Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 22.09.00

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 22.09.00

Tilstede:

Trond Ø. Christensen, KRD
Anna Rømo, SSB
Hege Huus, Bergen kommune
Claude Courbat, SHD
Camilla B. Strand, SSB
Kari Johansen, Fredrikstad kommune
Stein Kittelsen, Gjesdal kommune
Raymond Solaas, Kristiansand kommune
Ottar Kleppe, Midt/Øst Telemark kommunerevisjon
Jon Løvmoen, Søndre Land kommune
Ole Kristian Rogndokken, NKRF
Rune Bye, Kommunenes Sentralforbund
Kjelrun Espedal, KRD
Svein Abrahamsen KRD (siste del av møtet)
Kjetil Heen, KRD (deler av møtet)

Forfall:

Harald Tønseth, SSB
Per Lund, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Trond Julin, Buskerud fylkeskommune

Dagsorden:

 1. Indikatorer i KOSTRA-2000 rapporteringen
 2. Sluttrapporter lønnsfordelingsprosjektet
 3. Spørsmål fra fylkesmannen i Oppland
 4. Prinsipp – særskilte funksjoner infrastruktur
 5. Orientering om selvkost harmonisering av gebyroppsett
 6. Orientering om forskrifter nye økonomibestemmelser
 1. Indikatorer i KOSTRA-2000 rapporteringen.

Notat POS av 14.07.00 ble gjennomgått.

SSB er i gang med videreutvikling av tilbakeføringstjenesten spesielt på nivå 3, der grunnlagsdata blir lagt i database og gjort tilgjengelig for direkte oppslag for brukerne.

Det ble nevnt at det burde vurderes å ta i bruk sluttbrukerverktøy av typen PC-axis eller lignende for å bedre tilgjengeligheten og overføring av data til tekstbehandlingsverktøy lokalt.

Det er viktig for kommunene å få grunnlaget for tjeneste indikatorene som hjelp i egen kvalitetssikring. Tilgang til dette grunnlaget er også viktig for revisor som grunnlag revisjonsberetning. Indikatorene gir revisor et potensiale for å drive forvaltningsrevisjon.

Det ble fremhevet at der enkeltfunksjoner i indikator- arkene ikke gir hele bildet av et område bør det henvises til andre aktuelle funksjoner, for eksempel på boligområdet. Det bør også legges inn linker til for eksempel befolkningsdata og andre datakilder som er relevant ved publisering. Konkrete forslag til linker fra regnskapsgruppens medlemmer meddeles SSB.

Regnskapsgruppens medlemmer kommer med innspill til KRD på endringer i sluttbrukertjenesten for nivå 1 og nivå 2 innen 13.10.00.

Innspill fra medlemmene på publisering av institusjonsdata generelt sendes KRD innen 13.10.00. Kommentarene vil bli formidlet videre til Samordningsrådet. SSB vil i tillegg holde SHD orientert om arbeidet med publisering av institusjonsdata for sykehus.

 1. Sluttrapporter lønnsfordelingsprosjektet

Fagsystemleverandørene Ephorma og Websenter Unique sine rapporter ble gjennomgått, samt IBMs bidrag for Skien kommune. Sluttrapportene ble godt mottatt av regnskapsgruppen.

Rapportene konkluderer med at fullfordeling medføre enn del merarbeid for kommunene, men kommune anbefaler likevel innføring av fullfordeling fordi dette vil gi bedre datakvalitet og sikre bedre informasjon om kommuneøkonomien.

Følgende prinsipper ble lagt til grunn for uttesting av lønnsfordeling i forsøksperioden:

 1. En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 10%.
 2. Stillingsandeler med en varighet på mindre enn 3 måneder kan unnlates å fordeles.
 3. En persons lønnsutgifter kan maksimalt være fordelt på 5 funksjoner.

Utgangspunktet er at kommunene etterspør en annen løsning for lønnsfordeling enn de gjeldende prinsipper. Det ble fremhevet at mange kommuner fordeler lønn allerede i dag.

Lønnsprosjektet har jobbet ut felles prinsipper, utgangspunktet har vært at man satte en grense for hvor mye som skal fordeles, men tilbakemeldingen fra kommunene har vært at de ikke ønsket begrensninger. Kommunene ønsker minimumskrav. Hver kommune kan fordele ytterligere dersom de ønsker det.

Det ble påpekt at det må settes en grense og at felles prinsipper er påkrevet. En stillingsandel på 20% ble anbefalt som et hensiktsmessig minimums krav som både store og små kommuner kan akseptere.

Det ble fremhevet at løsningen må kunne praktiseres både i regnskap og tjenesterapportering.

Det bør settes felles minimumskrav. Kommunene må selv vurdere kost/nytte ved fordeling utover minimumskravene.

Konklusjon:

1) Regnskapsgruppen går for fullfordeling av lønn, men med en minimumsgrense på 20 %. " Dvs. en stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20 %".

2) Regnskapsgruppen understreker sammenhengen mellom nytten av lønnsfordeling i regnskap og årsverksfordelingen i tjenesterapporteringen.

 1. Spørsmål fra fylkesmannen i Oppland.

Føring av oppgavepliktige og ikke oppgavepliktige reiseutgifter og bruk av artene 160, 165 og 170.

Konklusjon:

Regnskapsgruppen mener saken bør løses ved en gjennomgang av kommunenes interne rutiner. Kommunene har egne trekkkontrollører og må selv kjenne kodene og påse at reglene følges. Regnskapsgruppen mener at KOSTRAs artsstruktur er hensiktsmessig og at det er opp til kommunene å etterleve denne. KOSTRA har gjort sitt, det er kommunenes ansvar å følge opp skattedirektoratets lignings ABC.

 1. Særskilte funksjoner infrastruktur

Notat fra KRD ble behandlet. Prinsippdiskusjonen har sitt utgangspunkt i referat fra regnskapsgruppens møte 05.07.00 (2/2000). Punkt A) kulepunkt: Pleie og omsorg og kommunehelsetjenesten.

For de mest sentrale funksjoner ( regnet i volum) er utgiftene knyttet til infrastruktur skilt fra utgiftene knyttet til direkte tjenesteyting. Dette gjelder administrasjonsbygg, grunnskole, barnehage, særskilte boliger innenfor hhv. Pleie- og omsorg og sosiale tjenester, samt institusjoner innenfor pleie- og omsorg.

Gruppen påpekte at synliggjøring av FDV-utgifter knyttet til kommunale bygninger og anlegg mv er viktig og utgjør en betydelig forbedring i og med KOSTRA. Det ble også fremhevet at det er generelt stor interesse for slike data både hos kommuner og andre.

Regnskapsgruppen henviste en eventuell ytterligere vurdering til evalueringen av KOSTRA.

Konklusjon:

Regnskapsgruppen sluttet seg til konklusjonen i KRDs notat om at lønnsutgifter knyttet til drift av bygninger og anlegg mv ikke henføres til tjenestefunksjon (for de funksjoner hvor FDV-utgifter er skilt ut som egne funksjoner).

 1. Selvkost harmonisering av gebyroppsett.

KRD orienterte om at KRD, MD og SFT vil følge opp spørsmålet om standard for oppstilling av gebyrgrunnlaget i henhold til oppfordring fra Samordningsrådet. Det vil i arbeidet bli trukket veksler på det tidligere arbeidet i selvkostgruppen.

 1. Orientering om forskrifter nye økonomibestemmelser

KRD orienterte om utkast til nye forskrifter om økonomibestemmelser som er på høring, med frist 31.10.00.

 1. Neste møte

Onsdag 13.12.00