherende stat;

(ii)et foretak skal anses for å ha fast tilknytning til et annet foretak hvis det ene er direkte eller indirekte kontrollert av det andre, eller hvis begge er kontrollert direkte eller indirekte av en tredje person eller flere andre personer.

(c)Bestemmelsene i underpunkt (a) får ikke anvendelse når et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat driver transport av forsyninger eller personell til eller innen et område hvor det foregår virksomhet knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster i havbunnen og undergrunnen i den annen kontraherende stat, eller når et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat driver taubåter og andre hjelpefartøy knyttet til slik virksomhet. I så fall, skal fortjeneste fra slik transport eller drift av taubåter og andre hjelpefartøy bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor foretaket er hjemmehørende.

3. (a)Lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster i havbunnen og undergrunnen i denne annen kontraherende stat kan, i den utstrekning lønnsarbeidet er utført utenfor kysten av denne kontraherende stat og forutsatt at slikt lønnsarbeid er utøvet i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 30 dager i løpet av et kalenderår, skattlegges i denne annen kontraherende stat .

(b)Bestemmelsene i underpunkt (a) får ikke anvendelse på lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer i anledning av lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy som benyttes til transport av forsyninger eller personell til eller innen et område hvor det foregår virksomhet knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster i havbunnen og undergrunnen i den annen kontraherende stat, eller for lønnsarbeid utført om bord i taubåter eller andre hjelpefartøy tilknyttet slik virksomhet. I så fall, kan slikt lønnsarbeid skattlegges i den kontraherende stat hvor foretaket som driver slike luftfartøy, taubåter og andre fartøy er hjemmehørende.

Artikkel 22

(ANNEN INNTEKT)

1.Inntekter som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, og som ikke er omhandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, skal uansett hvor de skriver seg fra bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.

2.Bestemmelsene i punkt 1 får ikke anvendelse på inntekt, bortsett fra inntekt av fast eiendom som definert i artikkel 6 punkt 2, når mottakeren av slik inntekt er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat eller i denne annen kontraherende stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den rettighet eller eiendom som inntekten skriver seg fra, reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

3.Uansett bestemmelsene i de foregående punkter i denne artikkel, kan inntekter som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat som ikke er omhandlet i de foregående artikler i denne overenskomst og som skriver seg fra den annen kontraherende stat, skattlegges i denne annen kontraherende stat.

Artikkel 23

(UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING)

1.Med forbehold av lovgivningen i Japan om godskrivning i japansk skatt av skatt betalt i ethvert annet land enn Japan:

(a)Når en person bosatt i Japan oppebærer inntekt som kan skattlegges i Norge i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst, skal det norske skattebeløp som betales av denne inntekt godskrives mot den japanske skatt som ilegges denne person. Det beløp som godskrives skal imidlertid ikke overstige den del av den japanske skatt som kan henføres til denne inntekt.

(b)Når inntekt som oppebæres fra Norge er dividende utbetalt av et selskap som er hjemmehørende i Norge til et selskap som er hjemmehørende i Japan og som eier ikke mindre enn 25 prosent, enten av de stemmeberettigede aksjer i selskapet som utbetaler dividenden eller av alle aksjene utstedt av dette selskapet, skal godskrivningen ta i betraktning den norske skatt som ilegges selskapet på den inntekt hvorav dividendene utdeles.

2.Med forbehold av bestemmelsene i Norges lovgivning om godskrivning mot norsk skatt av skatt betalt i et område utenfor Norge:

(a)Når en person bosatt i Norge oppebærer inntekt som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i Japan, skal Norge innrømme som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons inntekt et beløp som tilsvarer den inntektsskatt som er betalt i Japan. Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av inntektsskatten, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres til den inntekt som kan skattlegges i Japan.

(b)Når, i henhold til enhver bestemmelse i denne overenskomst, inntekt oppebåret av en person bosatt i Norge er unntatt fra beskatning i Norge, kan Norge likevel ved beregningen av skatten på denne persons gjenværende inntekt ta i betraktning den unntatte inntekt.

Artikkel 24

(IKKE-DISKRIMINERING)

1.Statsborgere av en kontraherende stat skal ikke i den annen kontraherende stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning og dermed sammenhengende forpliktelser som er eller måtte bli pålagt den annen kontraherende stats borgere under de samme forhold. Denne bestemmelse skal, uansett bestemmelsene i artikkel 1, også få anvendelse på personer som ikke er bosatt i en av eller begge de kontraherende stater.

2.Beskatningen av et fast driftssted som et foretak i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, skal i denne annen kontraherende stat ikke være mindre gunstig enn beskatningen av foretak i denne annen kontraherende stat som utøver samme virksomhet. Denne bestemmelse skal ikke tolkes slik at den forplikter en kontraherende stat til å innrømme personer bosatt i den annen kontraherende stat slike personlige fradrag, fritak og nedsettelser ved beskatningen, som den på grunn av sivilstand eller forsørgelsesbyrde innrømmer personer som er bosatt på dens eget område.

3.Med mindre bestemmelsene i artikkel 9 punkt 1, artikkel 11 punkt 8 eller artikkel 12 punkt 7 kommer til anvendelse, skal renter, royalty og andre utbetalinger fra et foretak i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, være fradragsberettiget ved fastsettelsen av foretakets skattepliktige inntekt på de samme vilkår som tilsvarende utbetalinger til personer bosatt i den førstnevnte kontraherende stat.

4.Foretak i en kontraherende stat hvis kapital helt eller delvis eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en eller flere personer som er bosatt i den annen kontraherende stat, skal ikke i den førstnevnte kontraherende stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning eller forpliktelser i sammenheng hermed som andre lignende foretak i den førstnevnte kontraherende stat er eller måtte bli undergitt.

5.Bestemmelsene i denne artikkel skal, uansett bestemmelsene i artikkel 2, få anvendelse på skatter av enhver art og betegnelse.

Artikkel 25

(FREMGANGSMÅTE VED INNGÅELSE AV GJENSIDIGE AVTALER)

1.Når en person mener at tiltak som er truffet i den ene eller begge kontraherende stater i forhold til ham medfører eller vil medføre en beskatning som ikke er overensstemmende med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han fremme sin sak for den kompetente myndighet i den kontraherende stat hvor han er bosatt, eller hvis saken faller inn under artikkel 24 punkt 1, for den kompetente myndighet i den kontraherende stat hvor han er statsborger. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til å anvende de rettsmidler som finnes i de to kontraherende staters interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra mottakelsen av den første underretning om tiltak som medfører beskatning i strid med bestemmelsene i denne overenskomst.

2.Hvis den kompetente myndighet finner at innvendingen synes begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende løsning, skal den søke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med den kompetente myndighet i den annen kontraherende stat med sikte på å unngå beskatning som ikke er overensstemmende med denne overenskomst. Enhver avtale som måtte komme i stand skal legges til grunn uansett tidsfristene i de kontraherende staters interne lovgivning.

3.De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal ved gjensidig avtale søke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkningen eller anvendelsen av denne overenskomst måtte fremby. De kan også rådføre seg med hverandre med sikte på å unngå dobbeltbeskatning i tilfeller som ikke er løst i denne overenskomst.

4.De kompetente myndigheter i de kontraherende stater kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand en avtale som omhandlet i de foranstående punkter.

Artikkel 26

(UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER)

1.De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal utveksle slike opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelsene i denne overenskomst eller de interne lovbestemmelser i de kontraherende stater som angår skatter som kommer inn under denne overenskomst. Utveksling skal bare skje i den utstrekning den beskatning som foreskrives ikke er i strid med denne overenskomst. Utvekslingen av opplysninger er ikke begrenset av artikkel 1. Opplysninger som er mottatt av en kontraherende stat skal behandles som hemmelige på samme måte som opplysninger skaffet til veie med hjemmel i intern lovgivning i denne kontraherende stat. Opplysningene må bare åpenbares for personer eller myndigheter (herunder domstoler og forvaltningsorganer) som har til oppgave å utligne eller innkreve de skatter som kommer inn under denne overenskomst, eller å gjennomføre tvangsforføyninger eller annen rettsforfølgning eller avgjøre klager vedrørende disse skatter. Slike personer eller myndigheter skal nytte opplysningene bare til nevnte formål. De kan åpenbare opplysningene under offentlige rettsmøter eller i judisielle avgjørelser.

2.Bestemmelsene i punkt 1 skal ikke i noe tilfelle tolkes slik at de pålegger en kontraherende stat en forpliktelse til:

(a)å sette i verk administrative tiltak som er i strid med dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning og administrative praksis;

(b)å gi opplysninger som ikke kan fremskaffes i henhold til dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning eller vanlige administrative praksis;

(c)å gi opplysninger som ville åpenbare næringsmessige, forretningsmessige, industrielle, kommersielle eller yrkesmessige hemmeligheter eller forretningsmetoder, eller opplysninger hvis åpenbaring ville stride mot almene interesser (ordre public).

Artikkel 27

(BISTAND VED INNKREVING)

1.Hver av de kontraherende stater skal innkreve slike skatter som er blitt pålagt av den annen kontraherende stat for å sikre at ethvert unntak eller reduserte satser som innrømmes i henhold til denne overenskomst av denne annen kontraherende stat, ikke skal komme noen person til gode som ikke har krav på dette. Den kontraherende stat som foretar slik innkreving skal være ansvarlig overfor den annen kontraherende stat for de beløp som herved er blitt innkrevet.

2.Bestemmelsene i punkt 1 skal ikke i noe tilfelle tolkes slik at de pålegger en av de kontraherende stater en forpliktelse til å sette i verk administrative tiltak som er i strid med praksis og regler i den kontraherende stat som skal innkreve skatten, eller som ville stride mot almene interesser (ordre public) i denne kontraherende stat.

Artikkel 28

(DIPLOMATISKE OG KONSULÆRE TJENESTEMENN)

Intet i denne overenskomst skal berøre de skattemessige privilegier som tilkommer diplomatiske eller konsulære tjenestemenn i henhold til folkerettens alminnelige regler eller bestemmelser i særlige avtaler.

Artikkel 29

(IKRAFTTREDELSE)

1.Denne overenskomst skal ratifiseres, og ratifikasjonsdokumentene skal utveksles i Tokyo så snart som mulig.

2.Denne overenskomst trer i kraft den trettiende dag som følger etter den dag da ratifikasjonsdokumentene blir utvekslet og skal ha virkning med hensyn til inntekt som vedkommer ethvert skatteår som begynner på eller etter den første januar i det kalenderår som følger etter det år da denne overenskomst trer i kraft.

3.Overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Japan til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt undertegnet i Oslo den 11. mai 1967, skal opphøre og slutte å ha virkning med hensyn til inntekt som denne overenskomst får anvendelse på i henhold til bestemmelsene i punkt 2.

Artikkel 30

(OPPHØR)

Denne overenskomst skal fortsette å ha virkning på ubestemt tid, men hver av de kontraherende stater kan på eller før den trettiende juni i ethvert kalenderår som begynner etter utløpet av et tidsrom på fem år fra ikrafttredelsesdatoen, gjennom diplomatiske kanaler, gi den annen kontraherende stat skriftlig varsel om opphør. I så fall skal denne overenskomst opphøre å ha virkning med hensyn til inntekt som vedkommer ethvert skatteår som begynner på eller etter den første januar i det kalenderår som følger etter det år varsel om opphør blir gitt.

TIL BEKREFTELSE AV FORANSTÅENDE har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette av sine respektive Regjeringer, undertegnet denne overenskomst.

UTFERDIGET i to eksemplarer i Oslo den 4. mars 1992 på det engelske språk.

For Kongeriket Norges Regjering
Helge Vindenes
(sign)

For Japans Regjering
Teruyuki Sawai
(sign)

______________________________________________

 

PROTOKOLL

Ved undertegningen av overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Japan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt (heretter kalt "overenskomsten"), er de undertegnede blitt enige om følgende bestemmelser, som skal utgjøre en integrert del av overenskomsten:

1.Bestemmelsene i overenskomstens artikkel 7 får anvendelse på utbetalinger av enhver art som mottas som vederlag for bruken eller retten til å bruke industrielt, kommersielt eller vitenskapelig utstyr så vel som inntekter ved utleie av skip eller luftfartøy på "bare boat basis".

2.Med hensyn til overenskomstens artikkel 15, når en person bosatt i Norge mottar godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et luftfartøy drevet i internasjonal fart av det felles norske, danske og svenske lufttransportskonsortium Scandinavian Airlines System (SAS), skal slik godtgjørelse bare kunne skattlegges i Norge.

TIL BEKREFTELSE AV FORANSTÅENDE har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette av sine respektive Regjeringer, undertegnet denne protokoll.

UTFERDIGET i to eksemplarer i Oslo den 4. mars 1992 på det engelske språk

For Kongeriket Norges Regjering
Helge Vindenes
(sign)

For Japans Regjering
Teruyuki Sawai
(sign)

 

______________________________________________

Oslo, 4. mars 1992
Hans Eksellense
Herr Teruyuki Sawai
Den Japanske Ambassadør Oslo

Deres Eksellense,

Jeg har den ære å henvise til overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Japan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt som ble undertegnet i dag, og å underrette Deres Eksellense om at den Kongelige Norske Regjering har følgende oppfatning:

1.Når det gjelder det felles norske, danske og svenske lufttransportskonsortium Scandinavian Airlines Systems (SAS):

Bestemmelsene i artikkel 8 og artikkel 13 punkt 3 skal få anvendelse på inntekt som skriver seg fra konsortiets drift av luftfartøy og gevinst som skriver seg fra konsortiets avhendelse av luftfartøy, men bare for den del av inntekten eller gevinsten som tilfaller Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL), den norske deltaker i konsortiet i forhold til dens andel i denne.

2.Når det gjelder artikkel 13:

Det bekreftes at bestemmelsene i denne artikkel punkt 5 får anvendelse på gevinster som er oppebåret av en person bosatt i en kontraherende stat og som skriver seg fra den annen kontraherende stat med hensyn til avhendelsen av aksjer hvis verdi helt eller for den vesentlige del, direkte eller indirekte, skriver seg fra enhver rett tilknyttet aktiva som skal utvinnes ved undersøkelsen eller utnyttelsen av de naturforekomster som befinner seg i havbunnen eller undergrunnen i denne annen kontraherende stat.

3.Når det gjelder artikkel 16:

Utrykket "medlem av styret i et selskap" skal for Norges vedkommende omfatte medlem av representantskapet eller bedriftsforsamlingen.

Jeg ville være takknemlig om Deres Eksellense ville bekrefte på vegne av Deres Regjering at dette også er Japans Regjerings oppfatning.

Jeg vil benytte denne anledning til å fornye til Deres Eksellense forsikringen om min høyeste aktelse.

 

Helge Vindenes
(sign)

 

______________________________________________

Oslo, 4. mars 1992
Hans Eksellense
Herr Helge Vindenes
Utenriksråd
Det Kongelige Norske Utenriksdepartement

Deres Eksellense,

Jeg har den ære å erkjenne mottagelsen av Deres Eksellenses note av i dag som lyder således:

" Jeg har den ære å henvise til overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Japan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt som ble undertegnet i dag, og å underrette Deres Eksellense om at den Kongelige Norske Regjering har følgende oppfatning:

1.Når det gjelder det felles norske, danske og svenske lufttransportskonsortium Scandinavian Airlines Systems (SAS):

Bestemmelsene i artikkel 8 og artikkel 13 punkt 3 skal få anvendelse på inntekt som skriver seg fra konsortiets drift av luftfartøy og gevinst som skriver seg fra konsortiets avhendelse av luftfartøy, men bare for den del av inntekten eller gevinsten som tilfaller Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL), den norske deltaker i konsortiet i forhold til dens andel i denne.

2.Når det gjelder artikkel 13:

Det bekreftes at bestemmelsene i denne artikkel punkt 5 får anvendelse på gevinster som er oppebåret av en person bosatt i en kontraherende stat og som skriver seg fra den annen kontraherende stat med hensyn til avhendelsen av aksjer hvis verdi helt eller for den vesentlige del, direkte eller indirekte, skriver seg fra enhver rett tilknyttet aktiva som skal utvinnes ved undersøkelsen eller utnyttelsen av de naturforekomster som befinner seg i havbunnen eller undergrunnen i denne annen kontraherende stat.

3.Når det gjelder artikkel 16:

Utrykket "medlem av styret i et selskap" skal for Norges vedkommende omfatte medlem av representantskapet eller bedriftsforsamlingen.

Jeg ville være takknemlig om Deres Eksellense ville bekrefte på vegne av Deres Regjering at dette også er Japans Regjerings oppfatning.

Jeg vil benytte denne anledning til å fornye til Deres Eksellense forsikringen om min høyeste aktelse."

Jeg har videre den ære å bekrefte på vegne av min Regjering at foranstående er også Japans Regjerings oppfatning.

Jeg vil benytte denne anledning til å fornye til Deres Eksellense forsikringen om min høyeste aktelse.


Teruyuki Sawai
(sign)