Beredskap i energisektoren

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for Norges kraftforsyning.

Kraftmast mot gul himmel
Foto: N. Mirkovic/Unsplash

Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er beredskapsmyndighet etter energiloven kapittel 9. Les mer om dette her. NVE leder Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som består av NVE og større kraftprodusenter, nettselskaper og fjernvarmeselskaper som har klassifiserte anlegg etter kraftberedskapsforskriften.

Statnett er tildelt konsesjon for å være systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Les mer om dette her. Som systemansvarlig har Statnett ansvaret for drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft, i tillegg til ansvar for at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk av kraft. Statnett skal ivareta forsyningssikkerheten, ha nødvendig beredskap for ulike feilsituasjoner, samt sørge for riktig dimensjonerte og vedlikeholdte anlegg. Ved problemer av kortere varighet med å balansere forbruk og tilgjengelig kapasitet (effektknapphet) har Statnett som systemansvarlig fullmakt til å treffe nødvendige tiltak. Dette gjelder også i situasjoner der det kan bli knapphet på energi. I svært anstrengte kraftsituasjoner har Statnett ansvar for å ta i bruk ulike virkemidler for å sikre kraftbalansen for å unngå rasjonering, etter godkjenning av NVE.

Olje- og energidempartementet kan fatte vedtak om å iverksette rasjonering dersom det på grunn av ekstraordinære forhold er knapphet på elektrisk energi (langvarig energiknapphet) og det ut fra allmenne hensyn er påkrevet for å sikre at energien blir best mulig utnyttet. NVE er rasjoneringsmyndighet i Norge og har ansvaret for planlegging og administrativ gjennomføring av tiltak. Rasjonering kan være tvangsmessig utkobling av forbruk og rekvirering av produksjon. Ved rasjonering skal tilgjengelig energi prioriteres til liv og helse, vitale samfunnsinteresser, samt næringsliv og berørte økonomiske interesser. Nettselskapene er pålagt å ha rasjoneringsplaner slik at de har oversikt over virksomheter som skal prioriteres.

Vassdragsmyndigheten ved NVE har det operative ansvaret for å forebygge skade som følge av brudd på dammer og andre vassdragsanlegg. Les mer om dette her. NVE har ansvar for å føre tilsyn med dammer, for å påse at tiltakshavere planlegger, bygger og driver slik at sikkerheten for mennesker, miljø og eiendom blir ivaretatt, og at det utarbeides beredskapsplaner for å håndtere unormale hendelser.