St.meld. nr. 2 (2001-2002)

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Til innholdsfortegnelse

4 Tabelloversikt

Kapittel 2De økonomiske utsiktene
Tabell 2.1Hovedtall for norsk økonomi
Tabell 2.2Finansdepartementets anslag på ulike tidspunkter
Tabell 2.3Teknisk framskriving av norske tremåneders pengemarkedsrenter
Tabell 2.4Anslag for den økonomiske utviklingeni 2002
Tabell 2.5Hovedtall for petroleumsvirksomheten
Tabell 2.6Hovedtall for internasjonal økonomi
Kapittel 3Den økonomiske politikken
Tabell 3.1Den strukturelle budsjettbalansen
Tabell 3.2Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond
Tabell 3.3Statsbudsjettets inntekter og utgifter
Tabell 3.4Inntekter og utgifter i Statens petroleumsfond
Tabell 3.5Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2001
Tabell 3.6Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2002
Tabell 3.7Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning
Tabell 3.8Utviklingen i den strukturelle budsjettbalansen 2001-2010
Til forsiden