St.meld. nr. 2 (2001-2002)

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Til innholdsfortegnelse

2 Detaljerte anslagstall

Tabell2.1Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser.
Tabell2.2Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner
Tabell2.3Bruttoprodukt etter næring
Tabell2.4Bruttoinvestering etter næring
Tabell2.5Arbeidsmarkedet
Tabell2.6Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for utvalgte land
Tabell2.7Lønnskostnader pr. time i industrien
Tabell2.8Driftsbalansen overfor utlandet
Tabell2.9Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner
Tabell2.10Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner
Tabell2.11Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte skatteinntekter
Tabell2.12Skatter til stat, kommune og offentlig forvaltning
Tabell2.13Finanspolitiske indikatorer

Tabell 2.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Prosentvis endring fra året før
Mrd. 1997-kroner 2001Årlig gj.snitt 1994-199819992000200120022003Årlig gj.snitt 2004-2006
Privat konsum575,84,02,22,42,23,53,53,1
Offentlig konsum1)240,82,03,31,41,51,50,81,5
Statlig93,81,23,50,90,737,2. .. .
Sivilt71,21,44,72,61,948,2. .. .
Militært22,70,60,1-4,0-3,12,5. .. .
Kommunalt146,92,63,21,72,0-21,3. .. .
Bruttoinvesteringer i fast realkapital238,38,4-8,2-1,1-5,90,52,6-0,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart57,94,3-19,8-7,3-14,42,19,4-9,1
Oljevirksomhet50,23,1-19,9-17,1-3,11,010,4-10,4
Utenriks sjøfart7,714,1-18,850,2-51,49,32,9-1,7
Fastlands-Norge180,310,6-2,61,4-2,70,00,42,0
Bedrifter110,813,5-3,51,8-4,8-1,9-0,13,0
Boliger35,27,4-2,512,27,8-0,54,71,3
Offentlig forvaltning1)34,35,7-0,1-7,9-5,66,7-2,1-0,4
Stat12,82,2-6,4-8,1-11,329,5. .. .
Kommuner21,58,84,6-7,8-1,8-6,8. .. .
Innenlandsk bruk av varer og tjenenester utenom lagerinvesteringer1 054,94,6-0,31,30,12,42,72,0
Herav: Fastlands-Norge996,94,61,51,91,12,42,32,6
Lagerinvesteringer2)23,40,3-0,30,9-0,7-0,10,00,0
Innenlandsk bruk av varer og tjenester1 078,34,8-0,72,2-0,62,22,71,9
Eksport1)499,45,72,82,75,32,03,12,9
Herav: Råolje og naturgass180,16,6-0,16,47,32,92,41,0
Andre varer189,77,63,22,13,01,63,94,7
Samlet etterspørsel1 577,65,10,42,31,22,22,82,2
Import1)400,37,5-1,62,50,32,73,83,2
Herav: Andre varer269,99,6-1,21,33,13,24,43,6
Bruttonasjonalprodukt1 177,34,31,12,31,42,02,51,9
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet960,93,71,01,81,01,82,22,1

1) For offentlig forvaltning og eksport og import har Statistisk sentralbyrå publisert reviderte tall. Disse er ikke innarbeidet i tabellen.

2) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

1997199819992000200120022003
Privat konsum520,8552,8576,2608,0636,5668,0707,3
Offentlig konsum1)218,4238,3254,7271,0294,2. .. .
Bruttoinvesteringer i fast realkapital252,1289,5270,5282,1279,6287,8300,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart75,394,776,675,870,074,483,3
Oljevirksomhet62,282,066,558,960,962,970,9
Utenriks sjøfart13,012,710,016,99,011,512,4
Fastlands-Norge176,8194,8193,9206,3209,6213,4217,5
Bedrifter108,5123,0120,5128,8127,4126,7127,8
Boliger30,431,031,537,142,343,346,4
Offentlig forvaltning1)38,040,841,940,439,9. .. .
Innenlandsk bruk av varer og tjenester utenom lagerinvesteringer991,31 080,51 101,31 161,11 210,41 267,91 334,1
Herav: Fastlands-Norge916,0985,81 024,81 085,31 140,41 193,51 250,8
Lagerinvesteringer23,024,422,832,723,622,523,3
Innenlandsk bruk av varer og tjenester1 014,21 104,91 124,11 193,81 233,91 290,41 357,4
Eksport1)448,1411,6466,5663,6680,0. .. .
Herav: Råolje og naturgass163,7118,3159,2306,6301,0. .. .
Andre varer169,2176,8182,5212,1214,3. .. .
Samlet etterspørsel1 462,31 516,51 590,61 857,41 913,9. .. .
Import1)366,1401,7393,1433,5441,9. .. .
Herav: Andre varer240,6265,4256,7276,2287,5. .. .
Bruttonasjonalprodukt1 096,21 114,81 197,51 423,91 472,01 502,61 550,4
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet893,6962,5998,51 054,51 107,41 158,21 218,5
Memo:
Bruttonasjonalinntekt2)1 085,21 106,51 184,11 410,41 463,41 494,51 552,6
Disponibel inntekt for Norge908,3914,2976,41 184,9. .. .. .
Sparing for Norge169,1123,2145,6305,9. .. .. .

1) For offentlig forvaltning og eksport og import har Statistisk sentralbyrå publisert reviderte tall. Disse er ikke innarbeidet i tabellen.

2) For 2001 er bruttonasjonalinntekten beregnet på bakgrunn av netto inntekter og overføringer fra utlandet fra Utenriksregnskapet for 2001.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Prosentvis endring fra året før
Mrd. 1997-kroner 2001Årlig gj.snitt 1994-199819992000200120022003Årlig gj.snitt 2004-2006
Bruttonasjonalprodukt1177,34,31,12,31,42,02,51,9
Næringsvirksomhet880,04,31,02,91,92,02,71,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart216,47,41,44,43,72,63,50,7
Oljevirksomhet196,18,11,64,63,83,43,40,3
Utenriks sjøfart20,32,8-0,42,72,2-5,75,34,7
Næringsvirksomhet
Fastlands-Norge663,63,60,82,41,31,82,42,2
Primærnæringene22,11,60,62,1-1,50,9-0,70,4
Industri og bergverk116,42,8-3,2-2,6-1,20,91,41,2
Bygge- og anleggsvirksomhet40,24,3-5,41,50,40,91,00,8
Andre næringer484,93,82,63,82,12,12,92,6
Offentlig forvaltningsvirksomhet177,81,72,90,91,21,31,41,5
Korreksjonsposter119,58,0-0,70,0-1,33,02,62,9
Memo:
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet960,93,71,01,81,01,82,22,1
Herav: Utenom elektrisitetsforsyning933,33,80,91,41,31,92,22,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.4 Bruttoinvesteringer etter næring. Faste priser

Prosentvis endring fra året før
Mrd. 1997-kroner 2001Årlig gj.snitt 1994-199819992000200120022003Årlig gj.snitt 2004-2006
Bruttoinvestering i fast realkapital238,38,4-8,2-1,1-5,90,52,6-0,7
Næringsvirksomhet204,08,9-9,60,1-5,9-0,53,5-0,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart57,94,3-19,8-7,3-14,42,19,4-9,1
Oljevirksomhet50,23,1-19,9-17,1-3,11,010,4-10,4
Utenriks sjøfart7,714,1-18,850,2-51,49,32,9-1,7
Bedrifter, Fastlands-Norge110,813,5-3,51,8-4,8-1,9-0,13,0
Primærnæringene8,69,919,50,5-22,9-7,1-4,6-1,7
Industri og bergverksdrift16,015,4-23,2-8,18,03,12,4-0,4
Kraftforsyning4,2-4,6-0,9-14,311,96,5. .. .
Bygge- og anleggsvirksomhet2,635,1-17,64,3-2,7-25,4. .. .
Samferdsel31,014,57,69,312,41,1. .. .
Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel48,514,8-4,02,7-14,2-4,12,02,0
Boligtjenester35,27,4-2,512,27,8-0,54,71,3
Offentlig forvaltningsvirksomhet34,35,7-0,1-7,9-5,66,7-2,1-0,4
Stat12,82,2-6,4-8,1-11,329,5. .. .
Kommuner21,58,84,6-7,8-1,8-6,8. .. .
Lagerinvesteringer1)23,40,3-0,30,9-0,7-0,10,00,0
Bruttoinvesteringer i alt261,79,1-8,72,5-7,90,12,6-0,7
Memo:
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart180,310,6-2,61,4-2,70,00,42,0

1) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.5 Arbeidsmarkedet

Prosentvis endring fra året før
Nivå 2001Årlig gj.snitt 1994-19981999200020012002
Etterspørsel etter arbeidskraft
Utførte timeverk. Mill.3 1381,70,4-0,8-0,8-0,1
Gjennomsnittlig arbeidstid1 364-0,5-0,2-1,2-1,1-0,7
Sysselsetting, 1000 personer2 3012,20,60,50,40,6
Tilgang på arbeidskraft
Befolkning 16-74 år, 1000 personer3 2140,30,50,60,40,6
Arbeidsstyrken, 1000 personer2 3611,70,40,70,50,6
Memo:Nivå
Yrkesfrekvens (16-74 år)1)71,173,373,473,573,5
AKU-ledige2)3)4,63,23,43,63,6
Memo:Nivå
Yrkesfrekvens (16-64 år)1)78,880,780,680,3. .
Registrerte arbeidsledige3)4)4,12,62,72,7. .

1) Arbeisstyrken i pst. av befolkningen i yrkesaktiv alder.

2) Brudd i serien i 1996. For 1994 og 1995 er det beregnet tall som er i samsvar med omleggingen.

3) I prosent av arbeidsstyrken.

4) Brudd i serien i 1999. For årene 1994-1998 er det beregnet tall som er i samsvar med omleggingen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Aetat Arbeidsdirektoratet og Finansdepartementet.

Tabell 2.6 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for utvalgte land. 2000

Sysselsetting i prosent av befolkningenArbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
15-24 år25-54 år55-64 år15-24 år25-54 år55-64 år
KMKMKMKMKMKM
Norge55,060,281,688,761,273,110,99,52,32,90,71,8
USA57,662,074,389,050,565,68,99,73,32,92,52,4
Japan43,042,563,693,547,878,47,910,44,43,93,66,8
EU36,744,865,787,528,448,917,114,38,96,18,37,8
Belgia26,733,767,887,915,435,118,212,97,44,62,83,4
Danmark64,070,380,488,346,261,97,06,54,73,54,23,9
Finland39,939,877,684,140,943,722,021,28,87,29,49,3
Frankrike26,226,769,687,030,238,423,718,411,17,68,37,6
Hellas22,031,952,688,624,455,337,722,114,76,14,43,5
Irland43,752,762,788,127,163,06,96,13,64,32,42,6
Island70,666,186,095,174,494,23,65,72,41,13,20,5
Italia22,030,250,784,615,240,335,328,412,56,44,94,6
Luxembourg28,335,363,092,816,837,97,35,72,91,40,02,0
Nederland66,769,970,992,225,849,95,94,73,01,72,11,7
Portugal36,147,773,990,242,362,512,05,54,12,72,63,8
Spania28,742,850,785,420,155,033,119,518,77,911,58,8
Sveits63,466,575,695,260,877,03,95,63,11,62,53,0
Sverige45,446,781,785,862,567,811,412,34,65,25,36,9
Storbritannia58,963,973,187,541,459,810,113,24,04,82,85,5
Tyskland44,252,570,889,429,048,27,28,18,06,715,012,6
Østerrike48,660,673,589,717,841,45,66,94,44,25,97,1

Kilde: OECD.

Tabell 2.7 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før

19951996199719981999200020012002
Lønnskostnader pr. time
Norsk industri, justert for endringer i antall virkedager3,94,14,46,56,15,14)5,54)5
Norges handelspartnere1)2)4,04,33,53,03,53,64
Relative timelønnskostnader i nasjonal valuta-0,1-0,10,83,42,51,51,4. .
Valutakursendringer1)3)-2,40,1-1,03,70,92,1-3,1. .
Relative lønnskostnader i felles valuta2,4-0,31,8-0,31,7-0,64,7. .

1) Tall for handelspartnere er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er de samme som ligger til grunn for beregning av industriens effektive valutakurs.

2) I anslaget for handelspartnerne har en forutsatt at de indirekte lønnskostnadene (arbeidsgiveravgift, faktisk og beregnede pensjonsutgifter) øker prosentvis like mye som de direkte lønnskostnadene. Dette bidrar til usikkerhet i tallene.

3) Industriens effektive valutakurs (konkurransekursindeksen). Nominell effektiv kronekurs er beregnet på grunnlag av kursene på norske kroner (NOK) mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere (geometrisk gjennomsnitt veid med OECDs løpende konkurranseevnevekter beregnet som kjedet indeks). Indeksen er satt lik 100 i 1990. Positive tall innebærer en svekkelse av den norske kronen.

4) Som en del av lønnsoppgjøret i 2000 bestemte partene at for privat og offentlig sektor skal den resterende del av den femte ferieuken tas med to feriedager i 2001, og de to øvrige 2002. Opptjeningen av 2 ekstra feriedager både i 2000 og 2001, vil isolert sett øke veksten i de påløpte kostnadene pr. arbeidet time med om lag 3/4 prosentpoeng i hvert av årene.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Finansdepartementet.

Tabell 2.8 Driftsbalansen overfor utlandet

Prosentvis endring fra året før
Mrd. kroner20022003
19992000200120022003PrisVolumPrisVolum
Eksport466,5663,6679,5661,9662,1-4,52,0-3,03,1
Varer356,3529,2525,9506,3497,9-5,82,2-4,63,1
Råolje og naturgass159,2306,6301,0281,9264,8-9,02,9-8,22,4
Nye skip5,95,86,16,36,42,90,02,80,0
Eldre skip3,73,94,32,82,8-35,42,50,00,0
Nye oljeplattformer0,00,50,10,10,12,925,02,820,0
Eldre oljeplattformer4,70,10,10,10,10,00,00,00,0
Dir. vareeksport ved oljevirk somheten0,20,20,10,10,10,00,00,00,0
Andre varer182,5212,1214,2215,0223,5-1,21,60,13,9
Tjenester110,2134,4153,6155,6164,2-0,11,32,23,3
Bruttoinnt. fra skipsf. og boring55,274,386,083,988,1-1,3-1,32,52,5
Div. tjenesteeksport ved olje virksomheten0,80,80,90,91,03,43,23,43,2
Rørtransport5,65,45,97,38,00,023,80,09,4
Reisetrafikk17,017,617,818,118,51,60,02,50,0
Andre tjenester31,636,343,045,448,62,53,12,14,8
Import393,1433,5441,7450,0469,4-0,82,70,53,8
Varer276,7302,6302,2305,7318,4-1,62,8-0,14,3
Skip11,418,78,58,89,02,50,02,50,0
Oljeplattformer2,35,33,53,53,62,50,02,50,0
Dir. import ved oljevirksomheten6,32,52,71,92,03,0-32,43,04,5
Andre varer256,7276,2287,5291,6303,8-1,73,2-0,34,4
Tjenester116,4130,9139,5144,3151,00,82,62,02,6
Bruttoutg. ved skipsf. og boring31,740,345,044,746,1-1,50,82,50,7
Div. import ved oljevirksomheten4,22,71,81,61,73,4-11,43,41,0
Reisetrafikk37,139,338,841,344,02,04,42,04,4
Andre tjenester43,548,653,956,659,22,03,01,92,6
Eksportoverskudd73,3230,1237,8211,9192,7
Rente- og stønadsbalanse-24,5-26,5-21,3-23,3-13,0
Driftsoverskudd48,8203,6216,5188,6179,7
Prosent av BNP4,114,314,712,511,6
Memo:
Nettofordringer overfor utlandet276,0467,6649,4831,31 031,8
Prosent av BNP23,132,844,155,366,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.9 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Prosentvis endring fra
Mill. kroneråret før
1999200020012002200020012002
ATotale inntekter (B+C)617 015801 925829 345834 95230,03,40,7
BLøpende inntekter615 991800 652828 017833 52730,03,40,7
Formuesinntekter51 37160 91075 99880 21218,624,85,5
Skatt- og pensjonspremier518 647624 005657 068669 61720,35,31,9
Oljeskatter31 73499 051104 31698 200212,15,3-5,9
Produksjonsskatter Fastlands-Norge178 545189 288196 683200 8616,03,92,1
Skatt og trygdeavgift Fastlands-Norge308 368335 666356 070370 5568,96,14,1
Overføringer fra offentlig forretningsdrift32 90995 60876 65266 400190,5-19,8-13,4
Overføringer fra Norges Bank3 40110 68510 6858 857214,20,0-17,1
Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv.9 6639 4447 6148 441-2,3-19,410,9
CKapitalinntekter1 0241 2731 3281 42524,34,37,3
Avgift på arv og gaver1 0241 2731 3281 42524,34,37,3
DTotale utgifter (E+F)547 965586 900617 372654 9517,15,26,1
ELøpende utgifter521 958558 644597 572631 6767,07,05,7
Renteutgifter og utbytte24 81131 68128 05025 92727,7-11,5-7,6
Overføringer til utlandet7 8219 64911 07412 96623,414,817,1
Subsidier mv.33 93932 35832 36833 585-4,70,03,8
Stønader til husholdninger184 355198 068210 831225 4597,46,46,9
Overføringer til ideelle organisasjoner17 20316 72518 97519 554-2,813,53,1
Overføringer til offentlig forretningsdrift3295472 1102 167. .. .. .
Konsum i offentlig forvaltning253 500269 616294 164312 0196,49,16,1
FKapitalutgifter26 00728 25619 80023 2768,6-29,917,6
Nettoinvestering i fast realkapital23 65319 29617 79821 189-18,4-7,819,1
Netto kjøp av tomter og grunn-271-711-937-871. .. .. .
Kapitaloverføring til næringsvirksomhet1 8528 9091 9101 626381,0-78,6-14,8
Kapitaloverføringer til utlandet7737621 0291 332-1,435,029,4
GNettofinansinvestering (A-D)69 050215 025211 973180 000211,4-1,4-15,1
Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto)16 5244 101-40 763-9 469. .. .. .
Overskudd før lånetransaksjoner52 526210 924252 736189 470301,619,0-25,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.10 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Prosentvis endring fra
Mill. kroneråret før
19992000200120021)200020012002
ATotale inntekter (B+C)512 484690 732702 862730 07934,81,83,9
BLøpende inntekter511 460689 459701 534728 65434,81,83,9
Formuesinntekter45 24752 85266 50770 94216,825,86,7
Skatt- og pensjonspremier427 380528 517547 837581 76123,73,76,2
Oljeskatter31 73499 051104 31698 200212,15,3-5,9
Produksjonsskatter Fastlands-Norge175 438185 949193 359197 4266,04,02,1
Skatt og trygdeavgift Fastlands-Norge220 208243 517250 163286 13510,62,714,4
Overføringer innen offentlig forvaltning-624-556-754-562-10,935,6-25,5
Overføringer fra offentlig forretningsdrift32 90995 60876 65266 400190,5-19,8-13,4
Overføringer fra Norges Bank3 40110 68510 6858 857214,20,0-17,1
Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv.3 1472 3536071 256-25,2-74,2106,8
CKapitalinntekter1 0241 2731 3281 42524,34,37,3
Avgift på arv og gaver1 0241 2731 3281 42524,34,37,3
DTotale utgifter (E+F)434 968472 053485 455560 3588,52,815,4
ELøpende utgifter424 336457 154477 923549 5007,74,515,0
Renteutgifter og utbytte18 75825 12219 88018 60733,9-20,9-6,4
Overføringer til utlandet7 8219 64911 07412 96623,414,817,1
Subsidier mv.30 03428 90029 75732 098-3,83,07,9
Stønader til husholdninger177 532190 486202 626217 1327,36,47,2
Overføringer til ideelle organisasjoner7 3116 2316 6428 492-14,86,627,8
Overføringer innen offentlig forvaltning83 91091 77595 69295 3169,44,3-0,4
Overføringer til statlig forretningsdrift73460167. .. .. .
Konsum i statsforvaltningen98 897104 945112 252164 7236,17,046,7
FKapitalutgifter10 63214 8997 53210 85940,1-49,444,2
Nettoinvestering i fast realkapital7 9575 6795 2188 272-28,6-8,158,5
Netto kjøp av tomter og grunn8-250-424-371. .. .. .
Kapitaloverføring til næringsvirksomhet1 8948 7081 7091 626359,8-80,4-4,8
Kapitaloverføringer til utlandet7737621 0291 332-1,435,029,4
GNetto finansinvestering (A-D)77 516218 679217 407169 720182,1-0,6-21,9
Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto)16 5244 101-40 763-9 469. .. .. .
Overskudd før lånetransaksjoner60 992214 578258 170179 190251,820,3-30,6

1) Tallene for 2002 er påvirket av at sykehusene overføres fra fylkeskommunene til staten fra 1. januar 2002. Dette medfører en økning i statsforvaltningens inntekter og utgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.11 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte skatteinntekter. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før.

Prosentvis endring fra
Mill. kroneråret før
19992000200120021)200020012002
AInntekter i alt188 749202 661222 358205 2567,49,7-7,7
Renteinntekter6 1248 0589 4919 27031,617,8-2,3
Skatteinntekter89 96893 634107 75991 9854,1151,-14,6
Skatt på inntekt og formue86 86190 295104 43588 5504,015,7-15,2
Produksjonsskatter3 1073 3393 3243 4357,5-0,43,3
Overføringer fra statsforvaltningen86 14193 87898 10196 8169,04,5-1,3
Andre løpende inntekter6 5167 0917 0077 1858,8-1,22,5
B.Totale utgifter (C+D)198 514208 169229 264190 8474,910,1-16,8
C.Løpende utgifter183 139194 812216 996178 4306,411,4-17,8
Renteutgifter6 0536 5598 1707 3208,424,6-10,4
Overføringer til private20 62021 53423 14920 8764,47,5-9,8
Overføringer til statsforvaltningen1 6071 5471 655938-3,77,0-43,3
Overføringer til kommunal forretningsdrift2565012 1102 00095,7321,2-5,2
Kommunalt konsum154 603164 671181 912147 2966,510,5-19,0
Lønnskostnader125 060132 052145 645120 4075,610,3-17,3
Produktkjøp46 96949 92353 75545 6526,37,7-15,1
Brutto driftsresultat13 49714 95416 03014 66410,87,2-8,5
Gebyrer-30 923-32 258-33 518-33 4274,33,9-0,3
D.Kapitalutgifter15 37513 35712 26812 417-13,1-8,21,2
Bruttoinvesteringer i fast realkapital25 35424 23024 12022 941-4,4-0,5-4,9
Kapitalslit9 65810 61311 54010 0249,98,7-13,1
Andre kapitalutgifter (netto)-321-260-312-500-19,020,060,3
E.Netto finansinvestering (A-B)-9 765-5 508-6 90614 409. .. .. .

1) Tallene for 2002 er påvirket av at sykehusene overføres fra fylkeskommunene til staten fra 1. januar 2002. Dette medfører en vestentlig reduksjon i kommunesektorens inntekter og utgifter. I forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene er det lagt opp til et gjeldsoppgjør mv. for fylkeskommunene. Dette bidrar til å øke nettofinansinvesteringene i kommunesektoren med om lag 21,1 mrd. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.12 Skatter til stat, kommune og offentlig forvaltning. Påløpt verdi. Mill. kroner

1999200020012002
Påløpte skatter, stat
A.Skatt på inntekt, formue og kapital121 649205 823210 286233 617
1.Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)14 79517 47818 98118 696
2.Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum24 68992 41997 99093 300
3.Fellesskatt77 44390 68787 516115 575
4.Annen skatt på inntekt, formue og kapital4 7225 2395 7996 046
B.Produksjonsskatter182 483192 581199 685202 326
1.Merverdiavgift/investeringsavgift114 351120 290127 032128 700
2.Avgifter på oljeutvinning7 0456 6326 3264 900
3.Andre produksjonsskatter61 08765 65966 32768 727
C.Trygde- og pensjonspremier123 248130 113137 867145 818
1.Fra arbeidstakere49 72852 61655 58359 267
2.Fra arbeidsgivere73 52077 49782 28486 552
Sum påløpte skatter, stat427 380528 517547 837581 761
1.Skatter og trygdepremier på inntekt, formue og kapital244 897335 936348 153379 435
2.Produksjonsskatter182 483192 581199 685202 326
Påløpte skatter, kommune
Sum påløpte skatter, kommune91 26795 488109 23187 856
1.Skatt på inntekt og formue88 16092 149105 90784 421
2.Produksjonsskatter3 1073 3393 3243 435
Sum påløpte skatter stat og kommune i alt518 647624 005657 068669 617
1.Skatt på inntekt, formue og kapital333 057428 085454 060463 856
2.Produksjonsskatter185 590195 920203 009205 761
Skatter i alt i prosent av BNP43,343,844,644,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.13 Finanspolitiske indikatorer.

19951996199719981999200020012002
Statsbudsjettet
Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond. Mrd. kroner4,147,270,133,839,9164,3258,8164,6
Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner-34,4-22,7-20,1-17,5-12,1-7,9-1,6-38,6
Strukturelt overskudd. Mrd. kroner-35,2-30,4-25,8-27,8-20,5-15,7-17,8-24,8
Strukturelt overskudd. Prosent av trend- BNP for Fastlands-Norge-4,4-3,6-2,9-3,0-2,1-1,5-1,6-2,2
Underliggende reell vekst i utgifter. Prosentvis endring fra året før-0,91,02,02,01,61,82,22,5
Offentlig forvaltning
Nettofinansinvestering. Mrd. kroner32,266,786,439,569,0215,0212,0180,0
Nettofinansinvestering. Prosent av BNP3,56,67,93,55,815,114,412,0
Påløpte skatter. Prosent av BNP42,543,042,942,843,343,844,644,6
Offentlige utgifter. Prosent av BNP47,745,543,946,445,841,241,943,6
Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge56,155,553,953,754,955,755,756,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden