Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som yter tannhelsetjenester til deler av befolkningen etter lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor som tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen.

En tannlege og en pasient
Foto: Mostphotos

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til gitte grupper i lovens § 1-3.

Gruppene er:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret*
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

* Denne gruppen betaler en egenandel. Egenbetalingen skal ikke være høyere enn 25% av departementets fastsatte takster (inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider).

I tillegg gis noen grupper gratis tannhelsehjelp basert på Stortingets budsjettvedtak. Dette gjelder personer utsatt for tortur/overgrep og med odontofobi, innsatte i fengsel og personer med rusmiddelproblem eller -avhengighet.

Ytelser til voksne

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.

Fylkeskommunen skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud.

Fylkeskommunen skal også sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen er pålagt et samordningsansvar for den offentlige (fylkeskommunale) tjenesten og privat sektor.

Odontologiske kompetansesentre

Det finnes i tillegg fem regionale odontologiske kompetansesentre. Fylkeskommunene er ansvarlige for disse kompetansesentrene, som driftes gjennom statlige tilskudd.

Kompetansesentrene skal styrke spesialisttilbudet til pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og skal sikre at det også finnes en desentralisert spesialistutdanning av tannleger.

Kompetansesentrene har dessuten har en særskilt rolle opp mot forskning og fagutvikling på tannhelsefeltet.

Sykdomstilstander i munnhulen

Personer med gitte lidelser og/eller sykdomstilstander i munnhulen kan få offentlig finansierte tannhelsetjenester etter folketrygdens regelverk.

Størstedelen av tannbehandling med trygdefinansiering blir utført i privat sektor. Flertallet av pasienter i privat sektor er voksne betalende pasienter samt yngre pasienter som mottar kjeveortopedisk behandling.

Det er fri prissetting i privat sektor og det innebærer at kostnadene for utført behandling ikke samsvarer med departementets fastsatte takster.

Den unge voksengruppen (21 til 24 år)

Gjennom budsjettforlik med SV har det offentlige tannhelsetilbudet til unge voksne blitt styrket i 2022 og 2023.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å legge om det fylkeskommunale tannhelsetilbudet til unge voksne, slik at personer fra 21 til 24 år får samme tilbudet som dem som er 19 til 20 år med rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten.

Tannhelseutvalg oppnevnt i 2022

I august 2022 utnevnte Helse- og omsorgsdepartementet et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet.

Utvalget er i mandatet bedt om å utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester i tråd med Hurdalsplattformen.

Utvalget ledes av tidligere fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune, Evy-Anni Evensen, og skal levere sin utredning (NOU) innen utgangen av juni 2024.