Innspill til bo trygt hjemme-reformen

Regjeringen skal i løpet av 2023 legge frem en stortingsmelding om Bo trygt-reformen. Innspillene til denne er nå oppsummert og analysert i en egen rapport.

Helse- og omsorgsministeren inviterte til å komme med innspill til stortingsmeldingen, og arrangerte i den forbindelse fire regionale innspillsmøter i august/september 2022. Møtene ble arrangert i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Bygge videre på tidligere arbeid

Mange kommuner er godt i gang med et helhetlig plan- og utviklingsarbeid, blant annet gjennom arbeidet med Leve hele livet. Vi vil bygge videre på dette og utvide grunnlaget for en ny og fremtidsrettet eldrepolitikk gjennom disse fire innsatsområdene: 

 • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
 • Levende lokalsamfunn
 • Boligtilpasning og planlegging
 • Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Brukere, pårørende, ansatte og yrkesorganisasjoner, kommunene, frivilligheten, fag- og forskningsmiljøer skal ha en helt sentral rolle i utviklingen av denne reformen.

Regionale dialogmøter om Bo trygt hjemme-reformen

I arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen har det blitt gjennomført fire regionale dialogmøter høsten 2022. Innspillene er oppsummert og analysert og foreligger i en egen rapport fra Comte Bureau AS (PDF).

Dialogmøtene ble holdt i Hamar, Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Totalt 177 pårørende, eldre, ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt representanter fra ulike frivillige og private organisasjoner deltok på møtene og ga sine innspill til reformen.

I de regionale dialogmøtene ble deltakerne delt i blandede grupper på 3-6 personer som vekslet mellom individuelt og gruppevis arbeid. Gjennomgående oppgaver for alle dialogmøtene var å svare på hva som er viktig for at eldre mennesker skal kunne bo trygt hjemme lenger og komme med forslag til hva som kan gjøres for å nå et slikt mål. Resultatene fra Comte Bureau AS peke på tre grunnleggende behov som bør ivaretas:

 • En tilhørighet til lokalsamfunnet
 • God oversikt over hva som bør gjøres, og hvordan
 • Å føle seg nyttig for andre menneske

Videre tok hvert møte for seg et av de fire innsatsområdene i reformen:

 • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
 • Levende lokalsamfunn
 • Boligtilpasning og planlegging
 • Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Målet med møtene har vært å gi deltakerne mulighet til å fortelle om hva som er viktig for dem, hva de mener er de største utfordringene på de ulike områdene og komme med konkrete forslag til forbedringer av statlig og kommunal innsats.

Denne prosessen har gitt regjeringen verdifulle innspill, erfaringer og forslag til tiltak.

Vi ønsker å høre dine innspill. Send oss epost til postmottak@hod.dep.no og merk gjerne eposten "Innspill bo trygt hjemme-reformen". 

Et sentralt mål for regjeringen er at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en reform som skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme.

Arbeidet med reformen koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet, men innholdet i reformen vil bli utformet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktssdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen tar sikte på fremleggelse av en stortingsmelding i løpet av 2023.