St.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer på statsbudsjettet for 2000

De samlede bruttoutgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet pr. 1. mai 2000, er for tidsrommet 1. mai - 31. desember 2000, beregnet til 1 302 mill. kroner.

Denne beregningen omfatter alle tilsatte (eksklusive kommunale og fylkeskommunale undervisningsstillinger) som går inn under hovedtariffavtalene i staten. Merutgifter som følge av forhøyede satser for overtid og arbeidsgiveravgift er med.

Forvaltningsbedriftenes og særlovselskapenes merutgifter, herunder eventuell andel av de sentrale forhandlinger, skal dekkes av bedriftenes driftsinntekter, eventuelt reguleringsfond.

For statsforvaltningen for øvrig er merutgiftene beregnet til 1 102 mill kroner. Etter vanlig praksis blir slike merutgifter dekket ved at det føres opp bevilgning under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, som Finansdepartementet får fullmakt til å fordele.

Avsetning til kompetanseutvikling er tatt med og fordelt over 2 år. Av dette er 2 mill. kroner avsatt til en bedre nyttiggjøring av kompetansen til personer med innvandrerbakgrunn. Det blir ført opp 18,5 mill. kroner for 2000, og det kommer forslag om å bevilge 18,5 mill. kroner på statsbudsjettet for 2001.

I tillegg til ovenstående foreslås følgende endringer i statsbudsjettet for 2000:

Under kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, post 01 Driftsutgifter, foreslås en økning i bevilgningen med kroner 450 000 som skal dekke merutgifter ut over normalkonsekvensene av oppgjøret for Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Under kap. 1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid foreslås en økning på kroner 3 859 000 da tilskuddet til avsetningen for 2000 skal beregnes på grunnlag av lønnsmassen i det statlige tariffområdet pr. 1. oktober 1999.

Under nytt kap. 1504 Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket, post 60 Tilskudd til preliminære forhandlinger til kommune og fylkeskommune, foreslås en bevilgning med 13 mill. kroner som statens tilskudd til de preliminære lokale forhandlinger i skoleverket som fordeles på kommune og fylkeskommune pr. 1. september 2000.

Under kap. 1541 Pensjoner av statskassen, post 01 Driftsutgifter, foreslås en økning med kroner 1 007 000 som følge av økningen av grunnbeløpet.

Under kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten, foreslås en økning i overslagsbevilgningen med kroner 313 168 000, grunnet økningen i grunnbeløpet. Økningen fordeler seg med 299 mill. kroner under post 01, 3,3 mill. kroner under post 70 og 10,9 mill. kroner under post 72.

Under kap. 1545 Ventelønn m.v. foreslås en økning i overslagsbevilgningen med kroner 4 511 000 under post 01 Driftsutgifter.

Det er avsatt midler til dekning av merutgiftene ved lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet m.v. under kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter, vil bli redusert i forbindelse med proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2000 til høsten.