St.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under det framlagte forslag til proposisjon til Stortinget om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet med virkning fra 1. mai 2000, om regulering av statspensjonene og om økning av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet med virkning fra 1. mai 2000, om regulering av statspensjonene og om økning av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet ligger ved.