Forsiden

Tvisteloven

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser