Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2024 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 18. desember 2018 og gjaldt i utgangspunktet fram til og med 2022.

2. november 2022 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Et godt samarbeid mellom partene, både trepartssamarbeid på samfunnsnivå og topartssamarbeid på arbeidsplassene er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet. IA-avtalens innsatsområde, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomheten. Det handler om et godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Virksomhetenes arbeid og innsats på disse områdene bidrar til å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legger til rette for inkludering.

Mål

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Det er to nasjonale mål for IA-avtalen:

  • Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet, og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

  • Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. 

Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Bransjeretting

Den bransje- og sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er viktig for utviklingen i avtalens nasjonale mål. Bransjer og sektorer har ulike utgangspunkt, utfordringer og utviklingstrekk, og vil bidra i ulik grad til å oppnå de nasjonale målene for IA-avtalen.

Innsatsen i IA-avtalen skal rettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen.

Innsatsområder

For å støtte opp under målene i IA-avtalen, gjennomføres det satsinger for forebygging av sykefravær og frafall og målrettet innsats mot lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

Virkemidler

Virkemidler og tiltak i IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

  • Det gjennomføres en arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider formidler kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Hele arbeidslivet har tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Det gjennomføres forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som tidligere har hatt utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det er også innført en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Sykelønn

Det foreslås ikke endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.