Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 20.08.01

Møte om:

Møte 3/2001 KOSTRA Regnskapsgruppe

Saksnr.:

Tilstede:

Per Lund, Raymond Solaas, Elisabeth Thorud, Oddveig Hallingstad, Stein Kittelsen, Kari Johansen, Harald Tønseth, Hege Huus, Kjelrun Espedal, Trond Christensen

Dato:

20.08.2001

Møteleder:

Trond Christensen

Referent:

Trond Christensen/Kjelrun Espedal

Kopi til:

John Løvmoen, Ottar Klæppe, Arve Conradsen

Gruppens medlemmer hadde ingen merknader til referater fra møtene 1/2001 og 2/2001.

Til behandling i møtet forelå:

  1. Rapporter fra arbeidsgrupper KOSTRA (SSB)
  2. Notat med sammendrag av forslag fra arbeidsgruppene om endringer i funksjoner og arter, herunder innholdet i funksjoner/arter. (vedlagt9

Behandlinger i gruppa skjer på grunnlag av 2) med 1) som underhåndsinformasjon.

Nedenfor angis regnskapsgruppas kommentarer og anbefaling. Regnskapsgruppa vil som generell anbefaling gi at nye funksjoner/arter eller funksjoner/arter som gis et vesentlig endret innhold, gis funksjons- og artsnumre som ikke tidligere er nyttet i KOSTRA.

1 Pleie- og Omsorg/Bolig

1.1 Rapportering knyttet til kommunalt disponerte boliger samles i funksjon 262.

(Regnskaps)rapportering av kommunale boliger var inntil 2001 fordelt på tre funksjoner. Fra og med 2001 ble utgifter/inntekter knyttet til boliger for sosialt vanskeligstilte lagt inn under funksjon 310, og funksjon 263 ble avviklet. Gruppa har merket seg arbeidsgruppens inntrykk av at kommunene fortsatt har vansker med å fordele utgifter/inntekter på de to gjenværende funksjoner. Forslag om å samle rapportering knyttet til kommunalt disponerte boliger på en funksjon innebærer regnskapsmessig en forenkling. Sammenslåing av funksjonene representerer i utgangspunktet tap av informasjon, men tapet må vurderes opp mot den lavere kvalitet på data kommunenes vansker med fordeling innbærer.

Regnskapsgruppas flertall sluttet seg til arbeidsgruppenes anbefaling. KRD opplyste at man her foreløpig ikke hadde tatt standpunkt i saken.

1.2 Opprettelse av ny funksjon for midlertidige botilbud (263)

Regnskapsgruppa mener utgifter til hospits og andre midlertidige botilbud kun er relevant for et fåtall av de største kommunene. Gruppa ser ikke behov for å opprette funksjoner som kun er relevante for et lite antall kommuner. For en stor del dreier sette seg om utgifter som hører naturlig hjemme på funksjon 281 forutsatt et det er truffet vedtak etter lov om sosiale tjenester, og gruppa vil anbefale at denne løsningen nyttes.

Regnskapsgruppa vil uansett fraråde at funksjonsnummer 263 nyttes.

Regnskapsgruppa går imot anbefalingen om opprettelse av funksjon 263.

1.3 Endring av innhold i funksjon 310.

Etter regnskapsgruppas vurdering vil funksjon 310, med boliggruppas forslag til innhold, bli en funksjon hvor det i hovedsak er aktuelt å føre investeringsinntekter og –utgifter. Gruppa kan likevel ikke se at dette er utgifter som naturlig hører inn under andre funksjoner.

Regnskapsgruppa slutter seg til arbeidsgruppas forslag til funksjon 310 og endring av innhold.

2 Kultur

2.1 Deling av funksjon 770 Kunst og kunstformidling

Funksjon 770 omfatter relativt sett små utgifter (og inntekter). Et generelt prinsipp i KOSTRA er at funksjoner ikke bør være for små (antas å være avhengis av utgifts- og inntektsfordeling). Gruppa ser samtidig at inndelingen ikke ensidig kan styres av utgiftsnivået. Gruppa innser at kunstproduksjon og kunstformidling dreier seg om ulike typer utgifter/aktiviteter. Videre antar gruppa, basert på sine erfaringer, at en deling ikke vil innebære vesentlige vansker ved fordeling av utgifter og inntekter.

Regnskapsgruppa slutter seg til arbeidsgruppas anbefaling om deling.

2.2 Kommentarer vedrørende artsinndeling.

Gruppa merker seg arbeidsgruppens anbefaling, og vil påpeke at dette dreier seg om et opplæringsproblem internt i kommunen og vil anbefale at dette gripes fatt i lokalt.

3 Kommunehelse

Det er mindre avvik mellom prinsippene for fordeling av timeverk (kommunehelse) og prinsippene for lønnsfordeling. Regnskapsgruppa antar at dette ikke representerer noe problem av betydning.

3.1 Endring av definisjon funksjon 241

Kari Johansen ba om at nåværende veiledning under funksjon 241 ble erstattet med:

Utgifter til allmenmedisin, dvs. per capitatilskudd og eventuelle kommunale legekontorer inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekontor, legevakt, fengselshelsetjeneste, turnusleger (for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning)

fysioterapi (med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapipraksis), ergoterapi, inkludert hjelpefunksjoner til fysioterapeuter og ergoterapeuter.

For fysioterapeuter eller ergoterapeuter som kun arbeider i forhold til en bestemt målgruppe f.eks i helsestasjon eller aldersinstitusjon, benyttes relevant funksjon, jfr. lønnsfordelingsprinsippet.

Tilsvarende vil legers arbeidstid knyttet til offentlige tilsynsoppgaver høre hjemme på respektive funksjoner (f.eks 232, 253 osv.). Praksiskompensasjon*), reiseutgifter og evt. husleietilskudd som er avtalt med den enkelte lege mv. føres på samme funksjon som legens lønn. De samfunnsmedisinske oppgavene legene ivaretar som f.eks miljørettet helsevern vil i stor grad høre hjemme på funksjon 233.

*) Den kompensasjon legen tildeles som følge av tapt arbeidsfortjeneste ved å utføre en offentlig oppgave framfor å være i egen private praksis.

4 Barnehager

4.1 Håndtering av videreføring av statstilskudd til private barnehager

Regnskapsgruppen merker seg at arbeidsgruppen mener at dagens regnskapspraksis i kommunene medfører svekkelse av kvaliteten og nytten av nøkkeltallene. R-gruppa antar at den presisering i artsforklaringene gruppa sluttet seg til i møte 2/2001, vil løse det problem som arbeidsgruppen tar opp. Presiseringene er tatt inn i den reviderte håndboken.

4.2 Håndtering av bidrag barbehageopphold

Gruppa antar at arbeidsgruppen her kan ha misforstått prinsipper for regnskapsføring. ”Gratis” barnehageplass i henhold til vedtak etter lov om sosiale tjenester vil utgiftsføres på funksjon 281. Vedtak om ”gratis” tjenester kan også være fattet i medhold av øvrig lovgivning, men utgiften (subsidien) skal uansett ikke føres på tjenestefunksjonen. Gruppen antar etter dette at problemet er mindre relevant.

5 Barnevern – fylke

Regnskapsgruppa har merket seg at arbeidsgruppen foreslår en ”harmonisering” med funksjonsinndelingen som gjelder for kommuner. Gruppen er klar over muligheten for oppgavereformer senere enn 2002, men legger ikke vekt på dette i forhold til rapportering for 2002. Regnskapsgruppa vil vise til at funksjonsinndelingen på Barnevern-Kommune fungerer godt, og antar at dette også vil være tilfelle for fylkeskommuner.

Regnskapsgruppa slutter seg til arbeidsgruppas anbefalinger, men vil be KRD komme med forslag til funksjonsnumre, og spesielt at funksjonsnummer 695 ikke nyttes.

6 Brann- og ulykkesvern

Regnskapsgruppa vil vise til at fordelingen mellom administrasjon og tjenesteyting for personale må løses gjennom de generelle anbefalinger. Arbeidsgruppen har vist til at visse navngitte stillinger i veiledningen er angitt som tjenesteyting eller administrasjon uavhengig av de generelle anbefalinger. Gruppa vil anbefale at KRD går gjennom veiledningen med sikte på å luke bort forhold som strider mot de generelle prinsipper for skille administrativt/tjenesteytende personale.

7 Familievern

7.1 Entydig funksjon for familievern

Funksjonen ble opprettet 1999 som følge av familievernsreformen. Fylkeskommunene hadde ikke tidligere denne funksjonen (685). Det har i ettertid vist seg at det på funksjonen er tatt med utgifter som ikke vedrører familievern. Regnskapsgruppa har ikke noen god forklaring på hvilke utgifter dette dreier seg om, eventuelt at det dreier seg om feilføring. I utgangspunktet mener r-gruppa at feilføringer må løses genrelt, og at funksjonstittel ikke vil løse alle vansker. Gruppa merker seg samtidig at arbeidsgruppen gjentatte ganger har gitt forslag på dette punkt.

Regnskapsgruppen anbefaler at funksjonen endrer navn til ”familieverntjeneste”. Det antas ikke å være noen ”rød tråd” i øvrige utgifter som er ført på 685, og vil fraråde ny funksjon samtidig som det arbeides med å heve kvaliteten på regnskapsregistreringen.

8 Grunnskole

8.1 Deling av funksjon 213 ”voksenopplæring på grunnskolens område”

Regnskapsgruppa vil vise til erfaringer fra pilotforsøket vedrørende skille mellom ordinær undervisning og spesialundervisning. Erfaringene der var at fordelingen var svært vanskelig og ledet til dårlig kvalitet på data. Gruppen antar at dette også vil være tilfelle her, og fraråder på dette grunnlag noen deling. Uansett mener gruppa at splitting mellom ordinær undervisning og spesialundervisning er større på grunnskoleområde utfra sitt volum.

Regnskapsgruppa fraråder at arbeidsgruppas anbefaling tas til følge.

8.2 Funksjon 214 spesialskole

Regnskapsgruppa antar at dette er forhold som må bedres gjennom opplæring lokalt og gjennom definisjoner/framstilling av faktaark. Sistnevnte ligger utenfor gruppas mandat, men gruppa ønsker likevel å ha utkast til behandling og å avgi uttalelse.

8.3 Funksjon 215 SFO

Regnskapsgruppa viser til kommentarer/anbefaling vedrørende barnehager.

8.4 Funksjon 383

Regnskapsgruppa har merket seg at slike utgifter tas med på flere faktaark. Gruppa antar at dette i visse tilfeller kan lede til misforståelser. Gruppa mener samtidig at dette ikke er et problem som skyldes funksjonsinndelingen, og tar derfor punktet t.e..

9 Samferdsel

9.1 Opprettelse av særskilt funksjon for vegbelysning

Regnskapsgruppa vil minne om prinsipper for funksjonsinndelingen. En funksjon bør omfatte utgifter og inntekter vedrørende tjenester/aktiviteter som skal ivareta behov hos innbyggerne. Å ta vegbelysning ut av funksjon 334 innebærer at ett av flere trafikksikkerhetstiltak isoleres. Et bilde på kostnadene ved vegbelysning vil en kunne få ved å skille ut energikostnaden på funksjon 334. det må også arbeides med opplæring og andre tiltak for å bedre på kvaliteten på regnskapsregistreringen .

Regnskapsgruppa frarår at det opprettes egen funksjon for vegbelysning.

9.2 Endring av innhold på funksjon 733

Regnskapsgruppa tilrår arbeidsgruppas forslag, dvs. at økonomisk støtte til transport(ordninger) av funksjonshemmede innlemmes.

9.3 Ny funksjon for lukkede skoletransporter

Regnskapsgruppa mener en ny funksjon bryter med prinsippene for funksjonsinndeling. Transport hører naturlig hjemme sammen med utgifter knyttet til undervisning/undervisningslokaler. Aktuelle kostnader vil i stor grad kunne identifiseres gjennom å søke på utvalg funksjon/art. For videregående opplæring antas for eksempel at søk på funksjon 510, art 170 vil gi et rimelig godt bilde.

Regnskapsgruppa frarår at arbeidsgruppas anbefaling tas til følge.

9.4 Ny artskonto 175

Etter regnskapsgruppas oppfatning dreier det her seg om en ytterligere spesifisering av en bestemt type transportutgift. Artene skal angi typer av inntekter og utgifter. Artskontoplanen vil vokse dramatisk dersom alle typer av utgifter/inntekter skulle inndeles med ”skreddersøm” tilpasset samtlige funksjoner. Regnskapsgruppa vil i stedet anbefale å søke på kombinasjon funksjon/art. For undervisningsområdet vil for eksempel transportutgifter gi indikasjon på aktuelle størrelser. På denne funksjonen har få kommuner utgifter knyttet til egne transportmidler. Dersom ansatte får godtgjørelse for bruk av egen bil mv, nyttes ikke art 170.

Regnskapsgruppa frarår arbeidsgruppas anbefaling.

10 Sosialkontor

10.1 Sammenslåing av funksjon 271 og 272

Regnskapsgruppa vil vise til at dette i kommunene normalt holdes som adskilte oppgaver. Med dagens situasjon på arbeidsmarkedet har kommunen små utgifter vedrørende generelle sysselsettingstiltak. En sammenslåing av funksjoner innebærer samtidig en forenkling, også regnskapsmessig. Regnskapsgruppa er generelt positiv til forenklinger, og tilrår derfor sammenslåingen.

Regnskapsgruppas kommunemedlemmer forutsetter at det heller ikke ved eventuelt økt ledighet vil være aktuelt å dele rapporteringen igjen. Dersom det kan antas å være behov for mer detaljert informasjon ved en annen situasjon på arbeidsmarkedet, mener r-gruppa at dagens deling like godt kan videreføres.

10.2 Flytting av hjemkonsulent og krisesentre

Flertallet i Regnskapgruppa var ukjent med stillingen ”hjemkonsulent”. Medlemmet Tønseth opplyste at sosialkontorgruppen klart hadde slått fast dette gjaldt sosialt arbeid. Stillingen ”hjemkonsulenter” må imidlertid ikke blandes sammen med stillinger under nåværende funksjon 262 og 254. På denne bakgrunn tok r-gruppa forslaget om flytting mellom funksjoner til etterretning.

11 VAR

Regnskapsgruppa tok forslag om endring av funksjonsnavn til etterretning.

Neste møte i regnskapsgruppa holdes mandag 19 november kl 10, KRD sine lokaler.