Innspill til bo trygt hjemme-reformen

Regjeringen skal i løpet av 2023 legge frem en stortingsmelding om Bo trygt-reformen og inviterer til å komme med innspill til denne.

Helse- og omsorgsministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og har i den forbindelse arrangert fire regionale innspillsmøter i august/september 2022. Møtene ble arrangert i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Bygge videre på tidligere arbeid

Mange kommuner er godt i gang med et helhetlig plan- og utviklingsarbeid, blant annet gjennom arbeidet med Leve hele livet. Vi vil bygge videre på dette og utvide grunnlaget for en ny og fremtidsrettet eldrepolitikk gjennom disse fire innsatsområdene: 

  • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • Levende lokalsamfunn
  • Boligtilpasning og planlegging
  • Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Brukere, pårørende, ansatte og yrkesorganisasjoner, kommunene, frivilligheten, fag- og forskningsmiljøer skal ha en helt sentral rolle i utviklingen av denne reformen.

Innspillsmøtene

Vi har derfor arrangert fire innspillsmøter hvor deltakerne blant annet fikk mulighet til å fortelle

  • hva de mener er de største utfordringene på de ulike innsatsområdene,
  • hva som kan gjøre det trygt å bo lenger hjemme,
  • hvordan det kan legges bedre til rette for eldres deltakelse i sivilsamfunnet,
  • hvordan vi kan stimulere til å dra nytte av eldres erfaring og kompetanse i større grad enn i dag,
  • og komme med forslag til forbedringer av statlig og kommunal innsats på innsatsområdene.

Vi ønsker oss innspill for å få frem gode ideer og nye løsninger og vurdere om det bør gjøres endringer i statlige virkemidler som kan gjøre det trygt å bo hjemme lenger.

Vi ønsker å høre dine innspill. Send oss epost til postmottak@hod.dep.no og merk gjerne eposten "Innspill bo trygt hjemme-reformen". 

Et sentralt mål for regjeringen er at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en reform som skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme.

Arbeidet med reformen koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet, men innholdet i reformen vil bli utformet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktssdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen tar sikte på fremleggelse av en stortingsmelding i løpet av 2023.