St.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Til innholdsfortegnelse

2 Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2000 og andre pensjonsforhold

Pensjoner

Ved behandlingen av St.meld. nr. 29 for 1985-86 forutsatte Stortinget at løpende pensjoner skal reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 1986. Dette er senere blitt gjort, senest fra 1. mai 1999.

Grunnbeløpet i folketrygden foreslås i St.prp. nr. 77 økt fra kroner 46 950 til kroner 49 090 fra 1. mai 2000. Dette medfører en merkostnad for de løpende statspensjoner på 314,2 mill. kroner, av dette 1,0 mill. kroner på kap. 1541 og 313,2 mill. kroner på kap. 1542.