Om inntektssystemet

Hurtiginfo kommuneøkonomi:Nysaldert budsjett 2021 og Saldert budsjett 2022

Stortinget har nå vedtatt rammetilskuddet for kommuner og fylkeskommuner for 2022, og endringer i rammetilskuddet for 2021. Under omtales de siste justeringene i rammetilskuddet for 2021 og endringene i rammetilskuddet for 2022 sammenlignet med Regjeringen-Solbergs forslag til statsbudsjett. I tillegg omtales utbetaling av tidligere vedtatt bevilgninger i 2021.

Stortingets vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2021

Stortinget vedtok 13. desember 2021 nysaldert budsjett for 2021, jf. Innst. 72 S (2021-2022).

Stortinget vedtok 7. desember 2021 økte vaksinasjonsmidler til kommunene, jf. Prop. 244 S (2020-2021) og Innst. 42 S (2021-2022).

Bevilgningsøkningene utbetales 23. desember 2021.

Følgende vedtak berører rammetilskuddet:

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

Koronapandemien – tilleggsbevilgning til kommunene for 2. halvår

Smittespredningen tok seg opp med en ny topp i september, og det er observert ny smitteøkning i november. Behovet for kommunene har dermed vart lenger enn lagt til grunn ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2021. Økt beredskap i en normal hverdag har krevd mer av kommunale tiltak gjennom høsten. Det bevilges derfor en tilleggsbevilgning til kommunene på 750 millioner kroner. Bevilgningen fordeles delvis etter kostnadsnøkkelen, og delvis til kommuner med særskilt store behov.

Koronapandemien – kommunale merutgifter i forbindelse med gjennomføring av stortingsvalget

Årets stortingsvalg medførte ekstra arbeid for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Merutgiftene omfattet beredskapsavtaler, administrative merutgifter, materiell, utstyr og økt bemanning, blant annet for å sikre tilstrekkelig avstand ved stemmegivingen. Det har vært nødvendig å etablere egne lokaler/mobile stemmemottak for velgere i karantene. Det bevilges nå 50 mill. kroner til dekning av kommunenes merutgifter i forbindelse med valggjennomføringen.

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for administrasjon og miljø.

Kommunale merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser

Som en oppfølging av Stortingets vedtak nr. 4, 21. oktober 2021 økes rammetilskuddet til kommunene med 100 mill. kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser. Midlene vil blir fordelt særskilt til kommunene i fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, samt Røros kommune i Trøndelag, dvs. de samme kommunene som er omfattet av forslaget om ekstra utbetaling av bostøtte i Prop. 8 S (2021–2022).

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp blant berørte kommuner.

 

Takst for rh-immunisering

I takstforhandlingene med Legeforeningen 2021 ble det avtalt å opprette en takst for rh-immunisering med virkning fra 1. september 2021. Dette er en oppgave som flyttes fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene og jordmødrene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Innbyggertilskuddet økes med 350 000 kroner.

Fordelingen baseres på fordelingen av den særskilte fordelingen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2021.

 

Avvikling av nasjonalt system for massetesting

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 100 mill. kroner som følge av etableringen av et nasjonalt system for massetesting. Det nasjonale systemet for massetesting ble avviklet den 1. oktober 2021. Det var ved ordningens utløp rapportert inn tester svarende til en samlet kostnad på i underkant av 29,5 mill. kroner for kommunene. På denne bakgrunn reduseres bevilgningen på posten med i overkant av 70,5 mill. kroner.

 

Vaksinasjonsmidler

Det bevilges 528 millioner kroner til koronavaksinasjon og influensavaksinasjon i kommunene. Beløpet inkluderer beredskap. Midlene er fordelt etter antall innbyggere per 1.1.2021 i ulike aldersgrupper: 99,2 mill. kroner etter antall innbyggere 12–17 år, 99,5 mill. kroner etter antall innbyggere 18 år og over og 329,3 mill. kroner etter antall innbyggere 65 år og over. Det vises til Prop. 244 S (2020-2021) og Innst. 42 S (2021-2022) for nærmere omtale.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

Fylkesveiferjesamband

I revidert nasjonalbudsjett ble innbyggertilskuddet økt med 137,5 mill. kroner for å legge til rette for en reduksjon i ferjetakstene på 25 prosent fra 1. juli 2021. Det har i ettertid vist seg at beløpet var for lavt, siden noen ferjesamband ikke var med i oversikten som ble brukt til å beregne de samlede billettinntektene i fylkeskommunale ferjesamband. På bakgrunn av dette økes bevilgningen i 2021 med 16,1 mill. kroner. Midlene fordeles på samme måte som tidligere, det vil si etter fylkeskommunenes andel av de estimerte billettinntektene 16,1 mill. kroner.

 

Koronapandemien – kompensasjon kollektivtransport

Det bevilges 250 mill. kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for inntektsbortfall i kollektivtransporten som følge av koronapandemien. Midlene fordeles ut fra opplysninger fra fylkeskommunene om nedgangen i billettinntekter i det enkelte fylke. Bevilgningen utbetales som et forskudd på kompensasjon for forventet inntektstap i 2022.

 

Stortingets budsjettvedtak for 2022

Stortinget vedtok 16. desember 2021 inntektsrammene for kommunesektoren i 2022, herunder rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2022, jf. Innst. 16 S (2021-2022) fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Under gjøres det rede for endringer sammenlignet med Prop. 1 S (2021-2022) – Regjeringen Solbergs budsjettforslag.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

Vekst i frie inntekter

Kommunene får en økning i vekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner i 2022 i forhold til Prop. 1 S (2021-2022). Økningen fordeles etter samlet kostnadsnøkkel.

 

Tilskudd per grunnskole

Det innføres et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole. Tilskuddet gis med en særskilt fordeling basert på tall over antall grunnskoler i kommunene i skoleåret 2021/2022 og finansieres med et likt beløp per innbygger innenfor innbyggertilskuddet til kommunene.

 

Barnevernsreformen

Det er avdekket enkelte feil i grunnlagsdataene som lå til grunn for den særskilte fordelingen av kompensasjonen til kommunene for ansvarsovertaking i barnevernet i Prop. 1 S (2021–2022). Dette skyldes i hovedsak at utgifter i en del interkommunale samarbeid i noen tilfeller har blitt henført vertskommunen for samarbeidet og ikke omsorgskommunen. Dette vil bli rettet opp og en korrigert særskilt fordeling av halve kompensasjonen til kommunene vil bli lagt til grunn for utbetalinger av rammetilskudd i 2022. Regjeringen vil forlenge overgangsperioden for kompensasjon for ansvarsovertaking i barnevernet med ett år, slik at halvparten av kompensasjonen for barnevernsreformen gis en særskilt fordeling t.o.m. 2024.

 

Differensiert arbeidsgiveravgift

I Prop. 1 S (2021-2022) ble det foreslått endringer i soner for arbeidsgiveravgift for 11 kommuner, inkludert gamle kommuner som er del av nye kommuner. I forbindelse med forhandlingene med ESA får ytterligere tre kommuner, Utsira, Kvitsøy og gamle Midsund (som nå er en del av Molde), endret sone slik at de får en endring i arbeidsgiveravgiften. Provenyvirkning samlet sett for disse kommunene er redusert avgift på 2,6 mill. kroner i 2022. For at dette skal være nøytralt for kommunesektoren, reduseres samlet rammetilskudd med tilsvarende beløp. Sammenlignet med Gul bok 2022 reduseres rammetilskuddet med 2,6 mill. kroner. Til sammen gir det en samlet reduksjon av rammetilskuddet med 5,2 mill. kroner i 2022.

 

Redusert maksimalpris i barnehagen

Regjeringen har som mål å redusere maksimalprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket. Regjeringen vil derfor følge opp målet fra Hurdalsplattformen ved å redusere maksimalprisen i barnehage til verdien av 1 750 kroner (2005-kroner). Det tilsvarer om lag 3 050 kroner i 2022 justert med kommunal deflator. Maksimalprisen i barnehage fastsettes til 3 050 kroner fra 1. august 2022. Prisen reduseres dermed med 265 kroner per måned sammenlignet med forslaget om maksimalpris fra 1. januar i Prop. 1 S (2021–2022). Kommunene kompenseres for dette gjennom en økning i rammetilskuddet på 314,9 mill. kroner i 2022. Det legges til grunn at forslaget vil føre til noe lavere etterspørsel etter kontantstøtte, jf. omtale under kap. 844, post 70.

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehager.

 

Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager

Pensjonstilskuddet til private barnehager nedjusteres til 10 pst. av lønnsutgiftene i kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2022. Det opprettes en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager, slik at barnehager med mindre økonomisk handlingsrom får noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet. Overgangsordningen innebærer at enkeltstående barnehager mottar et pensjonspåslag på 12 pst. i 2022, 11 pst. i 2023 og 10 pst. i 2024. Tiltaket innebærer at posten reduseres med 168,9 mill. kroner i 2022. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 206,9 mill. kroner som ble foreslått i Gul bok 2022 i tilknytning til en reduksjon av pensjonspåslaget til 11 pst. Private barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019 og har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom pensjonspåslaget, har etter søknad rett til å få dekket sine pensjonsutgifter oppad begrenset til kommunens egne pensjonsutgifter.

Fordelingen mellom kommunene er etter delkostnadsnøkkelen for barnehager.

Reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at den vil styrke praktisk læring i skolen, og begynne med en ungdomsskolereform som skal gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede dem til både yrkesfaglige og studieforberedende videregående opplæring. Regjeringen vil ha dialog med sektoren og utrede hvordan en slik reform skal innrettes for å gi best resultater. Timetallet på ungdomstrinnet utvides derfor ikke med en ekstra naturfagtime i skoleåret 2022– 2023, slik det ble foreslått i Gul bok 2022. Dette innebærer at posten reduseres med 99,8 mill. kroner.

 

Reverseringen fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

 

Takst for rh-immunisering

I takstforhandlingene med Legeforeningen i 2021 ble det avtalt å opprette en takst for rh-immunisering. Dette er en oppgave som flyttes fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene og jordmødrene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Innbyggertilskuddet økes med 1 mill. kroner. Fordelingen baseres på fordelingen av den særskilte fordelingen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2022.

 

Gratis kjernetid SFO

Det bevilges 640 millioner kroner mer til gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer per uke) fra høsten 2022.

 

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

 

Avkortning av barnetrygd i sosialhjelpen

Avkortning av barnetrygd i sosialhjelpen fjernes 1. september 2022. Det kompenseres for kommunenes utgifter til dette med 187 mill. kroner.

 

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

 

Endringer i skatte- og avgiftsopplegget

Som følge av endringer i skatte- og avgiftsopplegget i tilleggsproposisjonen og budsjettavtalen forventes kommunene å få økte inntekter i 2022 med 3 459,9 mill. kroner. Dette motsvares av en tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet med et likt beløp per innbygger i kommunene.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

Vekst i frie inntekter

Fylkeskommunene får en økning i vekst i frie inntekter på 0,5 mrd. kroner i 2022 i forhold til Prop. 1 S (2021-2022). Økningen på 0,5 mrd. kroner fordeles etter samlet kostnadsnøkkel.

 

Reduksjon av ferjetakster på fylkesvei

Rammetilskuddet økes med 241,6 mill. kroner for å legge til rette for at ferjetakstene for reisende på fylkeskommunale ferjesamband kan reduseres nominelt med 30 pst. for de reisende i 2022, sammenlignet med billettpriser som var gjeldende 1. januar 2021 da det var 6 pst. merverdiavgift på blant annet ferjebilletter. Den reduserte satsen for merverdiavgift ble økt fra 6 til 12 pst. 1. oktober 2021.

 

Økningen fordeles etter fylkeskommunenes andel av de estimerte billettinntektene for ferjesamband som er i drift i 2022, som skissert i Prop. 1 S (2021-2022) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Redusert veibruksavgift – redusert kompensasjon for avgiftsendringer

I Gul bok 2022 ble rammetilskuddet til fylkeskommunene foreslått økt med 98,8 mill. kroner som kompensasjon for merutgifter til fylkeskommunale dieselbusser, hurtigbåter og ferjer på grunn av økt CO2-avgift. Som følge av at regjeringen reduserer veibruksavgiften, vil busselskaper med kontrakter med fylkeskommunene få en vesentlig lavere samlet avgiftsøkning enn det som ble foreslått i Gul bok. Rammetilskuddet til fylkeskommunene reduseres derfor med 29,4 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok. Se omtale i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021– 2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022.

 

Reduksjonen fordeles etter delkostnadsnøkkelen for buss og bane.

 

Koronapandemien – kompensasjon kollektivtransport

Det bevilges 250 mill. kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for inntektsbortfall i kollektivtransporten som følge av koronapandemien. Midlene vil bli fordelt senere ut fra oppdaterte opplysninger om nedgangen i billettinntekter i det enkelte fylke.

 

Styrking av den offentlige tannhelsetjenesten

Det bevilges 100 mill. kroner for å styrke den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene .

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for tannhelse.

Tannhelse: 50 pst. rabatt for 21 og 22-åringer

Det bevilges 168 mill. kroner til 50 prosent rabatt innen tannhelsetjenesten for 21- og 22-åringer.

Midlene fordeles etter antall 21- og 22-åringer i fylkeskommunene.

Styrket barnevern i Oslo

Det bevilges 18 mill. kroner for å styrke barnevernet i Oslo.

 

Skredsikring fylkesvei

Det bevilges 65 mill. kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier med høy og middels skredfaktor. Halvparten av midlene, 32,5 mill. kroner, fordeles gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene. Midlene fordeles mellom fylkeskommunene etter samme fordelingsbrøk som den særskilte fordelingen av ras- og skredsikringsmidler i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Endringer i skatte- og avgiftsopplegget

Som følge av endringer i skatte- og avgiftsopplegget i tilleggsproposisjonen og budsjettavtalen forventes fylkeskommunene å få økte skatteinntekter i 2022 med 141,1 mill. kroner. Dette motsvares av en tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet med et likt beløp per innbygger i fylkeskommunene.

 

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 64 Skjønnstilskudd

Gratis ferje på trafikksvake samband

For å legge til rette for innfasing av gratis ferje på trafikksvake samband i 2022, økes bevilgning på posten med 30 mill. kroner. Den konkrete innretningen av tilskudd til trafikksvake samband må vurderes nærmere før tiltaket kan settes i gang. Regjeringen legger derfor opp til å komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 med forslag til innretting på bruken av midlene. Tiltaket innføres først i andre halvår 2022.

Utbetaling av tidligere vedtatte bevilgninger for 2021

Koronapandemien – kompensasjon til kommunene for 2. halvår 2021

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene med 1,5 mrd. kroner for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien for 2. halvår 2021. Statsforvalterne har nå fordelt de ekstra skjønnsmidlene til kommunene etter fylkesrammer satt av departementet. Midlene utbetales 23 desember.

Koronapandemien – kompensasjon kollektivtransport

I revidert nasjonalbudsjett ble skjønnstilskuddet til fylkeskommunene økt med 1 531 mill. kroner for å kompensere fylkeskommunene for inntektsbortfall i kollektivtransporten som følge av koronapandemien. Det meste av bevilgningen ble utbetalt i juli, men 232,1 mill. kroner ble holdt tilbake til senere fordeling. Fordelingen er basert på opplysninger fra fylkeskommunene om nedgangen i billettinntekter i det enkelte fylke. Deler av bevilgningen utbetales som et forskudd på kompensasjon for forventet inntektstap i 2022. Disse midlene utbetales 23. desember.

 

Filer til nedlastning