St.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om lønnsregulering for første avtaleår pr. 1. mai 2000 for arbeidstakere i det statlige tariffområdet m.v.

I

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2000 foretas regulering av lønningene m.v. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Norsk Lærerlag i samsvar med Riksmeklingsmannens møtebok av 26. mai 2000.

II

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2000 foretas regulering av lønningene m.v. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av Politiets Fellesforbund, Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening i samsvar med Riksmeklingsmannens møtebøker av 26. mai 2000.

III

For alle embets- og tjenestemenn som ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom hovedtariffavtale eller som er lønnet utenfor tariffavtale og ikke får sin lønn fastsatt administrativt i kontrakt, skal gjelde samme lønns- og arbeidsvilkår som etter pkt. I.

IV

Stortinget samtykker i at Kongen på vegne av staten kan bringe tvister i forbindelse med tariffoppgjøret i staten i 2000 inn for Rikslønnsnemnda i samsvar med forutsetningene i lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958, jf. § 26.

V

  1. Løpende pensjoner i Statens Pensjonskasse reguleres i samsvar med økningen i folketrygdens grunnbeløp pr. 1. mai 2000.

  2. Statens Pensjonskasse gis fullmakt til å regulere og tilpasse pensjoner som på grunn av særlige pensjonstekniske forhold ikke med rimelig resultat kan reguleres i samsvar med pkt. I.

  3. Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å regulere pensjoner av statskassen på samme måte som for statspensjonister etter pkt. I.

VI

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 01 Driftsutgifter, på de av departementenes poster som har lønnsbevilgning.

VII

På statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
01Driftsutgifter bevilges med1 102 177 000
1500Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500)
01Driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kroner 113 121 000 til kroner 113 571 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling, kan overføres
70Tilskudd bevilges med18 500 000
1503Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid
70Tilskudd, økes med3 859 000
fra kroner 147 211 000 til kroner 151 070 000
1504Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket
(NY)60Tilskudd til preliminære forhandlinger til kommune og fylkeskommune, bevilges med13 000 000
1541Pensjoner av statskassen
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med1 007 000
fra kroner 33 140 000 til kroner 34 147 000
1542Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med298 956 000
fra kroner 6 044 297 000 til kroner 6 343 253 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med3 295 000
fra kroner 68 463 000 til kroner 71 758 000
72For lærere i grunnskolen, økes med10 917 000
fra kroner 218 309 000 til kroner 229 226 000
1545Ventelønn m.v. (jf. kap. 4545)
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med4 511 000
fra kroner 181 025 000 til kroner 185 536 000