Kampfly til Forsvaret

Historie og plan - F-35

Hva har skjedd så langt i anskaffelsen av F-35? Hva er planen videre? Her finner du en oversikt over den norske prosessen, sammen med linker til viktige bakgrunnsdokumenter.

Skisse

Norge har bidratt til utviklingen av F-35 siden 2002 da vi ble medlemmer av utviklingsprogrammet, kjent som SDD-fasen (System Development and Demonstration.) Her har Norge bidratt med 125 millioner dollar, en sum som ikke har endret seg selv om de amerikanske utviklingskostnadene har gått opp. Medlemskap i dette programmet forplikter ikke landene til kjøp av F-35, og det var først etter at Norge hadde gjennomført en konkurranse mellom ulike tilbydere i 2008 at F-35 ble valgt som Norges fremtidige kampfly.

Valg av nytt kampfly - 2006-2009

Kampfly

Den norske kampflykonkurransen startet i 2005 med utsendelse av en såkalt "Request for Information" til ulike kampflyprodusenter. Formålet med denne var å få en oversikt over hvilke alternativer som fantes på markedet. Deretter ble det i 2006 utviklet en konseptuell løsning som ledet frem til en beslutning om at det skulle anskaffes nye bemannede kampfly som en erstatning for dagens F-16. Deretter gjennomførte Forsvaret en grundig prosess, støttet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og E-tjenesten, som klarla hvilke krav Norge burde stille til de nye kampflyene. Basert på dette ble det i 2008 sendt ut en "Request for Binding Information" som ble vurdert av en rekke ulike ekspertgrupper og med hjelp av flere ulike analyseverktøy og prosesser. Konklusjonen fra denne prosessen ble beskrevet i den utvidede anskaffelsesløsningen for nye kampfly som ble lagt frem i slutten av 2008. Denne lå til grunn for daværende regjerings valg av F-35, og en proposisjon til Stortinget med anbefaling om at en innledet forhandlinger om kjøp av F-35.

Under finner du linker til de sentrale dokumentene i denne delen av prosessen.

- Konseptuell løsning (2006) Vurderte hvorvidt Norge hadde behov for kampfly i fremtiden, hva slags oppgaver de skulle løse, og hvilke generelle rammer som burde legges til grunn for anskaffelsen.

- Utvidet fremskaffelsesløsning Presenterte konklusjonene fra ekspertgruppene som hadde bidratt i evalueringen av de ulike alternativene. Dokumentet konkluderte med en anbefaling om valg av F-35 som Norges fremtidige kampfly.

St.prp. nr. 36 (2008-2009) Bygger på konklusjonene i den utvidede fremskaffelsesløsningen, og ber om tilslutning til at Forsvaret innleder forhandlinger om kjøp av F-35.

Planen videre

Anskaffelsesplan

Per 2017 har Stortinget gitt fullmakt til anskaffelse av 40 av de 52 flyene som planlegges anskaffet. Norge har forpliktet seg over partnerskapet for alle disse.  Disse fire flyene ga Stortinget fullmakt til å anskaffe gjennom behandlingen av Prop. 110S (2010-2011) i juni 2011, og er i drift på Luke Air Force Base i Arizona hvor de brukes i treningen av norske flygere sammen med de tre første flyene fra hovedleveransen.

De tre første norske F-35 som skulle til Norge ankom i november 2017, og begynner forberedelsene til operativ tjeneste. Deretter vil Forsvaret etter planen kunne etablere en såkalt "første operativ evne" med F-35 i 2019, etter at en har bygget opp et tilstrekkelig antall fly, flygere, teknikere og våpen til at det er mulig å løse oppdrag med F-35. Full operativ evne er planlagt for 2025. Da skal alle 52 fly, samt alt av personell, utstyr, våpen og trening være på plass og klart til bruk.

Den gjeldende anskaffelsesplanen for norske F-35 ble vedtatt i Stortinget som en del av behandlingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 73 S (2011-2012). Her finner du mer informasjon om planene for innføringen av F-35. Som en del av denne planen vil Forsvarsdepartementet komme tilbake til Stortinget årlig for å be om fullmakt til en ny årsleveranse av fly. Dette skjer gjennom de årlige budsjettproposisjonene, og den siste av disse var Prop. 1 S 2017-2018. Her presenteres også de siste og mest oppdaterte kostnadstallene for kampflyanskaffelsen. Her kan du lese mer om kampflykostnadene.