Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14. september 1857–24. september 1857

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister.


Statsråder
Vogt, Jørgen Herman, førstestatsråd. Tiltrådte ikke.

Bloch, Hans Glad, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Manthey, August Christian, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Møinichen, Erik Røring, statsråd. Tiltrådte ikke.

Hagerup, Henrik Steffens, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Stang, Frederik
, tidligere statsråd.

Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd.

Garben, Baltazar Nicolai, tidligere statsråd.

Sibbern, Georg Christian, minister.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Diriks, Christian Ludvig
, tidligere konstituert statsråd. Sjef for Revisjonsdepartementet.

Thomle, Iver Steen, amtmann. Sjef for Justisdepartementet.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, oberst. Sjef for Armédepartementet.

 

Til toppen