Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Illustrasjon for bærekraftsmål 12: Ansvarleg forbruk og produksjon

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

12.1 Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter.

12.2 Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

12.3 Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.

12.4 Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.

12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6 Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.

12.a Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

12.b Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

12.c Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med forholdene i de enkelte land, herunder ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig som det tas fullt ut hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige konsekvenser for deres utvikling begrenses mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene.

Mål 12 om bærekraftig forbruk og produksjon omfatter en rekke utfordringer som står sentralt i Norges miljø- og bærekraftsinnsats. Temaet er nært knyttet til omstillingen av Norge til et samfunn med lave utslipp, og til målet om å forvalte ressursene vi rår over på en god måte. Norge har lover og virkemidler som skal sikre god forvalting av naturressurser på land og til havs, samt fremme en mer en effektiv ressursbruk. Siden 1970-tallet har forurensing fra farlige kjemikalier og avfall blitt betydelig redusert i Norge. Arbeidet skjer dels med vedvarende streng regulering etter forurensningsloven og produktkontrolloven, og dels gjennom prosesser under EØS-avtalen og globale konvensjoner. Materialgjenvinning av avfall har økt de siste tiårene. Farlig avfall blir samlet inn og håndtert særskilt.

Det er viktig for Norge å redusere matsvinn. Nesten en tredel av maten som produseres i verden blir ikke spist. Mindre matsvinn vil gjøre mer mat tilgjengelig for verdens voksende befolkning og gi mindre press på miljøet. Norske myndigheter har sammen med matprodusenter og matvarebransjen signert en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn.

Forbruket går opp i alle land. En av de store forskjellene mellom utviklede land og utviklingsland er i hvordan forurensning og avfall håndteres. Norge arbeider under de globale kjemikaliekonvensjonene for å beskytte helse og miljø i utviklingsland og å redusere forurensning som fraktes over hele jorda med vind- og havstrømmer.

De nordiske landene har blitt enige om å samarbeide om bærekraftig produksjon og forbruk.

Norge støtter andre lands arbeid med å nå bærekraftsmål 12 gjennom for eksempel FNs partnerskap for grønn økonomi. Bærekraftig produksjon og forbruk er nært knyttet til innsatsen for å bekjempe globale klimaendringer. Norge samarbeider med privat sektor om at produksjon av råvarer ikke skal føre til avskoging i tropiske skogland.

Til toppen