Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool Spot og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, og integrert i kraftmarkedet i Europa.

I 1990 fikk Norge ny energilov som åpnet for å konkurranseutsette kraftmarkedet. Dette betydde blant annet at norske forbrukere var blant de første i verden som fritt kunne velge strømleverandør. Muligheten til å velge strømleverandør på grunnlag av pris eller andre relevante hensyn åpnet opp for konkurranse mellom kraftleverandørene.

Etter at de andre nordiske landene også liberaliserte sine energilover ble Nordpool opprettet i 1996. Dette var den første kraftbørsen i verden der man kunne handle kraft på tvers av landegrenser. I dag er Norge del av et felles nordisk kraftmarked med Sverige, Danmark og Finland, som igjen er integrert i det europeiske kraftmarkedet via orverføringsforbindelser til Tyskland, Nederland, Estland, Polen og Russland.

Disse utenlandsforbindelsene gjør at strømmen kan brukes der det er størst behov. Kraftutvekslingen er organisert med det formål at kraften til enhver tid skal gå fra områder med lav pris til områder med høy pris. For eksempel når det regner lite og er kaldt i Norge er etterspørselen høy og produksjonen lav. Da øker strømprisen her og det vil ofte være mulig å importere billigere kraft fra utlandet. Når produksjonen er høy og etterspørselen er lav i Norge kan vi selge kraft til utlandet hvor prisen ofte vil være høyere enn her hjemme.

Elektrisk strøm skiller seg fra andre varer ved at den egner seg dårlig til lagring. Derfor må det til enhver tid være eksakt balanse mellom produksjon og forbruk. I den markedsbaserte kraftomsetningen settes kraftpriser hver dag som gir planlagt balanse mellom samlet produksjon og forbruk for timene i det neste døgnet.

Markedsprisen på kraft fastsettes på Nord Pool Spot og er et resultat av tilbud og etterspørsel. Variasjoner i nedbør og temperatur bidrar til at kraftprisene kan variere mye; både over døgnet, og gjennom sesonger og år. Prisene er også avhengige av overføringsforholdene, mellom områder og land internt i Norden og mellom Norden og resten av Europa. Siden det i perioder er overføringsbegrensninger i nettet kan kraftprisene variere mellom de ulike områdene.

På Nord Pool Spot kjøpes og selges store kraftvolum og aktører er kraftprodusenter, kraftleverandører, meglere, energiselskaper og store forbrukere. I sluttbrukermarkedet er det den enkelte forbrukere som inngår avtale om kjøp av kraft fra en fritt valgt kraftleverandør. Forbrukerrådet har med bistand fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Konkurransetilsynet laget nettsiden strømpris.no. Siden gir oversikt over strømpriser og mulighet til å bytte leverandør.

Den totale strømregningen husholdninger og bedrifter mottar består av flere deler: I tillegg til råvaren elektrisk kraft (strømprisen), kommer tilknytning til og bruk av overføringsnettet (nettleie), forbruksavgift på elektrisk kraft (elavgift) og merverdiavgift. I tillegg kommer også et påslag som er øremerket Energifondet (Enova), samt betaling for elsertifikater.