Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

2. mars 1814–27. november 1814

 Antall regjeringsmedlemmer:

02.03.1814 7
26.11.1814 7

 

Regjeringsråder- tittelen endret til statsråd 19. mai 1814

Haxthausen, Frederik Gottschalck von, generalmajor. Regjeringsråd og sammen med Tank sjef for 1. Departement (finanssaker). Statsråd 19. mai 1814, førstestatsråd. Avskjed 20. august 1814.

Rosenkrantz, Marcus Gjøe, sjef for Rigsbankens norske avdeling. Regjeringsråd og sjef for Rigsbankens norske avdeling. Statsråd 19. mai 1814, sjef for Rigsbankens norske avdeling. Formann i Komiteen for opplysningsvesenet 4. juni 1814, førstestatsråd og regjeringssjef 20. august 1814.

Sommerhielm, Mathias Otto Leth, amtmann. Regjeringsråd og sjef for 3. Departement (justissaker). Statsråd 19. mai 1814.

Collett, Jonas, amtmann. Regjeringsråd og sjef for 2. Departementet (indre anliggender). Statsråd 19. mai 1814.

Tank, Carsten Nielsen, grosserer. Regjeringsråd og sammen med Haxthausen sjef for 1. Departement (finanssaker). Statsråd 19. mai 1814. Avskjed 27. juli 1814.

Aall, Niels, brukseier. Regjeringsråd og sjef for 4. Departement (handels- og tollsaker). Statsråd 19. mai 1814.

Anker, Carsten Tank, verkseier. Regjeringsråd 28. februar 1814, sjef for 5. Departement (økonomisk forvaltning) 2. mars 1814. Statsråd 19. mai 1814. Deltok ikke i rådets møter, da han 28. februar var sendt til London i diplomatisk oppdrag.


Regentskapssekretær
- tittelen endret til statssekretær 19. mai 1814
Holten, Carl Henrik von, etatsråd. Regentskapssekretær 2. mars 1814, statssekretær 19. mai 1814. Avskjed 30. september 1814.

Fischer, Christian Emanuel, byråsjef. Konstituert statssekretær 1. oktober 1814.


Prins Christian Frederik hadde ønsket grev Carl J. W. von Schmettow, general og øverstkommanderende i Trondhjem, som utenriksminister. Schmettow hadde avslått, men sagt seg villig til å forhandle på prinsens vegne med svenske myndigheter utover våren. I denne egenskap møtte han i Strömstad 6. mars feltmarskalk Hans Henrik von Essen, sjef for den svenske vestkystarméen og siden 15. januar formelt svensk stattholder i Norge. Siden Schmettow ikke ønsket å påta seg oppgaven som utenriksminister, gjorde ikke Christian Frederik ytterligere forsøk på opprette et slikt embete i Norge. Ansvaret for utenrikspolitikken var derfor i sin helhet plassert hos Kongen da unionen med Sverige ble inngått samme høst.

Da Statsrådet i løpet av sommeren 1814 utviklet seg til å være et råd med egen forslagsrett, ble grunnlovens adgang til å tilkalle utenforstående til Statsrådets møter, flere ganger benyttet. Første gang var på Ladegaardsøens Hovedgaard (Bygdøy kongsgård) 6. juli 1814, da Statsrådet behandlet Preussens, Russlands, Storbritannias og Østerrikes ultimatum vedrørende unionen med Sverige. Foruten Statsrådets faste medlemmer, møtte godseier Peder Anker, oberst Diderik Hegermann, kommandør Jens Schou Fabricius og professor Georg Sverdrup - alle medlemmer av Riksforsamlingens presidentskap. Major Ludvig Fr. Brock og sjøkaptein Holstein deltok også.

Til statsrådsmøtene 7. og 8. juli 1814 ble sekretæren i Riksforsamlingens konstitusjonskomité, generalpolitidirektør Christian Adolph Diriks, innkalt.

27. juli 1814 søkte og fikk statsråd Carsten N. Tank avskjed.

I statsråd i Moss 13. august, det siste hvor kong Christian Frederik møtte, var følgende innkalt utenfra: Diriks, Sverdrup og sorenskriver Christian Magnus Falsen.

Kong Christian Frederik trakk seg nå tilbake til Bygdøy og overlot den utøvende makt til Statsrådet. Etter Haxthausens fratredelse 20. august 1814, overtok Rosenkrantz som førstestatsråd. 

Etter Tanks og Haxthausens avgang, ble 1. Departement styrt av en konstituert  departementssjef som ikke var medlem av Statsrådet:

Holst, Poul Christian, konstituert amtmann. Konstituert sjef for 1. Departement (finanssaker) 20. august 1814-7. oktober 1814.

Vogt, Jørgen Herman, assessor. Konstituert sjef for 1. Departement (finanssaker) 7. oktober 1814-27. november 1814.

Etter at kong Christian Frederik abdiserte og forlot Christiania 10. oktober 1814, forordnet Stortinget 13. oktober 1814 følgende som medlemmer av Statsrådet:

Hegermann, Diderik, oberst. Konstituert statsråd 13. oktober 1814-27. november 1814.

Fasting, Thomas, kommandørkaptein. Konstituert statsråd 13. oktober 1814-27. november 1814.

Statsrådsbevegelser i Regjeringsrådet/Statsrådet 1814:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1814      
06.07.1814     Peder Anker
- deltok
i Statsrådets møte
06.07.1814     Diderik Hegermann
- deltok
i Statsrådets møte
06.07.1814    

Jens S. Fabricius
- deltok
i Statsrådets møte

06.07.1814    

Ludvig Fr. Brock
- deltok
i Statsrådets møte

06.07.1814     Georg Sverdrup
- deltok
i Statsrådets møte
06.07.1814     Sjøkaptein Holstein
- deltok
i Statsrådets møte
07.07.1814     Christian A. Diriks
- deltok
i Statsrådets møte
08.07.1814     Christian A. Diriks
- deltok
i Statsrådets møte
27.07.1814 1. Departement Carsten Tank
- ut av regjering
 
13.08.1814     Christian A. Diriks
- deltok
i Statsrådets møte
13.08.1814     Georg Sverdrup
- deltok
i Statsrådets møte
13.08.1814     Christian M. Falsen
- deltok
i Statsrådets møte
14.08.1814 Førstestatsråd Frederik Haxthausen Marcus Rosenkrantz
20.08.1814 1. Departement Frederik Haxthausen
- ut av regjering
Poul Chr. Holst
- inn i departement,
konstituert
07.10.1814 1. Departement Poul Chr. Holst
- konstituert,
ut av departement
Jørgen Vogt
- inn i departement,
konstituert
13.10.1814     Diderik Hegermann
- inn i regjering,
forordnet
av Stortinget
13.10.1814     Thomas Fasting
- inn i regjering,
forordnet
av Stortinget
27.11.1814   Diderik Hegermann
- ut av regjering,
forordnet
av Stortinget
 
27.11.1814   Thomas Fasting
- ut av regjering,
forordnet
av Stortinget
 

Etter at Stortinget 4. november 1814 hadde akseptert unionen med Sverige, og grunnloven var blitt revidert deretter, ble  grev Hans Henrik von Essen 11. november 1814 innsatt som stattholder av den svenske visekongen i Norge, kronprins Carl Johan. Essen hadde formelt innehatt embetet siden 14. januar 1814.

De sittende medlemmene av prins Christian Frederiks statsråd av 2. mars 1814, ble samtidig stadfestet i sine embeter av kronprins Carl Johan. 18. november 1814 ble statsministeren og de nye statsrådene utnevnt av kronprins Carl Johan. De tiltrådte 27. november, dagen etter at Stortingets ekstraordinære sesjon var oppløst. Dette er senere betegnet som Det første Wedel-ministeriet, etter finansminister Herman Wedel Jarlsberg.

Til toppen