12. Ansvarleg forbruk og produksjon

Sikre berekraftige forbruks- og produksjonsmønster

Illustrasjon for bærekraftsmål 12: Ansvarleg forbruk og produksjon

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

12.1) Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for berekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltek, men slik at dei utvikla landa går føre, samtidig som ein tek omsyn til utviklingsnivået og moglegheitene til utviklingslanda

12.2) Innan 2030 oppnå berekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursar

12.3) Innan 2030 halvere matsvinn per innbyggjar på verdsbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukarar, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeda, inkludert svinn etter innhausting

12.4) Innan 2020 oppnå ei meir miljøvenleg forvaltning av kjemikaliar og alle former for avfall gjennom heile livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtekne rammeverk, og vesentleg redusere utslepp av kjemikaliar og avfall til luft, vatn og jord for mest mogleg å avgrense skadeverknadene for folkehelsa og for miljøet

12.5) Innan 2030 redusere avfallsmengda vesentleg gjennom førebygging, reduksjon, attvinning av materiale og ombruk

12.6) Stimulere selskap, særleg store og fleirnasjonale selskap, til å ta i bruk berekraftige metodar og integrere informasjon om si eiga berekraft i rapporteringsrutinane sine

12.7) Fremje berekraftige ordningar for offentlege innkjøp, i samsvar med politikk og prioriteringar i dei enkelte landa

12.8) Innan 2030 sikre at alle menneske i heile verda har relevant informasjon om og forståing av berekraftig utvikling og eit levesett som er i harmoni med naturen

12.a) Støtte utviklingslanda i å styrkje den vitskaplege og tekniske evna si til å innføre meir berekraftige forbruks- og produksjonsmønster

12.b) Utvikle og innføre metodar for å måle effekten av berekraftig reiseliv som skaper arbeidsplassar og fremjar lokal kultur og lokale produkt

12.c) Redusere ineffektive subsidiar til fossilt brensel ved å fjerne marknadsvridingar som oppmuntrar til overforbruk, i samsvar med nasjonale forhold, mellom anna ved å leggje om skattar og avgifter og avvikle skadelege subsidiar der dei finst, slik at konsekvensane for miljøet blir avdekte, samtidig som ein fullt ut tek omsyn til særlege behov i utviklingslanda og situasjonen der, og avgrensar skadelege konsekvensar for utviklinga deira mest mogleg og på ein måte som vernar dei fattige og dei lokalsamfunna som blir påverka

Mål 12 om bærekraftig forbruk og produksjon omfatter en rekke utfordringer som står sentralt i Norges miljø- og bærekraftsinnsats. Temaet er nært knyttet til omstillingen av Norge til et samfunn med lave utslipp, og til målet om å forvalte ressursene vi rår over på en god måte. Regjeringen vil legge fram en nasjonal strategi for sirkulær økonomi der effektiv og bærekraftig forvaltning av ressurser står sentralt. Norge har lover og virkemidler som skal sikre god forvalting av naturressurser på land og til havs, samt fremme en mer en effektiv ressursbruk. Siden 1970-tallet har forurensing fra farlige kjemikalier og avfall blitt betydelig redusert i Norge. Arbeidet skjer dels med vedvarende streng regulering etter forurensningsloven og produktkontrolloven, og dels gjennom prosesser under EØS-avtalen og globale konvensjoner. Materialgjenvinning av avfall har økt de siste tiårene. Farlig avfall blir samlet inn og håndtert særskilt.

Det er viktig for Norge å redusere matsvinn. Nesten en tredel av maten som produseres i verden blir ikke spist. Mindre matsvinn vil gjøre mer mat tilgjengelig for verdens voksende befolkning og gi mindre press på miljøet. Norske myndigheter har sammen med matprodusenter og matvarebransjen signert en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn.

 

Forbruket går opp i alle land. En av de store forskjellene mellom utviklede land og utviklingsland er i hvordan forurensning og avfall håndteres. Norge arbeider under de globale kjemikaliekonvensjonene for å beskytte helse og miljø i utviklingsland og å redusere forurensning som fraktes over hele jorda med vind- og havstrømmer.

De nordiske landene har blitt enige om å samarbeide om bærekraftig produksjon og forbruk.

Norge støtter andre lands arbeid med å nå bærekraftsmål 12 gjennom for eksempel FNs partnerskap for grønn økonomi. Bærekraftig produksjon og forbruk er nært knyttet til innsatsen for å bekjempe globale klimaendringer. Norge samarbeider med privat sektor om at produksjon av råvarer ikke skal føre til avskoging i tropiske skogland.