St.meld. nr. 37 (2008-2009)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over elementer i overvåkingssystem for miljøkvalitet

Tabell 2.1 Oversikt over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser

IndikatorReferansenivåTiltaksgrense
Havklima
Temperatur, saltholdighet og næringssalter i faste snittGjennomsnitt sommer og vinter de siste 10 år
Transport av atlantisk vann inn i Norskehavet-»-
Planteplankton
Tidspunkt for våroppblomstring relatert til «stasjon M»Gjennomsnittsverdier de siste 10 år
Planteplanktonbiomasse uttrykt som mengde klorofyll a-»-
Dyreplankton
Dyreplanktonbiomasse i NorskehavetGjennomsnitt over de siste 10 år
Artsmangfold i faste snittHistoriske data
Bestandsmål for raudåteGjennomsnitt over de siste 10 år
Fiskebestander
Gytebestand hos norsk vårgytende sildFøre-var-grensen for gytebestandenBeregnet gytebestand er mindre enn føre-var grensen
Gytebestand hos kolmule-»--»-
Gytebestand hos norsk-arktisk sei-»--»-
Fangst fra linefisket etter lange og brosmeGjennomsnittelig fangst per innsatsenhet for hver av artene 2000 – 2005Må utvikles
Gytebestander hos fiskebestander under gjenoppbyggingFøre-var grensen for gyte­bestanden*Beregnet gytebestand er mindre enn føre-var grensen
Sjøpattedyr
Romlig fordeling av hvalsamfunnGjennomsnittelige bestandsverdier de siste 10 + historiske dataEn uforutsett reduksjon av ­vågehvalbestanden på mer enn 20 % over fem år
Bestandsutvikling hos klappmyssGjennomsnitt de siste 10 årEn uforutsett nedgang i bestanden på mer enn 10 % over fem år
Bifangst av nise i VestfjordenGjennomsnittet for de første fem år av tidsserienÅrlig bifangst av nise i Vest­fjorden overskrider gjennom­snittet av bifangst de fem første år av tidsserien (start 2005)
Sjøfugl
Romlig fordeling av sjøfuglsamfunnGjennomsnitt de siste 10 år + historiske dataNedgang i en bestand på 20 % eller mer over fem år eller et avvik på mer enn 10 % i forhold til forventet utbredelse
Bestandsutvikling hos krykkjeGjennomsnitt de siste 10 år + historiske dataNedgang i bestanden på 20 % eller mer over fem år, avvik på mer enn 10 % i forhold til for­ventet voksenoverlevelse eller mislykket hekking fem år på rad
Bestandsutvikling hos lomvi-»--»-
Bestandsutvikling hos lunde-»--»-
Bestandsutvikling hos ærfugl-»--»-
Bestandsutvikling hos toppskarv-»--»-
Bunnsamfunn og –habitater
Status for utvalgte sårbare habitaterStatus til kjente habitaterSignifikant endring
Sårbare og truete arter
Sårbare og truede arter og ansvarsarterLevedyktig bestandsnivå og historiske data på bestandsnivåBestandsnivået på utvalgte arter ligger under det som anses å være en levedyktig bestand
Fremmede arter
Forekomst av fremmede arterHistoriske dataOppdagelse av fremmede arter i overvåkningen eller risiko for at fremmede arter kan bli intro­dusert
Forurensning (se vedlegg 5)
Atmosfæriske tilførslerNaturlig bakgrunnsnivåEn jevn økning i nivået av ­forurensende stoffer over et visst antall år eller en plutselig større økning fra en prøvetaking til den neste i et område
Radioaktivitet i sjøvannNaturlig bakgrunnsnivå-»-
Forsuring av havet**Gjennomsnitt sommer og vinter de siste 10 år-»-
Forurensning i kolmuleNaturlig bakgrunnsnivå-»-
Forurensning i kysttorsk-»--»-
Forurensning i norsk vårgytende sild-»--»-
Forurensning i blåkveite-»--»-
Forurensning i brosme-»--»-
Forurensning i klappmyss-»--»-
Forurensning i egg fra toppskarv-»--»-
Forurensning i reke-»--»-
Forurensning i blåskjell-»--»-
Forurensning i sediment-»--»-
Metaller og radioaktivitet i tang-»--»-
Forurensning fra petroleumsaktivitet (under utvikling)-»--»-
Forurensning fra skip (under utvikling)-»-Under utvikling
Søppel langs kystenIngen forsøplingUakseptabel forsøpling i strandsonen

* Der det ikke eksisterer fastsatt føre var-grense for gytebestanden, må dette utarbeides

** Målt på bakgrunn av pH, total alkalinitet og temperatur

Til forsiden