Stortingets budsjettvedtak om rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2017

Stortinget vedtok 15. desember 2016 rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2017, jf. Innst. 16 S (2016–2017) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vedtakene er i tråd med komiteens innstilling: Innstilling 16 S (2016 – 2017).

Endringene som Stortinget vedtok i regjeringens forslag er omtalt nedenfor. Alle tall er i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2016 – 2017). Endringene i rammetilskuddet til den enkelte kommune og fylkeskommune er vist i vedlegg 1 og 3. Vedlegg 2 og 4 viser et oppdatert anslag på veksten i de frie inntektene fra anslag på regnskap 2016 til saldert budsjett 2017 (tilsvarende tabell 3-k og 3-fk i grønt hefte), for den enkelte kommune og fylkeskommune.

1 Hovedtall i kommuneopplegget etter Stortingsbehandlingen av statsbudsjettet 2017

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 4,8 milliarder kroner i 2017, tilsvarende 1,0 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2016 i revidert nasjonalbudsjett for 2016. Inntektsrammen anslås å bli knapt 1,4 milliarder kroner høyere enn anslaget i Prop. 1 S (2016 -2017). Økningen skyldes hovedsakelig økte øremerkede midler til belønningsordning for kollektivtransport, lærertetthet i skolen og flere førskolelærere.

Av veksten i kommunesektorens inntekter er 3,8 milliarder kroner vekst i frie inntekter, tilsvarende 1,1 prosent. Veksten i de frie inntektene er nedjustert med knappe 0,3 milliarder kroner sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017). Nedjusteringen skyldes blant annet at satsingen på økt lærertetthet i skolen (150 millioner kroner), som inngikk i veksten i de frie inntektene i forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017), etter vedtak i Stortinget gis som et øremerket tilskudd. Videre er kommunenes skjønnstilskudd nedjustert med netto 95 millioner kroner sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017). En omprioritering fra fylkeskommunenes rammetilskudd til regionale utviklingsmidler er også med på å trekke ned veksten i kommunesektorens frie inntekter. 

Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter å bli henholdsvis 182 og 7 millioner kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2016 – 2017). Rammetilskuddet nedjusteres tilsvarende. Skattørene holdes uendret som i forslaget.  

2 Endringer – Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Post 60 Innbyggertilskudd

Stortinget vedtok en netto reduksjon på post 60 Innbyggertilskuddet på 409,970 millioner kroner, knyttet til følgende saker:

Reduksjon i innbyggertilskuddet som følge av at midler til tidlig innsats i grunnskolen øremerkes  (-150 millioner kroner)

I Prop. 1 S (2016 – 2017) begrunnes 150 millioner kroner av veksten i frie inntekter i 2017 med tidlig innsats i grunnskolen. Ved budsjettbehandlingen vedtok Stortinget at midlene øremerkes og flyttes til kap. 226, post 63 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Som følge av dette reduseres innbyggertilskuddet til kommunene med 150 millioner kroner. Midlene trekkes ut etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Reduksjon i innbyggertilskuddet som følge av redusert etterspørsel etter barnehageplasser (-77,970 millioner kroner)

Stortinget vedtok å øke kontantstøtten med 1 500 kroner per måned fra 1.8.2017. Dette vil gi redusert etterspørsel etter barnehageplasser, og rammetilskuddet til kommunene nedjusteres som følge av dette med 77,970 millioner kroner.

Endringer i skatteopplegget (-182 millioner kroner)

Kommunenes skatteinntekter anslås å bli 182 millioner kroner høyere som følge av endringer i skatteopplegget i 2017. Som følge av dette nedjusteres innbyggertilskuddet til kommunene med 182 millioner kroner. Nedjusteringen er fordelt med et likt beløp per innbygger for alle kommuner.

Post 64 Skjønnstilskudd

Stortinget vedtok en reduksjon på post 64 Skjønnstilskudd på 95 millioner kroner, knyttet til følgende saker:

Tinn kommune, omstillingsmidler (5 millioner kroner)

Stortinget vedtok å øke skjønnstilskuddet med 5 milioner kroner knyttet til omstillingsarbeid i Tinn kommune.

Ubrukte skjønnsmidler til uforutsette hendelser i kommunene i 2016 (-100 millioner kroner)

Ved behandlingen av Prop. 29 S (2016 – 2017) vedtok Stortinget at ubrukte skjønnsmidler i 2016 kan overføres til 2017. Det ble anslått at om lag 155 millioner kroner vil bli stående ubrukt i 2016. Som følge av dette vedtok Stortinget å redusere kommunenes skjønnsramme i 2017 med 100 millioner kroner sammenliknet med forslaget i Prop 1. S (2016 – 2017).

2 Endringer - Kapittel 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Post 60 Innbyggertilskudd

Stortinget vedtok en netto økning på 11,8 millioner kroner knyttet til følgende saker:

Økt lærlingtilskudd (50 millioner kroner)

Stortinget vedtok en styrking av lærlingtilskuddet ut over forslaget i  Prop. 1 S (2016 – 2017)  på 2 500 kroner per kontrakt. Dette innebærer en ytterligere kompensasjon til fylkeskommunene på 50 millioner kroner. Tilskuddet fordeles etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring. 

Tapskompensasjon for endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene (40 millioner kroner)

I Prop. 1 S (2016 – 2017) videreførte regjeringen kompensasjonen på 255 millioner kroner til fylkeskommunene som følge av tap på endringer i inntektssystemet. Her var tapskompensasjonen fordelt med 125 millioner kroner til alle fylkeskommunene som taper mer enn  200 kroner per innbygger, 45 millioner kroner til alle som taper mer enn 500 kroner per innbygger og 85 millioner kroner til alle som taper over 700 kroner per innbygger Stortinget vedtok å øke tapskompensasjonen med ytterligere 40 millioner kroner, samlet 295 millioner kroner. Den økte tapskompensasjonen er fordelt med samme relative fordeling mellom fylkeskommunene som i statsbudsjettet for 2017.  

Ideelle foreldre og barn sentre, Oslo (14,8 millioner kroner)

I Prop. 1 S (2016 – 2017) ble det foreslått å overføre 14,8 millioner kroner til kjøp av plasser fra ideelle foreldre og barn sentre fra tilskuddet til barnevernet i Oslo (14,8 millioner kroner) til Barne- og likestillingsdepartementets budsjett. Ved budsjettbehandlingen vedtok Stortinget at midlene tilbakeføres fra BLD til rammetilskuddet til Oslo. Tilskuddet til barnevern o.a. til Oslo øker med dette med 14,8 millioner kroner.

Økt kjøp av plasser, ideelle foreldre og barn sentre (4 millioner kroner)

Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å øke tilskuddet til kjøp av plasser fra ideelle foreldre og barn sentre til Oslo med 4 millioner kroner. Tilskuddet til barnevern o.a. til Oslo øker med dette med 4 millioner kroner.

Kompensasjon for økning i CO2-avgift, fylkesveiferjer og lokale båtruter (10 millioner kroner)

Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 10 millioner kroner i forbindelse med en ytterligere økning i CO2-avgift på mineralolje på 6 øre/liter fra 1.1.2017. Avgiftsøkningen fører til en økning i fylkeskommunenes utgifter i tilknytning til inngåtte avtaler om fylkesveiferjer og lokal båttransport. 6 millioner kroner av økningen i rammetilskuddet er knyttet til fylkesveiferjer, mens 4 millioner kroner er knyttet til lokale båtruter. Kompensasjonen er fordelt etter båt- og ferjekriteriene i kostnadsnøkkelen.

Endringer i skatteopplegget (-7 millioner kroner)

Fylkeskommunenes skatteinntekter anslås å bli 7 millioner kroner høyere i 2017 som følge av endringer i skatteopplegget 2017. Som følge av dette nedjusteres innbyggertilskuddet med 7 millioner kroner. Nedjusteringen er fordelt med et likt beløp per innbygger for alle fylkeskommuner.

Omprioritering av fylkeskommunenes rammetilskudd (-100 millioner kroner)

Ved budsjettbehandlingen vedtok Stortinget å omprioritere 100 millioner kroner fra fylkeskommunenes rammetilskudd til regionale utviklingsmidler på kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vedtaket innebærer at fordelingen av midler til styrking av rammetilskuddet som skal brukes til å fornye og ruste opp fylkesvegnettet reduseres med 100 millioner kroner, sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017) (Tabell C-fk).  

3 Andre saker

Overgangsordning for kommuner som har vedtatt å slå seg sammen

I Innst. 16 S er komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om at både endringer i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017 skal inkluderes i overgangsordningen for kommuner som har vedtatt å slå seg sammen. For å unngå dobbeltkompensasjon skal det korrigeres for kompensasjon som allerede er gitt gjennom inntektsgarantiordningen (INGAR).

Infrastrukturpott – økning (50 millioner kroner)

I Prop. 1 S (2016 – 2017) foreslo regjeringen en bevilgning til infrastrukturtiltak til kommuner som skal slå seg sammen på 100 millioner kroner i 2017. Som følge av Stortingsbehandlingen økes midlene til infrastrukturtiltak med 50 millioner kroner, til i alt 150 millioner kroner. Ordningen skal omfatte alle kommuner som slås sammen i reformperioden.  

 

Vedlegg

  1. Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2017 (xlsx-fil)
  2. Anslag på oppgavekorrigert vekst 2016 til saldert 2017, kommunene (xlsx-fil)
  3. Rammetilskudd til fylkeskommunene etter saldert budsjett 2017 (xlsx-fil)
  4. Anslag på oppgavekorrigert vekst 2016 til saldert 2017, fylkeskommunene (xlsx-fil)