Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47531-47540 av 49771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helsingforsavtalen

  23.03.1962 Lov Utenriksdepartementet

  Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske område, og når det gjelder samferdsel og miljøvern.

  Se loven på lovdata.no

 • Beitelova

  16.06.1961 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Eigar og innehavar av husdyr skal syta for at husdyr ikkje kjem inn på område der eigaren eller innehavaren ikkje har rett til å la dyra vera. Same skyldnaden har den som for eigaren eller innehavaren har tilsyn med husdyr. Med husdyr meinar ein i

  Se loven på lovdata.no

 • Grannegjerdelova

  05.05.1961 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna ikkje er serskilt sagt.Gjerdehald ved offentleg veg og jarnveg går ikkje inn under lova. Lova

  Se loven på lovdata.no

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1961

  21.04.1961 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sak 1: Rikstrygdeverket og Bergen trygdekasse - Norsk Kommuneforbund (Frivillig lønnsnemnd)

  Rikslønnsnemndas kjennelser 1960

  21.04.1960 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sak 2: Statens velferdsråd for handelsflåten - Norsk Tjenestemannslag (Frivillig lønnsnemnd)

  Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

  19.06.1959 Lov Finansdepartementet

  For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

  Se loven på lovdata.no

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1959

  22.03.1959 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sak 1: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening Sak 2:

 • Yrkesskadetrygdloven

  12.12.1958 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om statens oppkrevere m.v.

  28.03.1958 Lov Finansdepartementet

  Enhver embets- eller tjenestemann som innkrever eller mottar penger for staten, eller som for øvrig står staten til regnskap for innbetaling, utbetaling, oppbevaring eller forvaltning av penger eller verdipapirer, er overfor staten ansvarlig for tap

  Se loven på lovdata.no

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1958

  22.03.1958 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sak 1: N.A.F. og Rederienes Arbeidsgiverforening - Det norske maskinistforbund Sak 2:

 • 1
 • 2
 • ...
 • 4750
 • 4751
 • 4752
 • 4753
 • 4754
 • 4755
 • 4756
 • 4757
 • 4758
 • ...
 • 4978