St.meld. nr. 2 (2001-2002)

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Til innholdsfortegnelse

3 Figuroversikt

Kapittel 2De økonomiske utsiktene
Figur 2.1BNP for Fastlands-Norge
Figur 2.2Arbeidsledighet
Figur 2.3Pris- og lønnsutvikling
Figur 2.4Tremåneders rente
Figur 2.5Oljeinvesteringer
Figur 2.6Lønnskostnader i industrien
Figur 2.7Oljeprisen
Figur 2.8Lagerbeholdningen av olje i USA
Figur 2.9Petroleumsvirksomheten
Figur 2.10Internasjonal økonomi
Figur 2.11Internasjonale finansmarkeder
Kapittel 3Den økonomiske politikken
Figur 3.1Hovedtrekk i budsjettpolitikken
Figur 3.2Perspektiver for budsjettpolitikken
Figur 3.3Langsiktige utviklingstrekk som påvirker offentlige finanser
Figur 3.4Statsbudsjettets strukturelle underskudd
Figur 3.5Statens petroleumsfond og pensjonsbyrden
Figur 3.6Kommuneforvaltningen
Figur 3.7Akkumulert avkastning i Petroleumsfondet
Figur 3.8Nasjonalformuen etter ulike typer ressurser
Figur 3.9Utviklingen i utvalgte ordninger som påvirker tilgangen på arbeidskraft
Figur 3.10Lønnskostnader for industriarbeidere
Figur 3.11Sysselsetting i industrien
Til forsiden