6. Reint vatn og gode sanitærforhold

Sikre berekraftig vassforvaltning og tilgang til vatn og gode sanitærforhold for alle

Illustrasjon for bærekraftsmål 6: Reint vatn og gode sanitærforhold

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

6.1) Innan 2030 sørgje for likeverdig tilgang til trygt drikkevatn til ein overkomeleg pris for alle

6.2) Innan 2030 sørgje for tilgang til tilstrekkelege og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særleg vekt på behova til jenter og kvinner og personar i utsette situasjonar

6.3) Innan 2030 sørgje for betre vasskvalitet ved å redusere forureining, avskaffe avfallsdumping og mest mogleg avgrense utslepp av farlege kjemikaliar og materiale, halvere prosenten ubehandla spillvatn og i vesentleg grad auke gjenvinning og trygg ombruk på verdsbasis

6.4) Innan 2030 vesentleg betre utnyttinga av vatn i alle sektorar og sikre berekraftig uttak av og tilgang til ferskvatn for å bøte på vassmangel og i vesentleg grad redusere talet på personar som blir ramma av vassmangel

6.5) Innan 2030 innføre integrert forvaltning av vassressursar på alle nivå, mellom anna gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

6.6) Innan 2020 verne og byggje opp att vassrelaterte økosystem, inkludert fjell, skogar, våtmarker, elvar, vassførande bergartar og innsjøar

6.a) Innan 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtta til å byggje opp kapasitet i utviklingsland innanfor verksemd og program som er knytte til vass- og sanitærforhold, mellom anna teknologi for vassoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vassressursar, behandling av avløpsvatn, gjenvinning og ombruk

6.b) Støtte og styrkje medverknad frå lokalsamfunn for å betre forvaltninga av vass- og sanitærforhold

Nesten 90 prosent av befolkningen i Norge er tilknyttet større vannforsyningssystem som leverer trygt drikkevann. Øvrige del av befolkningen er tilknyttet små vannforsyningssystemer eller har privat enkeltvannforsyning uten rapporteringsplikt. Til tross for at det i hovedsak leveres trygt drikkevann, utgjør gammelt og dårlig ledningsnett en stor utfordring som vil kunne svekke situasjonen vesentlig dersom ikke utbedringstakten økes. I tillegg er leveringssikkerheten enkelte steder truet på grunn av utilfredsstillende reservevannsløsninger. Utslipp av farlige stoffer som kan påvirke drikkevannet, er strengt regulert. Omfattende regulering av avfallshåndtering bidrar også til å beskytte vannforekomster.

Andelen av befolkningen som er tilknyttet avløpsløsninger med urensete utslipp er svært liten (under 2 prosent, og andelen er synkende). Også på avløpssiden er dårlig ledningsnett en utfordring. Utskiftningstakten er her enda lavere enn for drikkevann og krever følgelig tilsvarende handling for å unngå at avløpsvann på avveie skal forurense drikkevannet. Enkelte steder er det behov for å forbedre situasjonen for spredt avløp for å unngå at drikkevannskilder forurenses. Dette er kartlagt i vannforvaltningsplanene etter vannforskriften. Tiltakene må følges opp for å unngå en forverring av drikkevannssituasjonen. Gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner skal sikre god kjemisk og økologisk tilstand i de fleste vannforekomster innen 2033.

Tilgangen på vann er meget god i Norge. Enkelte steder er det begrensinger i kapasitet og standard på det lokale ledningsnettet for vann og avløp. Selv i situasjonen med uvanlig lite nedbør sommeren 2018, var det kun knapphet på vann i noen mindre private vannforsyninger.

Internasjonalt støtter Norge aktiviteter i en rekke land for å bedre tilgang til trygt drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Hovedinnsatsen er rettet inn mot tiltak for å støtte tilgang til vann, sanitær og hygiene gjennom humanitære organisasjoner. Videre deltar Norge i aktiviteter rettet inn mot utvikling av mekanismer for felles forvaltning av grenseoverskridende vassdrag.

Tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er avgjørende for god folkehelse. Mangel på dette bidrar også til å holde barn og særlig jenter borte fra skolen.

Kamp om knappe vannressurser rammer i dag om lag 2 milliarder mennesker. Det er generelt mindre tilgang på rent vann og gode sanitære forhold i rurale områder.

Norges innsats opp mot mål 6 er i de fleste tilfeller knyttet direkte til innsats på andre områder som helse, utdanning, utvikling på landsbygda, og humanitær bistand. Norske organisasjoner deltar aktivt i dette arbeidet. Norge arbeider også med å fremme bærekraftig forvaltning av og samarbeid om grenseoverskridende vannressurser som Nilen og elvene i Himalayaområdet.

Norges satsing på å bevare tropiske skoger bidrar også til å beskytte drikkevannskilder. Regnskogen i Kongo-bassenget og Etiopia er viktig for drikkevannsforsyningen i Afrika og regnskogen i Amazonas beskytter viktige vannkilder i Sør-Amerika.